Gloudemans Uitspraak - algemeen
23 november 2022

ABRS – Bouwkosten

Appellanten zijn sinds 1998 respectievelijk 2002 eigenaar van twee percelen. Als gevolg van het nieuwe bestemmingsplan zijn de gebruiksmogelijkheden gewijzigd. Op grond van het nieuwe planologische regime is het niet meer mogelijk om de gronden te gebruiken voor een tweede woning, een supermarkt en e-commerce.

In het onderhavige geval wordt door appellanten onder andere aangevoerd dat bij het vaststellen van de hoogte van de bouwkosten ten onrechte gebruik is gemaakt van de bouwkostenindex die is opgenomen in het Bouwkostenkompas. De Afdeling heeft geoordeeld dat dit een betrouwbare methode is om de bouwkosten te onderbouwen.

Voor wat betreft de realisatie van parkeerplaatsen ziet de Afdeling geen aanleiding om te twijfelen aan de stelling dat een redelijk denkend en handelend koper zich in de gegeven omstandigheden bij de bepaling van de door hem te betalen koopprijs zal laten leiden door de wens om de totale parkeerbehoefte op eigen terrein te realiseren. Dit omdat het gebruik van openbare parkeerplaatsen niet is gegarandeerd.

Bekijk uitspraak

Gloudemans voor het land van morgen