Gloudemans Uitspraak - algemeen
10 april 2019

ABRS – Connexiteit

Appellant heeft schade geleden als gevolg van de uitvoering van verschillende werkzaamheden ten behoeve van een herinrichting. Aan deze werkzaamheden liggen verkeersbesluiten ten grondslag en voor een gedeelte gaat het om de feitelijke werkzaamheden.

bekijk uitspraak

De Afdeling stelt vast dat de gemeente ten tijde van belang noch een verordening noch een beleidsregel had waarin een grondslag werd geboden voor de vergoeding van nadeelcompensatie. Op grond van deze omstandigheden kan de bestuursrechter geen oordeel geven over de rechtmatigheid van de beslissing omtrent de gestelde schade als gevolg van de feitelijke werkzaamheden. De gemaakte bezwaren tegen dat onderdeel van het besluit hadden derhalve in zoverre niet-ontvankelijk moeten worden verklaard. Dat door een bundeling van schadeoorzaken sprake is van een laagdrempelige en efficiënte rechtsbescherming, kan er niet toe leiden dat ook voor zover het gaat om schade die het gevolg is van feitelijke werkzaamheden bezwaar en beroep ingevolge de Awb mogelijk is.

Gloudemans voor het land van morgen