Gloudemans Uitspraak - algemeen
5 april 2023

ABRS – Gebruiksmogelijkheden verkooppunt motorbrandstoffen

Appellant was op de peildatum eigenaar van een bedrijfsperceel met autogaragebedrijf. Hij heeft verzocht om tegemoetkoming in planschade die hij in de vorm van inkomensderving en waardevermindering heeft geleden als gevolg van de inwerkingtreding van het nieuwe bestemmingsplan. Als gevolg van het nieuwe planologische regime is het niet meer toegestaan om de onroerende zaak voor detailhandel, waaronder een onbemand tankstation en wasstraten, te gebruiken.

Appellant betoogt dat de rechtbank ten onrechte heeft overwogen dat het college zich op het standpunt heeft kunnen stellen dat geen sprake is van schade die voor vergoeding in aanmerking komt. Hij voert aan dat het in de oude planologische situatie wel was toegestaan een verkooppunt voor motorbrandstoffen te realiseren.

Naar oordeel van de Afdeling heeft het college zich terecht op het standpunt gesteld dat de toegelaten detailhandel, verband houdende met een garagebedrijf, betrekking heeft op de verkoop van bijvoorbeeld auto’s, onderdelen en aan auto’s gelieerde artikelen, maar niet op de verkoop van motorbrandstoffen aan derden. Dit volgt ook uit lid I onder B van de staat van inrichtingen. Daarin is bij inrichtingen voor benzine en andere brandbare vloeistoffen een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de opslag van motorbrandstoffen bij een garagebedrijf, onder f en g, en bij een motorbrandstoffenstation, onder h, i en j. Dat het bij het onder g bedoelde garagebedrijf is toegestaan relatief grote hoeveelheden motorbrandstoffen op te slaan, doet op zichzelf niet af aan de relevantie van dat onderscheid. Die hoeveelheden brengen niet zonder meer met zich dat het niet anders kan zijn dan dat de planwetgever de bedoeling heeft gehad dat verkoop van motorbrandstoffen los van een garagebedrijf is toegestaan.

Uit het voorgaande volgt dat het in de oude planologische situatie niet was toegestaan om de onroerende zaak te gebruiken voor een verkooppunt voor motorbrandstoffen in de vorm van een tankstation voor algemeen gebruik.

Bekijk uitspraak

Gloudemans voor het land van morgen