Gloudemans Uitspraak - algemeen
25 maart 2020

ABRS – feitelijke uitvoeringswerkzaamheden

Appellant heeft een tegemoetkoming in planschade gekregen vanwege het bestemmingsplan A2 Traverse. Daarnaast heeft appellante verzocht om compensatie van nadeel als gevolg van de feitelijke uitvoeringswerkzaamheden.

bekijk uitspraak

De werkzaamheden hebben 5 jaar geduurd. Het werkterrein lag op 2 meter van de zijgevel van de woning van appellante. De Afdeling draagt op om alsnog een beslissing op nadeelcompensatie te nemen. Gegeven de aard en ernst van de totale overlast wordt de huurwaarde op -25% gesteld door SAOZ. Omdat er naast de feitelijke handelingen als gevolg van de bouw ook overlast bestond vanwege tijdelijke omgevingsvergunningen voor transport van bouwmaterialen is de SAOZ van mening dat 50% van de overlast toe te rekenen is aan de feitelijke handelingen. Over het bedrag aan huurwaardederving dat resteert wordt vervolgens een korting van 25% toegepast wegens normaal maatschappelijk risico. De Afdeling geeft aan dat reeds is geoordeeld dat het aanbod tot kopen van de woning door de gemeente en het intrekken van dat aanbod een privaatrechtelijke rechtsverhouding is en geen aanleiding geeft om te komen tot een hoger bedrag aan nadeelcompensatie.

Gloudemans voor het land van morgen