Gloudemans Uitspraak - algemeen
30 januari 2019

ABRS – Nadeelcompensatie bij handhavend optreden

Appellant exploiteerde een viskiosk op de Haagse Markt in Den Haag. Voor deze kiosk was geen vergunning verleend zodat de viskiosk in het kader van een handhavingsactie (bestuursdwang) is verwijderd.

bekijk uitspraak

In verband met de gemaakte kosten voor de verwijdering heeft appellante een verzoek om nadeelcompensatie ingediend. De Afdeling overweegt dat aanspraak op nadeelcompensatie aan de orde is indien het gaat om een situatie waarop het algemeen rechtsbeginsel van gelijkheid voor de openbare lasten, het zogenoemde égalitébeginsel, ziet. Daarvan is naar het oordeel van de Afdeling in dit geval geen sprake omdat het gaat om schade die wordt ondervonden als gevolg van handhaving wegens een overtreden norm, namelijk het exploiteren van een viskiosk zonder vergunning. Ten overvloede overweegt dat Afdeling dat ook ingeval appellante het handhavingsbesluit succesvol zou hebben aangevochten, geen aanleiding bestaat voor vergoeding van de schade omdat de schade voorzienbaar was. Op basis van een openbaar beleidsstuk diende rekening te worden gehouden met de kans dat de situatie ter plaatse in ongunstige zin zou veranderen.

Gloudemans voor het land van morgen