Gloudemans Uitspraak - algemeen
19 december 2018

ABRS – Inkomensschade en normaal maatschappelijk risico

Op grond van artikel 6.2, tweede lid, aanhef en onder a, van de Wro vloeit voort dat voor de vaststelling van het normaal maatschappelijk risico gekeken dient te worden naar het inkomen onmiddellijk vóór het ontstaan van de schade. De adviseur van het college had het normaal maatschappelijk risico vastgesteld aan de hand van het inkomen onmiddellijk voor het feitelijk ontstaan van de schade.

bekijk uitspraak

De Afdeling overweegt dat voor schade in de vorm van inkomensderving de datum waarop het gestelde schadeveroorzakende besluit in werking is getreden heeft te gelden als peildatum voor het ontstaan van de schade. Het normaal maatschappelijk risico diende derhalve te worden vastgesteld aan de hand van het inkomen direct voor het in werking treden van het besluit en niet het feitelijke moment dat de inkomensschade ontstaat.

Voorts overweegt de Afdeling dat nu voor de berekening van de geleden inkomensschade gekeken dient te worden naar het bedrijfsresultaat, voor de berekening van het normaal maatschappelijk risico gekeken dient te worden naar het bedrijfsresultaat. Geen aansluiting dient te worden gezocht bij de behaalde omzet.

Gloudemans voor het land van morgen