Gloudemans uitsprakenUitspraken

Planschade

31 juli 2012

ABRS 31 juli 2012, zaaknummer 201210332 (Venlo)

Bekijk uitspraak In casu had de burgemeester vergunning verleend voor de exploitatie van twee coffeeshops. Twee appellanten claimden Lees verder

10 juli 2012

ABRS 10 juli 2012, zaaknummer 201108438 (Enschede)

Bekijk uitspraak Een zaak met een hele voorgeschiedenis. Het draait in deze zaak om de wijze van waardering Lees verder

27 juni 2012

ABRS 27 juni 2012, zaaknummer 201108746 (Sliedrecht)

Bekijk uitspraak Bij de invulling van de voorschriften waren de inhoud en dergelijke van de bestaande bebouwing bepalend Lees verder

ABRS 27 juni 2012, zaaknummer 201106431 (Zwolle)

Bekijk uitspraak Een van de beroepsgronden van appellanten was dat een kantoorgebouw zoals gerealiseerd niet mogelijk was binnen Lees verder

ABRS 27 juni 2012, zaaknummer 201108504 (Huizen)

Bekijk uitspraak Appellant claimt in deze zaak schade als gevolg van de neerwaartse bijstelling van de toegestane horeca Lees verder

22 juni 2012

LJN: BX1366, Rechtbank Haarlem 22 juni 2012 (publicatie 13 juli 2012)

Bekijk uitspraak Hier doet zich de situatie voor dat een planvergelijking heeft plaatsgevonden tussen een vrijstellingsbesluit en een Lees verder

13 juni 2012

ABRS 13 juni 2012, zaaknummer 201109339 (Lochem)

Bekijk uitspraak De rechtbank had in deze zaak gesteld dat de ontwikkeling op basis van het gestelde in Lees verder

ABRS 13 juni 2012, zaaknummer 201105985 (Sint Anthonis)

Bekijk uitspraak In deze uitspraak staat de vraag centraal of het ook mogelijk was onder de voormalige agrarische Lees verder

8 juni 2012

LJN: BW8686, Rechtbank Roermond 8 juni 2012 (publicatie 19 juni 2012)

Bekijk uitspraak De rechtbank doet hier uitspraak over de vraag of de omvang van het maatschappelijk risico in Lees verder

30 mei 2012

ABRS 30 mei 2012, zaaknummer 201105970 (Laarbeek)

Bekijk uitspraak Niet ter discussie staat dat er sprake is van een planologisch nadeel. De derdebelanghebbende stelt echter Lees verder

ABRS 30 mei 2012, zaaknummer 201106164 (Loppersum)

Bekijk uitspraak Deze uitspraak is een bevestiging van eerdere uitspraken waarin de Afdeling concludeert dat de planologische situatie Lees verder

ABRS 30 mei 2012, zaaknummer 201109238 (Amsterdam Zuidoost)

Bekijk uitspraak De rechtbank heeft destijds de StAB gevraagd advies uit te brengen. De inhoud van het StAB-rapport Lees verder

25 april 2012

ABRS 25 april 2012, zaaknummer 201106837 (Beek)

Bekijk uitspraak In deze casus staat de vraag centraal of een monumentaal (kantoor)pand door de wijziging van de Lees verder

ABRS 25 april 2012, zaaknummer 201107326 (provincie Limburg)

Bekijk uitspraak Appellant had verzocht om schadevergoeding overeenkomstig artikel 30 van de Reconstructiewet concentratiegebieden (Rwc). De provincie heeft Lees verder

ABRS 25 april 2012, zaaknummer 201107363 (Sint-Anthonis)

Bekijk uitspraak De voorzienbaarheid van de schade staat hier centraal. Tussen het voorontwerp en het ontwerp-bestemmingsplan is een Lees verder

 • Oirschot en Oost-, West- en Middelbeers, pachtgrond bij inschrijving

  Bij inschrijving worden in pacht aangeboden de percelen cultuurgrond, gelegen aan de Bestseweg (kavel 1), nabij De Geer (kavel 2), Kempenweg (kavel 3), Koningshof (kavel 4) te Oirschot, en Hillestraat (kavel 5) te Oost-, West- en Middelbeers.

  De inschrijving eindigt op 27 januari 2021 om 12.00 uur.

 • 23-12-2020 / ABRS – Publicatie beleidsvoornemen

  Appellant is eigenaar van een perceel op het industrieterrein van Schagerbrug. Als gevolg van een planologische wijziging waren de bouwmogelijkheden op dat perceel beperkt. Niet in geschil is dat het voorontwerp bestemmingsplan voldoende is om voorzienbaarheid tegen te werpen. Het voorontwerp is vanaf 10 maart 2011 ter inzage gelegd en voorafgaand daaraan zijn folders verspreid om het voorontwerp onder de aandacht te brengen. De vraag staat centraal of op basis van deze openbaarmaking aanleiding bestond om er rekening mee te houden dat het voorontwerp betrekking heeft op het gebied waar het perceel is gelegen en dat daarom van appellant mocht worden verwacht dat hij het voorontwerp zou raadplegen.

 • 16-12-2020 / ABRS – Schadetaxatie

  Door de adviseur van het college is vastgesteld dat de waarde van de woning van appellant van € 625.000,00 naar € 613.000,00 is gedaald. Deze waardedaling valt onder het wettelijk forfait voor het normaal maatschappelijk risico. Nadien is gebleken dat de woning voor € 471.500,00 is verkocht. Omdat dit bedrag sterk afwijkt van de taxatie heeft het college een nieuw advies gevraagd bij een andere deskundige. Die deskundige stelt vast dat de woning onder het oude planologische regime een waarde had van € 440.000,00. De waardedaling zou voorts niet meer bedragen dan het wettelijk forfait, zodat geen aanspraak bestaat op een tegemoetkoming in de planschade.

 • Hoe planschade beter overeenkomt met de feitelijke situatie

  Sinds 2008 wil de wetgever af van planschadevergoedingen voor planschade die voortvloeit uit een nog nader uit te werken bestemming. Mijn collega Klaas Verbeek heeft in zijn vorige blog een introductie geschreven over de flexibiliteit van de planschadebeoordeling. Ik neem het stokje over en ga in op wat de komst van het zesde lid in artikel 6.1 van de Wro voor gevolgen heeft gehad op planschade.

 • Simpele groenstrookjes, ingewikkelde discussiepunten

  Vaak gaat het over kleine stukjes en dus ook niet over grote bedragen: reststroken taxeren. Het lijkt zo eenvoudig, maar vaak is het dat niet. Iedere situatie is namelijk anders en leidt tot een ander gesprek met de potentiële kopers in kwestie. Daarom krijgen wij geregeld vragen en taxatieverzoeken van gemeenten die stoeien met hun reststrokenbeleid. Om een idee te geven hoe de waardering van die paar vierkante meter tot stand komt, bespreek ik vier zaken waar we zoal rekening mee houden.

 • 02-12-2020 / ABRS – Zekerheid grenzende waarschijnlijkheid milieuruimte

  Appellant is eigenaar van een agrarisch bedrijf in het buitengebied van Lelystad. In de nabijheid van dit bedrijf is een diergeneeskundig instituut gevestigd. Daartoe is in een nieuw planologisch regime opgenomen dat evenhoevigen niet langer zijn toegestaan.

 • 25-11-2020 / ABRS – Normaal maatschappelijk risico wijzigingsbesluit

  Appellant is eigenaar van een woning en stelt een waardevermindering te hebben ondervonden als gevolg van de komst van een nieuw agrarisch bedrijf. Het agrarisch bedrijf is mogelijk gemaakt door een wijzigingsbesluit. Door het college is het normaal maatschappelijk risico vastgesteld op 4%. Het betreft een normaal maatschappelijke ontwikkeling en past in het meerjarig gemeentelijk ruimtelijk beleid, aldus het college.

 • FD Gazellen Award 2020

  Wij werken voor veel opdrachtgevers aan een beter en mooier Nederland. Dat steeds meer opdrachtgevers onze aanpak waarderen blijkt wel uit het feit dat wij dit jaar zijn beloond met een FD Gazellen Award. De FD Gazellen Award is een prestigieuze prijs die door het Financieel Dagblad aan de snelst groeiende bedrijven van Nederland wordt uitgereikt.

 • 18-11-2020 / ABRS / normaal ondernemersrisico

  Verzoek om nadeelcompensatie (schade door omzetdaling) wegens project Kustwerk Katwijk is afgewezen. Appellante exploiteert een mobiele viskiosk op de Boulevard in Katwijk. Voor deze kiosk moet jaarlijks een standplaatsvergunning worden aangevraagd.

 • 11-11-2020 / ABRS / contra-expertise

  Het betreft hier een verzoek om vergoeding van schade in de vorm van een vermindering van de waarde van de woning van appellant door het Tracébesluit Rijksweg A74.

 • 04-11-2020 / ABRS – Aanduiding schadeoorzaak aan aanvrager

  Appellant had verzocht om tegemoetkoming in de schade als gevolg van het vervallen van de ligplaats van salonboten van appellant. Door het college is dit verzoek opgevat als een aanvraag om planschade op grond van artikel 6.1 Wro. Door de deskundige van het college is geadviseerd de aanvraag af te wijzen omdat de activiteiten onder het oude planologische regime reeds onder het overgangsrecht vielen. Het college heeft dit advies overgenomen.

 • 04-11-2020 / ABRS – Second opinion / taxatie

  Appellant kan zich niet verenigen met de door de deskundige verrichte taxatie en heeft daartoe een contra-expertise laten opstellen. Voorts is tevens naar aanleiding van die contra-expertise een taxatie verricht. De Afdeling concludeert dat op de elementen situeringswaarde, bedrijfswoning en milieucategorie de contra-expertise terecht opmerkingen zijn geplaatst. Omtrent het aspect verkeersbewegingen wordt de contra-expertise niet gevolgd.

 • 28-10-2020 / ABRS – Taxatie – beperkte rechtelijke toets

  Appellant kan zich niet verenigen met de door de schadecommissie verrichte taxatie en heeft daartoe een contra-expertise laten opstellen. De schadecommissie heeft in nadere adviezen uiteengezet dat zij een afwijkend oordeel/uitgangspunt heeft omtrent de objectafbakening, objectkenmerken en het gegeven dat het object is verhuurd

 • Zicht op onteigening en staatssteun?

  Onlangs is op 9 oktober 2020 arrest gewezen in de zaak gemeente Harlingen tegen Spaansen. In deze zaak wordt de zeldzame combinatie van rechtsgebieden: staatssteun en onteigening behandeld door Rechtbank, Hof en Hoge Raad.

 • 14-10-2020 / ABRS / deskundigenkosten

  Een door restaurant Casa Don Arroyo, eigenares van het pand aan Graafsebaan 42 te Rosmalen, ingediend verzoek om schadevergoeding is afgewezen. Het verzoek ziet op het Tracébesluit Omlegging Zuid-Willemsvaart Maas-Den Dungen.

Spring naar toolbar