Gloudemans Uitspraak - algemeen
28 december 2022

ABRS – Deskundig taxateur

Appellant is sinds 26 juni 1997 eigenaar van een woning. Appellant heeft het college verzocht om tegemoetkoming in de planschade als gevolg van een verleende omgevingsvergunning.

Appellant betoogt dat de taxatie niet voldoet aan de vereisten dat deze bevoegdelijk en deskundig moet worden uitgevoerd. Hij stelt zich op het standpunt dat in dit advies ten onrechte een taxatie is uitgevoerd door een daartoe niet bevoegde adviseur. Volgens appellant dient een taxatie door een registertaxateur bij het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs te worden uitgevoerd. Daarvan was geen sprake.

In het advies is opgenomen dat ten behoeve van de advisering over de aanvraag tot tegemoetkoming in planschade, de opsteller van het advies, in de hoedanigheid van kandidaat register makelaar taxateur (KRMT) en als deskundige geregistreerd bij het Landelijk Register van Gerechtelijk Deskundigen (hierna: LRGD) de onderhavige onroerende zaak heeft gewaardeerd.

In het onderhavige geval is het de Afdeling niet gebleken dat de opsteller van het advies aan het college en aan appellant een schriftelijke verklaring ter beschikking heeft gesteld, waaruit, onder meer, blijkt dat en waarom bij objectief bezien en controleerbaar kan worden aangemerkt als deskundige ter zake van het taxeren van een object als hier aan de orde. De Afdeling stelt verder vast dat de opsteller van het advies, voor zover hier van belang, staat ingeschreven in het LRGD met als specialisaties planschade en nadeelcompensatie. De opsteller van het advies staat in dit register niet ingeschreven voor de specialisatie taxatie. Het betoog van de opsteller van het advies dat hij zelf van mening is dat hij desondanks door opleiding, inschrijvingen en ervaring volledig gekwalificeerd is om de onderhavige waardering te verrichten, is, zonder inzichtelijke onderbouwing daarvan, niet voldoende om de door appellant gewekte twijfel aan de deskundigheid van deze adviseur weg te nemen. Dat in een planschadezaak niet louter de marktwaarde bepalend is voor de taxatie van de waarde van de onroerende zaak, impliceert niet dat de taxatie van de waarde daarvan niet behoeft te worden verricht door een deskundig taxateur en dat kan worden volstaan met een taxatie van een planschadedeskundige.

Bekijk uitspraak

Gloudemans voor het land van morgen