Gloudemans uitsprakenUitspraken

Planschade

29 augustus 2012

ABRS 29 augustus 2012, LJN: BX5931, Raad van State, 201200254/1/A2

Bekijk uitspraak Voorzienbaar gekocht op basis van een mededeling van een medewerker van de gemeente. Vertrouwensbeginsel niet geschonden, Lees verder

22 augustus 2012

ABRS 22 augustus 2012, zaaknummer 201113039/1/A2

Bekijk uitspraak In het onderhavige geval is sprake van actieve risicoaanvaarding (voorzienbaarheid). Dat het college ter zitting heeft Lees verder

ABRS 22 augustus 2012, zaaknummer 201111373/1/A2 (Noord Zuidlijn, trefwoord: concernkorting)

Bekijk uitspraak De uitspraak ziet toe op het hanteren van een ‘concernkorting’ ofwel kostenbesparing door efficiënt gebruik binnen Lees verder

1 augustus 2012

ABRS 1 augustus 2012, zaaknummer 201108638 (Utrechtse Heuvelrug)

Bekijk uitspraak Op de behandeling van de aanvraag om planschade was artikel 6.1 Wro van toepassing. De deskundige Lees verder

ABRS 1 augustus 2012, zaaknummer 201109480 (Maasdonk)

Bekijk uitspraak Centraal in deze uitspraak staat of de gemeente terecht geen aanleiding zag voor het vergoeden van Lees verder

31 juli 2012

ABRS 31 juli 2012, zaaknummer 201210332 (Venlo)

Bekijk uitspraak In casu had de burgemeester vergunning verleend voor de exploitatie van twee coffeeshops. Twee appellanten claimden Lees verder

10 juli 2012

ABRS 10 juli 2012, zaaknummer 201108438 (Enschede)

Bekijk uitspraak Een zaak met een hele voorgeschiedenis. Het draait in deze zaak om de wijze van waardering Lees verder

27 juni 2012

ABRS 27 juni 2012, zaaknummer 201108746 (Sliedrecht)

Bekijk uitspraak Bij de invulling van de voorschriften waren de inhoud en dergelijke van de bestaande bebouwing bepalend Lees verder

ABRS 27 juni 2012, zaaknummer 201106431 (Zwolle)

Bekijk uitspraak Een van de beroepsgronden van appellanten was dat een kantoorgebouw zoals gerealiseerd niet mogelijk was binnen Lees verder

ABRS 27 juni 2012, zaaknummer 201108504 (Huizen)

Bekijk uitspraak Appellant claimt in deze zaak schade als gevolg van de neerwaartse bijstelling van de toegestane horeca Lees verder

22 juni 2012

LJN: BX1366, Rechtbank Haarlem 22 juni 2012 (publicatie 13 juli 2012)

Bekijk uitspraak Hier doet zich de situatie voor dat een planvergelijking heeft plaatsgevonden tussen een vrijstellingsbesluit en een Lees verder

13 juni 2012

ABRS 13 juni 2012, zaaknummer 201109339 (Lochem)

Bekijk uitspraak De rechtbank had in deze zaak gesteld dat de ontwikkeling op basis van het gestelde in Lees verder

ABRS 13 juni 2012, zaaknummer 201105985 (Sint Anthonis)

Bekijk uitspraak In deze uitspraak staat de vraag centraal of het ook mogelijk was onder de voormalige agrarische Lees verder

8 juni 2012

LJN: BW8686, Rechtbank Roermond 8 juni 2012 (publicatie 19 juni 2012)

Bekijk uitspraak De rechtbank doet hier uitspraak over de vraag of de omvang van het maatschappelijk risico in Lees verder

30 mei 2012

ABRS 30 mei 2012, zaaknummer 201105970 (Laarbeek)

Bekijk uitspraak Niet ter discussie staat dat er sprake is van een planologisch nadeel. De derdebelanghebbende stelt echter Lees verder

 • 15-01-2020 / ABRS – advies deskundigencommissie

  Appellant claimt schade aan zijn woning (scheur- en schimmelvorming) als gevolg van werkzaamheden van het waterschap aan de Elsbemden te Maasbree. In hoger beroep draait het om de vraag of het verzoek afgewezen mocht worden op basis van het advies van de deskundigencommissie.

 • Nieuwsjaarsboodschap

  Vanuit ons nieuwe kantoor bedanken wij u voor de plezierige samenwerking in 2019. Vol duurzame energie en met een flinke werklust maken wij graag samen met u ook van 2020 een succesvol jaar. Dat doen we met veel plezier, inzet en professionaliteit vanuit onze visie: Down to Earth.

 • 24-12-2019 / ABRS – normaal maatschappelijk risico

  Liander heeft op verzoek van het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland kabels verlegd wegens de aanpassingen aan de N23 Westfrisiaweg en vervolgens een verzoek om nadeelcompensatie ingediend. Een deel van dit verzoek is gehonoreerd. Een deel is afgewezen onder verwijzing naar de Schadevergoedingsregeling verlegging kabels en leidingen buiten het beheergebied van de Provincie Noord-Holland.

 • 24-12-2019 / ABRS / Voorzienbaarheid aanwijzingsbesluit

  In geschil is of het college zich terecht op het standpunt heeft gesteld dat de planschade voorzienbaar was op basis van een aanwijzingsbesluit van 22 september 2005. Appellant heeft de woning op 24 augustus 2006 gekocht en was tot 27 november 2017 eigenaar van de woning.

 • 18-12-2019 / ABRS / directe schade

  Appellant heeft het college verzocht hem tegemoet te komen in de planschade. Met de inwerkingtreding van dit bestemmingsplan heeft het perceel van appellant een woonbestemming gekregen en is de agrarische bestemming die op dit perceel rustte komen te vervallen. Hierdoor is dit perceel in waarde gedaald. Verder brengt de bestemmingswijziging inkomensschade met zich, omdat op het perceel niet langer een agrarisch bedrijf kan worden geëxploiteerd, aldus appellant.

 • 18-12-2019 / ABRS / taxatierapport

  Appellant voert in hoger beroep tevergeefs aan dat de rechtbank niet heeft onderkend dat voor de door de SAOZ uitgebrachte taxatie hetzelfde geldt als voor het door hem ingebrachte taxatierapport, namelijk dat die pas jaren na de planwijziging is opgemaakt.

 • 18-12-2019 / ABRS / voorzienbaarheid en risicoanalyse

  Appellant bestrijdt dat het op het moment dat hij zijn woonhuis kocht kenbaar was dat het uitwerkingsplan was vastgesteld en dat het ontwerp ervan ter inzage heeft gelegen.

 • 18-12-2019 / ABRS / Evident privaatrechtelijke belemmering

  Ter discussie staat de maximale planologische invulling van de tuingrond van appellant. De SAOZ heeft geoordeeld dat voor bebouwing rekening dient te worden gehouden met een afstand tot beide zijdelingse perceelgrenzen van 2 meter wegens gevelopeningen. Appellant stelt dat de SAOZ diende uit te gaan van bebouwing tot op de perceelsgrens.

 • 18-12-2019 / ABRS / Verrekening planologisch voordeel

  In de gemeente Bergen heeft een planologische wijziging plaatsgevonden waarbij de bouwmogelijkheden van een woonwijk zijn beperkt. In het oude uitbreidingsplan gold voor de percelen de bestemming “Villa’s en Landhuizen”. Deze bestemming wordt in het nieuwe planologische regime zodanig beperkt dat er maximaal een woning mag worden gebouwd van 2.200 m³. Appellanten stellen directe planschade voor de beperking van de bouwmogelijkheden op het eigen perceel.

 • 11-12-2019 / ABRS – causaal verband

  Appellant heeft een verzoek om schadevergoeding ingediend vanwege het Tracébesluit N18 Varsseveld – Enschede dat voorziet in de aanleg van het nieuwe Tracé N19 in de nabijheid van zijn bedrijfswoningen. Er is een stuk van zijn grond aangekocht dat benodigd was voor aanleg van het Tracé. Appellant stelt waardevermindering van zijn bedrijfswoningen en agrarisch bedrijf. Omdat dit rechtstreeks voortvloeit uit de nieuwe planologische grondslag (het Tracébesluit) wordt het beoordeeld naar de maatstaven voor tegemoetkoming in planschade.

 • 11-12-2019 / ABRS / Woz

  In deze zaak zijn partijen verdeeld over de vraag of het college de in het advies van de SAOZ opgenomen taxatie aan zijn besluit ten grondslag mocht leggen en meer in het bijzonder of het college het verschil tussen de woz-waarde en de taxatie van de woning van belanghebbende in het kader van planschade deugdelijk heeft gemotiveerd.

 • 04-12-2019 / ABRS –

  Appellant heeft een schadevergoeding ontvangen in verband met de komst van de polderbaan, mogelijk gemaakt door het bestemmingsplan Schiphol-West en omgeving.

 • 04-12-2019 / ABRS / Concreet beleidsvoornemen doorbroken

  De eigenaar van een garagebedrijf heeft een aanvraag om planschade ingediend omdat de mogelijkheid om een supermarkt te realiseren is wegbestemd. Naar oordeel van het college kan aanvrager passieve risicoaanvaarding worden tegengeworpen.

 • 04-12-2019 / ABRS / Concrete poging

  De Afdeling stelt vast dat vanaf 2 juni 2010 voorzienbaar was dat de bouwmogelijkheden voor een verkooppunt voor brandstoffen zou komen te vervallen. De eigenaar betoogt dat van hem niet kon worden verwacht om een bouwplan in te dienen omdat een provinciale uitwegvergunning benodigd was.

 • 04-12-2019 / ABRS / Tijdelijk voordeel

  Aanvrager is op 1 april 1980 eigenaar geworden van het perceel. Op dat moment voorzag het bestemmingsplan niet in de oprichting van een vrijstaande woning. Een bestemmingsplan in 1988 maakte de bouw van een vrijstaande woning mogelijk. In het nieuwe bestemmingsplan uit 2013 is deze bouwmogelijkheid weer komen te vervallen. Niet in geschil is dat het nadeel uitsluitend bestaat uit het wegvallen van dit tijdelijke voordeel.

Spring naar toolbar