Gloudemans Uitspraak - algemeen
28 november 2018

ABRS – Maximale mogelijkheden, onzekere toekomstige gebeurtenis

Appellant stelt schade te hebben geleden als gevolg van een nieuwe rondweg. Deze rondweg is zowel op Nederlands als op Belgisch grondgebied geprojecteerd. In het advies van de SAOZ wordt geconcludeerd dat de realisatie van de weg een onzekere toekomstige gebeurtenis betreft omdat de Belgische toestemmingen voor de weg nog niet onherroepelijk waren.

bekijk uitspraak

De SAOZ heeft derhalve enkel de aspecten uitzicht, verminderde toetreding van zonlicht en verlaging van de situeringswaarde betrokken bij de waardebepaling. Met de rechtbank overweegt de Afdeling dat de raad en het college met het nieuwe planologische regime beoogden een volledig functionerende rondweg te realiseren. Daartoe zijn ook afspraken gemaakt met de Belgische overheid en zijn hiervoor financiële middelen gereserveerd. De Nederlandse en de Belgische overheden streefden toentertijd naar realisering van de rondweg en hadden daarop grote invloed. Bij de planologische vergelijking had derhalve een volledig functionerende rondweg als uitgangspunt dienen te worden gehanteerd.

Gloudemans voor het land van morgen