Gloudemans Uitspraak - algemeen
14 november 2018

ABRS – Hoogspanningsmast, magneetveldzone en gezondheidsrisico

Appellant is eigenaar van een appartement en stelt schade te hebben ondervonden als gevolg van de planologische basis voor het realiseren van een combinatiehoogspanningslijn. De Afdeling heeft de StAB verzocht in deze zaak te adviseren. De StAB stelt dat het appartement onder de maximale mogelijkheden niet binnen de magneetveldzone van 0,4 microtesla komt te liggen. Daartoe stelt de StAB dat het voorzorgbeginsel als een juridische beperking van de maximale planologische mogelijkheden moet worden aangemerkt. De Afdeling gaat daar niet in mee.

bekijk uitspraak

Volgens de Afdeling is dat niet voldoende om af te zien van een representatieve invulling van de maximale mogelijkheden, omdat op voorhand niet valt uit te sluiten dat het voorzorgbeginsel er niet aan in de weg staat dat voor een invulling wordt gekozen met 0,4 microtesla.

Ten aanzien van de gestelde gezondheidsschade acht de StAB dat deze niet objectiveerbaar is, nu op basis van wettelijke inzichten geen reden bestaat voor het aannemen van een oorzakelijk verband. Ook hier gaat de Afdeling niet in mee. De Afdeling verwijst daartoe naar rijksbeleid waarin het advies staat opgenomen om gevoelige bestemmingen te vermijden nabij hoogspanningslijnen. In het rijksbeleid staat voorts opgenomen dat mogelijk een statistisch significante associatie aanwezig is tussen het optreden van leukemie bij kinderen en de magnetische velden van bovengrondse hoogspanningsverbindingen. In het geval komt vast te staan dat het appartement binnen de magneetveldzone van 0,4 microtesla komt te liggen, kan de gestelde vrees voor het ontstaan van gezondheidsschade niet als een subjectieve beleving of onbestemde angst worden afgedaan.

Tot slot heeft de aanvrager nog verwezen naar de daling in de woz-waarde van € 93.000,00, opgetreden na de feitelijke plaatsing van de combinatiehoogspanningslijn. Naar oordeel van de Afdeling ligt het in de rede dat het college nader onderzoekt in hoeverre de planologische verslechtering heeft geleid tot een dergelijke waardedaling. Daarbij is voorts van belang dat een ambtenaar van de gemeente aan appellant heeft medegedeeld dat de woz-waarde naar beneden is bijgesteld vanwege de hoogspanningsleiding.

Gloudemans voor het land van morgen