Gloudemans Uitspraak - algemeen
26 januari 2022

ABRS – Exacte wetenschap

Appellant stelt dat de wijze waarop de waardevermindering is begroot onvoldoende inzichtelijk is. Volgens appellant volstaat de SAOZ ten onrechte met het opsommen van verschillende schadefactoren. Per schadefactor had verduidelijkt moeten worden wat de invloed hiervan is op de waarde van het perceel.

Bekijk uitspraak

De Afdeling overweegt dat het begroten van planologisch nadeel geen exacte wetenschap is. Net als bij het taxeren van onroerende zaken, spelen ook bij de begroting van planschade kennis, ervaring en intuïtie van de deskundige een rol. Van een deskundige kan daarom niet worden verlangd dat hij elke schadefactor op geld waardeert en de bedragen die de verschillende factoren zouden vertegenwoordigen bij elkaar optelt of van elkaar aftrekt. Het is van belang dat de deskundige in zijn advies rekenschap geeft van de verschillende factoren die hij bij zijn beoordeling heeft betrokken, zodat kan worden nagegaan of er geen factoren zijn die hij ten onrechte buiten beschouwing heeft gelaten.

Gloudemans voor het land van morgen