Gloudemans Uitspraak - algemeen
24 januari 2024

ABRS – Geluid

Appellant heeft verzocht om tegemoetkoming in de schade die hij heeft geleden als gevolg van de inwerkingtreding van het bestemmingsplan ten behoeve van de aanpassing van de N34 en de aanleg van een verkeersontsluiting van een sportpark.

Appellant stelt dat ten onrechte is overwogen dat de door de gemeente ingeschakelde adviseur zich op goede gronden op het standpunt heeft gesteld dat de inwerkingtreding van het nieuwe bestemmingsplan niet tot een planologische verslechtering in de vorm van een toename van de geluidsbelasting heeft geleid. Waar de kortst gemeten afstand vanaf de achtergevel van de woning naar de verkeersbestemming in de oude situatie circa 135 meter was, is dit in het nieuwe regime circa 70 meter. Ook heeft de planologische wijziging geleid tot meer verkeersbewegingen op de N34. Tevens blijkt uit het beschikbare verkeersonderzoek dat het aantal motorvoertuigen per etmaal hoger zal zijn.

De Afdeling overweegt dat zonder nadere motivering niet valt in te zien dat, zoals de door de gemeente ingeschakelde deskundige stelt, van een toename van verkeer als gevolg van de planologische verandering niet of nauwelijks sprake is. Hieruit blijkt van concrete aanknopingspunten voor twijfel aan de juistheid van de conclusie van de door de gemeente ingeschakelde adviseur dat de inwerkingtreding van het nieuwe bestemmingsplan voor appellant niet heeft geleid tot een planologische verslechtering in de vorm van een toename van de geluidsbelasting. Zonder andere motivering valt niet in te zien dat het in aanmerking genomen voordeel van de geringere geluidsemmissie door verkeersbewegingen groter is dan de nadelen van de kortere afstand tot de woning en de toename van de verkeersintensiteit.

Appellant betoogt verder dat ten onrechte is overwogen dat hij de gestelde mate van geluidsoverlast op de gronden van perceel 3833 niet heeft onderbouwd en dat de beroepsgrond over de toename van geluidshinder op deze gronden alleen al hierom niet slaagt. Voor de geluidstoename is het redelijk om aan te sluiten bij de resultaten van het geluidsonderzoek. Gelet op het feit dat het perceel 3833 dichter bij het plangebied is gelegen, volgt dat voor deze gronden sprake is van een toename van het geluidsniveau als gevolg van de planologische verandering.

De Afdeling overweegt dat zonder nadere motivering niet valt in te zien dat, zoals door de door de gemeente ingeschakelde adviseur wordt gesteld, de planologische verandering niet heeft geleid tot een toename van de geluidsbelasting op de gronden van perceel 3833. Niet valt uit te sluiten dat het voordeel van de geringere geluidsemissie door verkeersbewegingen op de N43 kleiner is dan de nadelen van de kortere afstand en de toename van de verkeersintensiteit.

Bekijk uitspraak

Gloudemans voor het land van morgen