Gloudemans Uitspraak - algemeen
31 januari 2018

ABRS – Aanvullende werking Bouwverordening, verbindingsweg

Het oude planologische regime was opgenomen in het uitbreidingsplan waarin de gronden waren bestemd voor agrarische doeleinden. Volgens aanvrager was er binnen die bestemming geen ruimte voor het realiseren van openbare infrastructuur.

bekijk uitspraak

Het college heeft zich op het standpunt gesteld dat aan het uitbreidingsplan geen gebruiksvoorschriften waren verbonden die zich verzetten tegen het gebruik van dat deel in strijd met de agrarische bestemming en dat er, gelet op de aanvullende werking van de Bouwverordening, bovendien een verplichting was tot het aanleggen van verbindingswegen ter ontsluiting/verbinding. In hoger beroep is dat standpunt niet, althans onvoldoende, want in te algemene bewoordingen en niet onderbouwd, weersproken. De Afdeling overweegt dat het derhalve ervoor dient te worden gehouden dat het krachtens het op de peildatum toepasselijke planologische regime was toegestaan een weg aan te leggen met ten minste dezelfde omvang en functies als door het nieuwe bestemmingsplan mogelijk is gemaakt.

Gloudemans voor het land van morgen