Gloudemans Uitspraak - algemeen
21 maart 2018

ABRS – Derdebelanghebbende

De gemeente Barneveld heeft met de Stichting Dwarsakker een overeenkomst gesloten waarin is bepaald dat de door het college toegekende tegemoetkomingen in de planschade die betrekking hebben op het project voor rekening en risico komen van de stichting. In twee zaken heeft de SAOZ in haar advies de Hervormde Gemeente en de Diaconie als belanghebbenden genoemd.

bekijk uitspraak

Deze rechtspersonen hebben bezwaar aangetekend op de besluiten die op de adviezen van de SAOZ zijn gebaseerd. De bezwaren zijn ongegrond verklaard waarna de beroepen van de Hervormde Gemeente en de Diaconie niet-ontvankelijk zijn verklaard. In hoger beroep betoogt de stichting dat de belangen van de stichting kunnen worden vereenzelvigd met de belangen van de Hervormde Gemeente en de Diaconie. De Afdeling overweegt dat van vereenzelviging enkel sprake is wanneer vaststaat dat de belangen van de één identiek zijn aan de belangen van de ander en daarover voor andere betrokkenen in het rechtsverkeer geen enkele onduidelijkheid of onzekerheid kan hebben bestaan. In het voorliggende geval is daar naar oordeel van de Afdeling geen sprake van.

De stichting heeft voorts betoogd dat aan de stichting redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen bezwaar heeft gemaakt tegen de besluiten. De Hervormde Gemeente en de Diaconie hebben zich immers laten leiden door het advies van de SAOZ waarin zij als belanghebbenden genoemd zijn. De Afdeling overweegt dat wie als belanghebbende moet worden aangemerkt, niet wordt bepaald door de SAOZ. De besluiten zijn voorts tevens toegezonden aan de belangenbehartiger van de stichting. Gelet hierop blijft het voor rekening van de stichting dat haar belangenbehartiger geen bezwaar heeft gemaakt namens de stichting.

Gloudemans voor het land van morgen