Gloudemans Uitspraak - algemeen
16 augustus 2017

ABRS – feitelijk of planologisch (Zwarteland)

De deskundige in deze kwam tot het advies dat de woning van [appellant] onder het oude planologische regime net buiten de vastgestelde geluidscontour van 50 dB(A) gelegen was, maar dat de feitelijke en bij recht aanwezige geluidsbelasting 53,8 dB(A) bedroeg.

bekijk uitspraak

Onder het nieuwe planologische regime is de woning van [appellant] gelegen binnen de geluidscontour van het bedrijventerrein van 55 dB(A). Omdat de feitelijke en bij recht aanwezige geluidsbelasting in de oude planologische situatie 53,8 dB(A) was en in de nieuwe situatie 55 dB(A), is de geluidsbelasting met 1,2 dB(A) toegenomen. Deze toename is voor het menselijk oor niet waarneembaar. Er is geen planschade. De rechtbank volgt de gemeente in deze en verwijst o.a. naar een uitspraak van 9 februari 2011 (ECLI:NL:RVS:2011:BP3671) waarin bij directe schade onder de oude situatie rekening was gehouden met de feitelijke situatie. De Afdeling gaat hier echter niet in mee. De uitspraak van 9 februari 2011 is volgens de Afdeling een uitzonderlijke situatie. Het feit dat de feitelijk aanwezige hogere geluidbelasting een gevolg is van een rechtsgeldig verleende milieuvergunning laat onverlet dat een milieuvergunning volgens vaste rechtspraak van de Afdeling niet bij de planvergelijking betrokken dient te worden.

Gloudemans voor het land van morgen