Gloudemans uitsprakenUitspraken

Planschade

11 september 2012

LJN: BX7156, Rechtbank Zwolle, 11 september 2012 (publicatie 18 januari 2013)

Bekijk uitspraak De rechtbank voorziet zelf in deze zaak. Zij gaat daarbij in op de invloed van een Lees verder

29 augustus 2012

ABRS 29 augustus 2012, LJN: BX5973, Raad van State, 201112614/1/A2

Bekijk uitspraak De rechtbank heeft in deze zaak zelf voorzien omdat de Adviescommissie van onjuiste planologische vergelijkingen (4 Lees verder

ABRS 29 augustus 2012, LJN: BX5954, Raad van State, 201112160/1/A2

Bekijk uitspraak Tweede bedrijfswoning met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid uit te sluiten? Waarschijnlijk wel, althans niet bestreden Lees verder

ABRS 29 augustus 2012, LJN: BX5937, Raad van State, 201111413/1/A2 (Pijnacker Nootdorp)

Bekijk uitspraak Gesteld wordt (pas) bij de rechter dat de aanvraag te beperkt is opgevat. In de bestuurlijke Lees verder

ABRS 29 augustus 2012, LJN: BX5931, Raad van State, 201200254/1/A2

Bekijk uitspraak Voorzienbaar gekocht op basis van een mededeling van een medewerker van de gemeente. Vertrouwensbeginsel niet geschonden, Lees verder

22 augustus 2012

ABRS 22 augustus 2012, zaaknummer 201113039/1/A2

Bekijk uitspraak In het onderhavige geval is sprake van actieve risicoaanvaarding (voorzienbaarheid). Dat het college ter zitting heeft Lees verder

ABRS 22 augustus 2012, zaaknummer 201111373/1/A2 (Noord Zuidlijn, trefwoord: concernkorting)

Bekijk uitspraak De uitspraak ziet toe op het hanteren van een ‘concernkorting’ ofwel kostenbesparing door efficiënt gebruik binnen Lees verder

1 augustus 2012

ABRS 1 augustus 2012, zaaknummer 201108638 (Utrechtse Heuvelrug)

Bekijk uitspraak Op de behandeling van de aanvraag om planschade was artikel 6.1 Wro van toepassing. De deskundige Lees verder

ABRS 1 augustus 2012, zaaknummer 201109480 (Maasdonk)

Bekijk uitspraak Centraal in deze uitspraak staat of de gemeente terecht geen aanleiding zag voor het vergoeden van Lees verder

31 juli 2012

ABRS 31 juli 2012, zaaknummer 201210332 (Venlo)

Bekijk uitspraak In casu had de burgemeester vergunning verleend voor de exploitatie van twee coffeeshops. Twee appellanten claimden Lees verder

10 juli 2012

ABRS 10 juli 2012, zaaknummer 201108438 (Enschede)

Bekijk uitspraak Een zaak met een hele voorgeschiedenis. Het draait in deze zaak om de wijze van waardering Lees verder

27 juni 2012

ABRS 27 juni 2012, zaaknummer 201108746 (Sliedrecht)

Bekijk uitspraak Bij de invulling van de voorschriften waren de inhoud en dergelijke van de bestaande bebouwing bepalend Lees verder

ABRS 27 juni 2012, zaaknummer 201106431 (Zwolle)

Bekijk uitspraak Een van de beroepsgronden van appellanten was dat een kantoorgebouw zoals gerealiseerd niet mogelijk was binnen Lees verder

ABRS 27 juni 2012, zaaknummer 201108504 (Huizen)

Bekijk uitspraak Appellant claimt in deze zaak schade als gevolg van de neerwaartse bijstelling van de toegestane horeca Lees verder

22 juni 2012

LJN: BX1366, Rechtbank Haarlem 22 juni 2012 (publicatie 13 juli 2012)

Bekijk uitspraak Hier doet zich de situatie voor dat een planvergelijking heeft plaatsgevonden tussen een vrijstellingsbesluit en een Lees verder

 • 03-06-2020 / ABRS – deskundigenrapport

  Deze week een aantal uitspraken over de afwijzing van een verzoek om schadevergoeding van inwoners van Venlo. Zij hadden de voormalige minister van Infrastructuur en Milieu (nu: Infrastructuur en Waterstaat) gevraagd om de waardedaling van hun woning te compenseren als gevolg van het ‘tracébesluit Rijksweg A74’.

 • 27-05-2020 / ABRS – bewijslast

  Appellant heeft een verzoek om nadeelcompensatie ingediend wegens het verbod op gebruik als prostitutie-inrichting waardoor zijn panden in waarde zijn gedaald.

 • 20-05-2020 / ABRS – Hoogspanningsverbinding en woz-waarde

  Appellant is eigenaar van een woning op korte afstand van een hoogspanningsverbinding. De planologische wijziging heeft tot gevolg dat de zwaarte van de hoogspanningsverbinding zal toenemen van een gecombineerde 380/150 kV-lijn naar een 380/380 kV-lijn. De vraag staat centraal of appellant als gevolg van deze wijziging in een planologisch nadelige situatie is komen te verkeren.

 • 20-05-2020 / ABRS – voorzienbaarheid

  Bij besluit van 26 maart 2018 heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat een verzoek om nadeelcompensatie in verband met het tracébesluit weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere afgewezen.

 • Besluit van 3 april 2020, nr. 2020000680 (Haarlemmermeer)

  Besluit van 3 april 2020, nr. 2020000680 tot aanwijzing van een onroerende zaak ter onteigening in de gemeente Haarlemmermeer krachtens artikel 78 van de Onteigeningswet (onteigeningsplan De Veldpost)

 • 29-04-2020 / ABRS – egalitébeginsel

  Namens de rechtsvoorganger van North Sea Port (beheerder en eigenaar van het havengebied Sloehaven ten oosten van Vlissingen) is een verzoek om nadeelcompensatie ingediend wegens de wijziging van de begrenzing van het Natura 2000-gebied “Westerschelde & Saeftinghe”. North Sea Port stelt als gevolg van wijzigingsbesluit 19,1 miljoen schade te lijden omdat het niet meer mogelijk is om perceel B3 te ontwikkelen en ter plaatse van B3 een nieuwe natte ontsluiting van het havengebied aan te leggen ten behoeve van de percelen B1 en B2.

 • Een omslag/verschuiving van passieve naar actieve grondpolitiek binnen de Wethoudersvereniging

  Binnen de Wethoudersvereniging zijn de wethouders het erover eens: actieve grondpolitiek is in bepaalde gevallen nodig. Een aantal jaren geleden gaven de bestuurders eerder de voorkeur aan een passieve grondpolitiek als uitgangspunt. Er is dus een verschuiving te herkennen van passieve naar actieve grondpolitiek.

 • 22-04-2020 / ABRS – Tijdsverloop beleidsvoornemen en schadebesluit

  Een eigenaar van een woning in de nabijheid van de Buitenring stelt schade te hebben geleden als gevolg van het Inpassingsplan “Buitenring Parkstad Limburg 2012”. Door de schadecommissie is geconcludeerd dat de eigenaar in een nadelige situatie is komen te verkeren. Van een tegemoetkoming in de schade is echter geen sprake omdat de schade voorzienbaar is. Toen de eigenaar de woning in 1970 kocht was op basis van het Streekplan 1962 sprake van voorzienbaarheid. De provincie heeft conform het advies de aanvraag afgewezen.

 • Theo Pruijn over werken in tijden van corona

  Theo Pruijn is sinds 1988 werkzaam bij Gloudemans als taxateur en rentmeester en heeft alles al een keer meegemaakt. Alles? Nou nee, zoiets als een corona-crisis heeft zelfs Theo in de 40 jaar dat hij werkt niet eerder gezien. Een mooi moment om hem te bevragen hoe hij tegen de corona-crisis aankijkt.

 • 08-04-2020 / ABRS – Aanvaardbare marge

  Door de adviseur van het college wordt de waarde vóór gewaardeerd op € 315.000,00 en de waarde ná op € 287.500,00, aldus een waardedaling van € 27.500,00. Appellante is de derdebelanghebbende die de planschade moet betalen en kan zich niet verenigen met de getaxeerde waardedaling. Daartoe schakelt appellante een deskundige in die de waardedaling waardeert op € 15.000,00, over de waarde vóór bestaat tussen partijen geen discussie.

 • Omgevingswet uitgesteld door Corona. Of speelt er meer?

  De invoering van de Omgevingswet is alweer uitgesteld. Op 1 april 2020 is de Tweede Kamer door minister Van Veldhoven voor Milieu en Wonen op de hoogte gebracht. Ondanks dat het 1 april was is het geen grap. Deze keer is het de Coronacrisis die de emmer doet overlopen. Door de samenloop van de grote inzet die van de overheden gevraagd wordt voor de implementatie van de Omgevingswet en de bestrijding van de Coronacrisis wil de minister niet langer vasthouden aan de invoeringsdatum van 1 januari 2020. Het bevoegd gezag kan zich nu eerst richten op het belangrijkste: De bestrijding van het Coronavirus.

 • Kun je als kluizenaar de wereld redden?

  Halverwege maart ben ik teruggekomen van de jaarlijkse Gloudemans wintersport. Onderweg naar de bergen, ter hoogte van de bruinkoolmijnen bij Jackerath, hoorden wij dat de coronamaatregelen in Nederland werden aangescherpt. Via het inmiddels krakende radiosignaal van Radio 2 werd duidelijk dat publieke bijeenkomsten werden verboden en dat er zoveel mogelijk vanuit huis moet worden gewerkt.

 • Planschadetsunami door thuiswerkend Nederland?

  Thuiswerkend Nederland zit achter de keukentafel, een bureau of in de tuin. Tussen het werken en videobellen door kan worden genoten van het uitzicht naar buiten. Wellicht valt juist nu op dat het nieuwe gebouw aan de overzijde toch wel erg groot is. De kans bestaat dat veel aanvragen om planschade worden ingediend. Tot wanneer dient een aanvraag om tegemoetkoming in de planschade in behandeling te worden genomen?

 • 25-03-2020 / ABRS – feitelijke uitvoeringswerkzaamheden

  Appellant heeft een tegemoetkoming in planschade gekregen vanwege het bestemmingsplan A2 Traverse. Daarnaast heeft appellante verzocht om compensatie van nadeel als gevolg van de feitelijke uitvoeringswerkzaamheden.

 • 25-03-2020 / ABRS – Overgangsrecht directe planschade

  In deze zaak staat ter discussie of bij directe planschade de gebruiksmogelijkheden onder het overgangsrecht dienen te worden betrokken. Appellant verwijst daartoe naar zeven uitspraken waaruit zou blijken dat overgangsrecht wél dient te worden betrokken. Op grond van die uitspraken zou onder meer rekening dienen te worden gehouden met het overgangsrecht omdat hiermee bij de schadetaxatie rekening wordt gehouden.

Spring naar toolbar