Gloudemans Uitspraak - algemeen
1 mei 2019

ABRS – Inschakeling taxateur en NMR

Door de planschadeadviseur is conform de procedureverordening een taxateur ingeschakeld om de waarde voor en waarde na vast te stellen. De taxateur is door de planschadeadviseur ingeschakeld. De Afdeling stelt vast dat op het college de plicht rust zich er onder meer van te vergewissen dat de door de adviseur ingeschakelde taxateur ter zake deskundig is en dat zijn advies zorgvuldig tot stand is gekomen.

bekijk uitspraak

Desgevraagd heeft het college aangegeven niet te zijn nagegaan in hoeverre de taxateur, die niet lokaal is gevestigd, kennis van de lokale situatie had. Voorts heeft het college te kennen gegeven zich er niet van te hebben vergewist dat de taxateur het perceel daadwerkelijk heeft bezocht. Gelet hierop heeft het college het advies van de taxateur niet zonder meer aan zijn besluitvorming ten grondslag mogen leggen.

Onder verwijzing naar eerdere rechtspraak merkt de Afdeling op voor de beoordeling van de omvang van het normaal maatschappelijk risico geen doorslaggevende betekenis toekomt aan de afstand en de omvang van de schade.

Gloudemans voor het land van morgen