Gloudemans uitsprakenUitspraken

Planschade

10 juli 2012

ABRS 10 juli 2012, zaaknummer 201108438 (Enschede)

Bekijk uitspraak Een zaak met een hele voorgeschiedenis. Het draait in deze zaak om de wijze van waardering Lees verder

27 juni 2012

ABRS 27 juni 2012, zaaknummer 201108746 (Sliedrecht)

Bekijk uitspraak Bij de invulling van de voorschriften waren de inhoud en dergelijke van de bestaande bebouwing bepalend Lees verder

ABRS 27 juni 2012, zaaknummer 201106431 (Zwolle)

Bekijk uitspraak Een van de beroepsgronden van appellanten was dat een kantoorgebouw zoals gerealiseerd niet mogelijk was binnen Lees verder

ABRS 27 juni 2012, zaaknummer 201108504 (Huizen)

Bekijk uitspraak Appellant claimt in deze zaak schade als gevolg van de neerwaartse bijstelling van de toegestane horeca Lees verder

22 juni 2012

LJN: BX1366, Rechtbank Haarlem 22 juni 2012 (publicatie 13 juli 2012)

Bekijk uitspraak Hier doet zich de situatie voor dat een planvergelijking heeft plaatsgevonden tussen een vrijstellingsbesluit en een Lees verder

13 juni 2012

ABRS 13 juni 2012, zaaknummer 201109339 (Lochem)

Bekijk uitspraak De rechtbank had in deze zaak gesteld dat de ontwikkeling op basis van het gestelde in Lees verder

ABRS 13 juni 2012, zaaknummer 201105985 (Sint Anthonis)

Bekijk uitspraak In deze uitspraak staat de vraag centraal of het ook mogelijk was onder de voormalige agrarische Lees verder

8 juni 2012

LJN: BW8686, Rechtbank Roermond 8 juni 2012 (publicatie 19 juni 2012)

Bekijk uitspraak De rechtbank doet hier uitspraak over de vraag of de omvang van het maatschappelijk risico in Lees verder

30 mei 2012

ABRS 30 mei 2012, zaaknummer 201105970 (Laarbeek)

Bekijk uitspraak Niet ter discussie staat dat er sprake is van een planologisch nadeel. De derdebelanghebbende stelt echter Lees verder

ABRS 30 mei 2012, zaaknummer 201106164 (Loppersum)

Bekijk uitspraak Deze uitspraak is een bevestiging van eerdere uitspraken waarin de Afdeling concludeert dat de planologische situatie Lees verder

ABRS 30 mei 2012, zaaknummer 201109238 (Amsterdam Zuidoost)

Bekijk uitspraak De rechtbank heeft destijds de StAB gevraagd advies uit te brengen. De inhoud van het StAB-rapport Lees verder

25 april 2012

ABRS 25 april 2012, zaaknummer 201106837 (Beek)

Bekijk uitspraak In deze casus staat de vraag centraal of een monumentaal (kantoor)pand door de wijziging van de Lees verder

ABRS 25 april 2012, zaaknummer 201107326 (provincie Limburg)

Bekijk uitspraak Appellant had verzocht om schadevergoeding overeenkomstig artikel 30 van de Reconstructiewet concentratiegebieden (Rwc). De provincie heeft Lees verder

ABRS 25 april 2012, zaaknummer 201107363 (Sint-Anthonis)

Bekijk uitspraak De voorzienbaarheid van de schade staat hier centraal. Tussen het voorontwerp en het ontwerp-bestemmingsplan is een Lees verder

11 april 2012

ABRS 11 april 2012, zaaknummer 201010569 (Beuningen)

Bekijk uitspraak In deze kwestie claimde appellant door de verminderde gebruiksmogelijkheden een waardedaling van het perceel. In afwijking Lees verder

 • De woz-waarde in het bestuursrechtelijk schadevergoedingsrecht

  Regelmatig wordt in een planschade- of nadeelcompensatieprocedure, de woz-waarde van een woning “ingebracht”. Veelal komt dit uit de koker van de aanvrager die zich wellicht afvraagt waarom hetzelfde bestuursorgaan ten aanzien van de te heffen belasting een hogere waarde hanteert dan in de schadeprocedure.

 • 15-07-2020 / ABRS – feitelijk handelingen / referentiejaar

  Appellante heeft een aanvraag ingediend om nadeelcompensatie en tegemoetkoming in planschade in verband met de herontwikkeling van het Raadhuisplein. Bij besluit van 16 augustus 2017 heeft het college van burgemeester en wethouders van Smallingerland appellante een vergoeding van € 20.434,00 als nadeelcompensatie voor het jaar 2012 toegekend en een aanvraag om tegemoetkoming in planschade afgewezen. Volgens het college is de planologische situatie voor appellante niet verslechterd. De bereikbaarheid van het bedrijfspand is niet verminderd en de parkeervoorzieningen zijn eerder verbeterd dan verslechterd.

 • 15-07-2020 / ABRS – rekenmethode / normaal maatschappelijk risico

  Appellante is eigenaar van een aantal percelen en heeft deze percelen in gebruik ten behoeve van een agrarisch bedrijf. Zij heeft een verzoek om nadeelcompensatie ingediend, verband houdende met de peilopzet van de Maas en de vernatting van de percelen. Dit verzoek is afgewezen. Appellante betoogt dat de minister heeft miskend dat de adviescommissie de verkeerde rekenmethode heeft toegepast bij het bepalen van het oorzakelijk verband tussen de peilopzet en de gestelde schade.

 • 15-07-2020 / ABRS – Nadere motivering woz-waarde

  De Afdeling had eerder geoordeeld dat het college binnen een gestelde termijn een motivering diende te verstrekken tussen de vastgestelde waarden in het kader van de beoordeling van de planschade en de vastgestelde woz-waarden. Die termijn is opgebruikt verstreken. Het college heeft ook niet om verlenging van deze termijn gevraagd.

 • 15-07-2020 / ABRS – Maximaal planologische invulling milieuaspecten

  Appellant wordt geconfronteerd met een vergroting van een agrarisch bouwblok in de directe nabijheid. Ter discussie staat de maximaal planologische invulling voor de geuroverlast.

 • 08-07-2020 / ABRS – Second opinion

  Appellant kan zich niet verenigen met het deskundigenadvies van de SAOZ dat de gemeente aan haar besluit ten grondslag heeft gelegd. In hoger beroep is een second opinion van Gloudemans overgelegd.

 • 08-07-2020 / ABRS – Beoordeling schadefactoren

  Appellant kan zich niet verenigen met het deskundigenadvies dat de gemeente aan haar besluit ten grondslag heeft gelegd. In beroep is een second opinion overgelegd.

 • 01-07-2020 / ABRS – Normaal maatschappelijk risico

  Het normaal maatschappelijk risico is vastgesteld op 4% van de waarde van de woning. Daardoor resteert van de waardedaling van € 15.000,00, € 4.600,00 aan tegemoetkoming in de planschade. De derdebelanghebbende kan zich hier niet mee verenigen en heeft bij de Afdeling aangevoerd dat een normaal maatschappelijk risico van 5% aan de orde dient te zijn.

 • 03-06-2020 / ABRS – deskundigenrapport

  Deze week een aantal uitspraken over de afwijzing van een verzoek om schadevergoeding van inwoners van Venlo. Zij hadden de voormalige minister van Infrastructuur en Milieu (nu: Infrastructuur en Waterstaat) gevraagd om de waardedaling van hun woning te compenseren als gevolg van het ‘tracébesluit Rijksweg A74’.

 • 27-05-2020 / ABRS – bewijslast

  Appellant heeft een verzoek om nadeelcompensatie ingediend wegens het verbod op gebruik als prostitutie-inrichting waardoor zijn panden in waarde zijn gedaald.

 • 20-05-2020 / ABRS – Hoogspanningsverbinding en woz-waarde

  Appellant is eigenaar van een woning op korte afstand van een hoogspanningsverbinding. De planologische wijziging heeft tot gevolg dat de zwaarte van de hoogspanningsverbinding zal toenemen van een gecombineerde 380/150 kV-lijn naar een 380/380 kV-lijn. De vraag staat centraal of appellant als gevolg van deze wijziging in een planologisch nadelige situatie is komen te verkeren.

 • 20-05-2020 / ABRS – voorzienbaarheid

  Bij besluit van 26 maart 2018 heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat een verzoek om nadeelcompensatie in verband met het tracébesluit weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere afgewezen.

 • Besluit van 3 april 2020, nr. 2020000680 (Haarlemmermeer)

  Besluit van 3 april 2020, nr. 2020000680 tot aanwijzing van een onroerende zaak ter onteigening in de gemeente Haarlemmermeer krachtens artikel 78 van de Onteigeningswet (onteigeningsplan De Veldpost)

 • 29-04-2020 / ABRS – egalitébeginsel

  Namens de rechtsvoorganger van North Sea Port (beheerder en eigenaar van het havengebied Sloehaven ten oosten van Vlissingen) is een verzoek om nadeelcompensatie ingediend wegens de wijziging van de begrenzing van het Natura 2000-gebied “Westerschelde & Saeftinghe”. North Sea Port stelt als gevolg van wijzigingsbesluit 19,1 miljoen schade te lijden omdat het niet meer mogelijk is om perceel B3 te ontwikkelen en ter plaatse van B3 een nieuwe natte ontsluiting van het havengebied aan te leggen ten behoeve van de percelen B1 en B2.

 • Een omslag/verschuiving van passieve naar actieve grondpolitiek binnen de Wethoudersvereniging

  Binnen de Wethoudersvereniging zijn de wethouders het erover eens: actieve grondpolitiek is in bepaalde gevallen nodig. Een aantal jaren geleden gaven de bestuurders eerder de voorkeur aan een passieve grondpolitiek als uitgangspunt. Er is dus een verschuiving te herkennen van passieve naar actieve grondpolitiek.

Spring naar toolbar