Gloudemans Uitspraak - algemeen
4 december 2019

ABRS / Concreet beleidsvoornemen doorbroken

De eigenaar van een garagebedrijf heeft een aanvraag om planschade ingediend omdat de mogelijkheid om een supermarkt te realiseren is wegbestemd. Naar oordeel van het college kan aanvrager passieve risicoaanvaarding worden tegengeworpen.

bekijk uitspraak

Reeds in 2008 was in de Retailstructuurvisie een concreet beleidsvoornemen opgenomen. Echter in het oude planologische regime van ná de vaststelling van de Retailstructuurvisie was dit beleid niet overgenomen, waarmee het beleidsvoornemen is doorbroken. Nadien is in de Structuurvisie uit 2010 voor het geldende beleid verwezen naar de Retailstructuurvisie uit 2008. Volgens het college is daarmee het beleid uit de Retailstructuurvisie “gereactiveerd”.

De Afdeling verwerpt het betoog van het college. Nu het beleid uit de Retailstructuurvisie 2008 voor het perceel van de holding geen toepassing had gekregen, terwijl in de Structuurvisie 2010 alleen wordt verwezen naar vigerend beleid, en uit de Structuurvisie 2010 niet blijkt dat wordt beoogd de voor het perceel geldende detailhandelsbestemming te laten vervallen, kan de Structuurvisie 2010 niet worden aangemerkt als een concreet beleidsvoornemen op grond waarvan de eigenaar rekening had moeten houden met de kans dat de planologische situatie op haar perceel in nadelige zin zou wijzigen.

Gloudemans voor het land van morgen