Gloudemans Uitspraak - algemeen
19 december 2018

ABRS – Doorbreking voorzienbaarheid voorontwerp

Appellant stelt schade te ondervinden als gevolg van de komst van 150 woningen. Door het college is de aanvraag afgewezen omdat de schade voorzienbaar is op grond van de door de gemeente vastgestelde structuurvisie. Appellant is het hier niet mee eens omdat het voorontwerp van een bestemmingsplan de voorzienbaarheid zou hebben doorbroken. In dit voorontwerp stond immers de bouw van maximaal 5 woningen opgenomen en was de agrarische bestemming voor het resterende gedeelte gehandhaafd. De Afdeling volgt appellant niet in deze kwestie.

bekijk uitspraak

De Afdeling overweegt allereerst dat de meest ongunstige uitwerking als uitgangspunt diende te worden genomen. Daartoe diende ook rekening te worden gehouden met de mogelijkheid van een verplaatsing van agrarische bedrijvigheid, voor zover die bedrijvigheid in de weg zou staan aan de uitwerking van dat beleidsvoornemen. Daarnaast blijkt naar oordeel van de Afdeling uit het voorontwerp niet dat het beleidsvoornemen voor woningbouw in het resterende deel van het plangebied ook voor de langere termijn is prijsgegeven. Voorts is de Afdeling van oordeel dat een voorontwerp de voorzienbaarheid niet zonder meer kan doorbreken. In de fase van het voorontwerp zal een redelijk denkend en handelend koper rekening houden met de mogelijkheid dat het bestemmingsplan gewijzigd wordt vastgesteld.

Gloudemans voor het land van morgen