Gloudemans Uitspraak - algemeen
11 november 2020

ABRS / contra-expertise

Het betreft hier een verzoek om vergoeding van schade in de vorm van een vermindering van de waarde van de woning van appellant door het Tracébesluit Rijksweg A74. Appellant overlegt een contra-expertise en de Afdeling oordeelt dat de commissie het bestuursorgaan de taxatie van de door haar ingeschakelde taxateur aan het besluit ten grondslag had mogen leggen.

bekijk uitspraak

Dat door de taxateur niet expliciet naar de geluidsbelasting is verwezen betekent, mede gelet op de onder 7.2 vermelde toelichting in het avies van de schadecommissie, niet dat daaraan geen aandacht is besteed. Dat de taxateur in negen van de twaalf verrichte taxaties bij gelijksoortige verzoeken tot de conclusie is gekomen dat de waardevermindering van de desbetreffende woning € 5.000,00 is, wil verder, mede gelet op die toelichting, niet zeggen dat die conclusie niet juist kan zijn.

Gloudemans voor het land van morgen