Gloudemans Uitspraak - algemeen
26 april 2022

ABRS – Kleine kans verwezenlijking beleidsvoornemen

Appellant is eigenaar van een recreatiewoning op Terschelling. Als gevolg van de komst van een telecommunicatiemast is er sprake van een verslechtering van het uitzicht. De deskundige stelt vast dat ten tijde van eigendomsverkrijging een beleidsnotitie was vastgesteld waarin zoeklocaties zijn aangewezen voor het plaatsen van antennemasten. De locatie waar de mast is gekomen viel binnen de zoeklocatie.

Bekijk uitspraak

In de beleidsnotitie is opgenomen dat binnen zoeklocaties een voorkeur bestaat voor bedrijfs- en kantoorlocaties en pas in de tweede plaats voor recreatieve verblijfscentra. Daarbij zijn een aantal uitgangspunten geformuleerd, waarbij de uiteindelijke gekozen locatie op deze uitgangspunten niet hoog scoort. De deskundige concludeert dat op grond van deze omstandigheden de komst van de mast niet voorzienbaar was.

De Afdeling overweegt dat er ten tijde van de aankoop een kans was op een planologische ontwikkeling op de locatie. Dat die kans klein was, is naar oordeel van de Afdeling niet relevant. Uit de overzichtsuitspraak van de Afdeling valt af te leiden dat bij het bepalen van de voorzienbaarheid van de schade geen betekenis toekomt aan de grootte van de ten tijde van de beslissing tot investering bestaande kans dat de schade niet zou ontstaan. Volgens de overzichtsuitspraak is de meest ongunstige uitwerking van het beleidsvoornemen beslissend voor het antwoord op de vraag of en zo ja, in hoeverre de betrokkene het risico van de schade heeft aanvaard.

 

Gloudemans voor het land van morgen