Gloudemans Uitspraak - algemeen
9 mei 2018

ABRS – Actieve risicoaanvaarding en onderzoeksplicht

Appellant is eigenaar van een reclamemast in de gemeente Zaandam. Het college van B&W van de gemeente Zaandam heeft een omgevingsvergunning verleend voor de realisering van een geluidsscherm. Door het geluidsscherm wordt het zicht op de reclamemast vanaf de A7 belemmerd waarvoor appellant een aanvraag om planschade heeft ingediend. De reclamemast is gebouwd op grond die appellant bij huurovereenkomst van 1 december 2008 heeft gehuurd en is gebouwd op grond van een bouwvergunning d.d. 10 februari 2009. De rechtbank heeft geoordeeld dat sprake is van voorzienbaarheid op grond van het Actieplan omgevingslawaai dat van 30 april 2008 tot en met 11 uni 2008 ter inzage heeft gelegen.

bekijk uitspraak

Appellant voert aan dat uit het actieplan niet zou blijken dat de geluidsschermen hoger zouden worden mogelijk gemaakt dan het vigerende bestemmingsplan en dat de exacte locatie niet was vermeld. Voorts was volgens appellant het actieplan geen concreet beleidsvoornemen, maar een uitvoeringsplan dat geen ruimtelijk beleid bevat. De Afdeling overweegt dat in het actieplan is vermeld dat langs de A7 ter hoogte van de ter plaatse aanwezige woonwijk een geluidsscherm komt met een lengte van 800 meter en een hoogte van ten minste 3 meter. Nu deze wijk ten oosten van de A7 ligt, moest er naar oordeel van de Afdeling rekening mee worden gehouden dat het nieuwe geluidsscherm ten oosten van de A7 zou worden gerealiseerd. Vervolgens overweegt de Afdeling dat indien appellant de tekst van het actieplan bij lezing daarvan onvoldoende duidelijk zou hebben gevonden, dan had het op haar weg gelegen om het college te vragen daarop een toelichting te geven. Op grond van deze omstandigheden is het college van oordeel dat sprake is van actieve risicoaanvaarding.

Gloudemans voor het land van morgen