Gloudemans uitsprakenUitspraken

Planschade

6 maart 2013

ABRS 6 maart 2013, zaaknummer 201205507 (Marum)

Bekijk uitspraak Ook hier staat de maximale invulling ter discussie en ook hier is de Afdeling van mening Lees verder

ABRS 6 maart 2013, zaaknummer 201204788 (Loppersum)

Bekijk uitspraak Het college is in beroep gekomen tegen de uitspraak van de rechtbank. Het college zou onvoldoende Lees verder

ABRS 6 maart 2013, zaaknummer 201204106 (Arnhem)

Bekijk uitspraak De vraag is of maximale invulling met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid uitgesloten was. In casu was Lees verder

27 februari 2013

ABRS 27 februari 2013, zaaknummer 201202860 (Goirle)

Bekijk uitspraak Appellant stelde dat een bijgebouw tot een hoogte van 15 m¹ door middel van de aanvullende Lees verder

ABRS 27 februari 2013, zaaknummer 201202625 (Houten)

Bekijk uitspraak In deze uitspraak doet zich de ‘kromme’ situatie voor dat benadeelde A onder de WRO een Lees verder

ABRS 27 februari 2013, zaaknummer 201109377 (Hardenberg)

Bekijk uitspraak Deze uitspraak ziet op de vraag of een agrariër planschade lijdt als gevolg van een dubbelbestemming Lees verder

20 februari 2013

ABRS 20 februari 2013, zaaknummer 201204511 (Goes)

Bekijk uitspraak In deze uitspraak staat centraal waar een benadeelde rekening mee behoort te houden indien in een Lees verder

ABRS 20 februari 2013, zaaknummer 201204662 (Bladel)

Bekijk uitspraak Een van de onderdelen die aan de orde komen in de uitspraak is de vraag of Lees verder

LJN: BZ4150, rechtbank ’s-Gravenhage, 20 februari 2013 (publicatie 14 maart 2013)

Bekijk uitspraak Ter discussie staat of een benadeelde voldoende tijd had om alsnog de bouwmogelijkheid voor een tweede Lees verder

14 februari 2013

LJN: BZ2292, Rechtbank Rotterdam 14 februari 2013 (publicatie 26 februari 2013)

Bekijk uitspraak De gemeente heeft er hier voor gekozen om een andere deskundige in te schakelen dan welke Lees verder

13 februari 2013

ABRS 13 februari 2013, zaaknummer 201204227 (Opsterland)

Bekijk uitspraak In casu was vrijstelling verleend voor een kortverblijf voor personen met een verstandelijke beperking of met Lees verder

23 januari 2013

ABRS 23 januari 2013, zaaknummer 201202448 (Berkelland)

Bekijk uitspraak De gemeente had het planschadeverzoek afgewezen omdat benadeelde geen rechthebbende zou zijn op de peildatum. Benadeelde Lees verder

19 december 2012

ABRS 19 december 2012, zaaknummer 201204009 (Bergen)

Bekijk uitspraak Deze uitspraak ziet op de wijziging van een voormalig agrarisch perceel naar natuur. Eigenaar van de Lees verder

ABRS 19 december 2012, zaaknummer 201202305 (Nijmegen)

Bekijk uitspraak Belangrijkste onderdeel uit deze uitspraak is de compensatie in natura. Appellant verwees in het beroep naar Lees verder

ABRS 19 december 2012, zaaknummer 201203274 (Cromstrijen)

Bekijk uitspraak Er is sprake van directe schade. In het geding is of de schade voor rekening van Lees verder

 • Besluit van 3 april 2020, nr. 2020000680 (Haarlemmermeer)

  Besluit van 3 april 2020, nr. 2020000680 tot aanwijzing van een onroerende zaak ter onteigening in de gemeente Haarlemmermeer krachtens artikel 78 van de Onteigeningswet (onteigeningsplan De Veldpost)

 • 29-04-2020 / ABRS – egalitébeginsel

  Namens de rechtsvoorganger van North Sea Port (beheerder en eigenaar van het havengebied Sloehaven ten oosten van Vlissingen) is een verzoek om nadeelcompensatie ingediend wegens de wijziging van de begrenzing van het Natura 2000-gebied “Westerschelde & Saeftinghe”. North Sea Port stelt als gevolg van wijzigingsbesluit 19,1 miljoen schade te lijden omdat het niet meer mogelijk is om perceel B3 te ontwikkelen en ter plaatse van B3 een nieuwe natte ontsluiting van het havengebied aan te leggen ten behoeve van de percelen B1 en B2.

 • Een omslag/verschuiving van passieve naar actieve grondpolitiek binnen de Wethoudersvereniging

  Binnen de Wethoudersvereniging zijn de wethouders het erover eens: actieve grondpolitiek is in bepaalde gevallen nodig. Een aantal jaren geleden gaven de bestuurders eerder de voorkeur aan een passieve grondpolitiek als uitgangspunt. Er is dus een verschuiving te herkennen van passieve naar actieve grondpolitiek.

 • 22-04-2020 / ABRS – Tijdsverloop beleidsvoornemen en schadebesluit

  Een eigenaar van een woning in de nabijheid van de Buitenring stelt schade te hebben geleden als gevolg van het Inpassingsplan “Buitenring Parkstad Limburg 2012”. Door de schadecommissie is geconcludeerd dat de eigenaar in een nadelige situatie is komen te verkeren. Van een tegemoetkoming in de schade is echter geen sprake omdat de schade voorzienbaar is. Toen de eigenaar de woning in 1970 kocht was op basis van het Streekplan 1962 sprake van voorzienbaarheid. De provincie heeft conform het advies de aanvraag afgewezen.

 • Theo Pruijn over werken in tijden van corona

  Theo Pruijn is sinds 1988 werkzaam bij Gloudemans als taxateur en rentmeester en heeft alles al een keer meegemaakt. Alles? Nou nee, zoiets als een corona-crisis heeft zelfs Theo in de 40 jaar dat hij werkt niet eerder gezien. Een mooi moment om hem te bevragen hoe hij tegen de corona-crisis aankijkt.

 • 08-04-2020 / ABRS – Aanvaardbare marge

  Door de adviseur van het college wordt de waarde vóór gewaardeerd op € 315.000,00 en de waarde ná op € 287.500,00, aldus een waardedaling van € 27.500,00. Appellante is de derdebelanghebbende die de planschade moet betalen en kan zich niet verenigen met de getaxeerde waardedaling. Daartoe schakelt appellante een deskundige in die de waardedaling waardeert op € 15.000,00, over de waarde vóór bestaat tussen partijen geen discussie.

 • Omgevingswet uitgesteld door Corona. Of speelt er meer?

  De invoering van de Omgevingswet is alweer uitgesteld. Op 1 april 2020 is de Tweede Kamer door minister Van Veldhoven voor Milieu en Wonen op de hoogte gebracht. Ondanks dat het 1 april was is het geen grap. Deze keer is het de Coronacrisis die de emmer doet overlopen. Door de samenloop van de grote inzet die van de overheden gevraagd wordt voor de implementatie van de Omgevingswet en de bestrijding van de Coronacrisis wil de minister niet langer vasthouden aan de invoeringsdatum van 1 januari 2020. Het bevoegd gezag kan zich nu eerst richten op het belangrijkste: De bestrijding van het Coronavirus.

 • Kun je als kluizenaar de wereld redden?

  Halverwege maart ben ik teruggekomen van de jaarlijkse Gloudemans wintersport. Onderweg naar de bergen, ter hoogte van de bruinkoolmijnen bij Jackerath, hoorden wij dat de coronamaatregelen in Nederland werden aangescherpt. Via het inmiddels krakende radiosignaal van Radio 2 werd duidelijk dat publieke bijeenkomsten werden verboden en dat er zoveel mogelijk vanuit huis moet worden gewerkt.

 • Planschadetsunami door thuiswerkend Nederland?

  Thuiswerkend Nederland zit achter de keukentafel, een bureau of in de tuin. Tussen het werken en videobellen door kan worden genoten van het uitzicht naar buiten. Wellicht valt juist nu op dat het nieuwe gebouw aan de overzijde toch wel erg groot is. De kans bestaat dat veel aanvragen om planschade worden ingediend. Tot wanneer dient een aanvraag om tegemoetkoming in de planschade in behandeling te worden genomen?

 • 25-03-2020 / ABRS – feitelijke uitvoeringswerkzaamheden

  Appellant heeft een tegemoetkoming in planschade gekregen vanwege het bestemmingsplan A2 Traverse. Daarnaast heeft appellante verzocht om compensatie van nadeel als gevolg van de feitelijke uitvoeringswerkzaamheden.

 • 25-03-2020 / ABRS – Overgangsrecht directe planschade

  In deze zaak staat ter discussie of bij directe planschade de gebruiksmogelijkheden onder het overgangsrecht dienen te worden betrokken. Appellant verwijst daartoe naar zeven uitspraken waaruit zou blijken dat overgangsrecht wél dient te worden betrokken. Op grond van die uitspraken zou onder meer rekening dienen te worden gehouden met het overgangsrecht omdat hiermee bij de schadetaxatie rekening wordt gehouden.

 • 25-03-2020 / ABRS – Te hoog NMR en woz-waarde

  Appellant is eigenaar van een woning en heeft een aanvraag om planschade ingediend. Voor twee vergelijkbare woningen in de nabijheid is reeds planschade toegekend. Aanvrager constateert dat voor één van die woningen de waarde voorafgaand aan de wijziging 31% hoger is geschat terwijl de woz-waarde maar 7% afwijkt.

 • 18-03-2020 / ABRS – onevenredig zwaar getroffen

  Appellant is drijver van een standplaats voor beenmode op de Haagse Markt. Wegens tijdelijke verplaatsing van de markt en een tijdelijke standplaats is verzocht om nadeelcompensatie. Het college heeft het verzoek afgewezen omdat het aanwijzen van een locatie voor een tijdelijke markt gezien moet worden als normaal ondernemersrisico.

 • 18-03-2020 / ABRS – Verjaringstermijn

  In deze zaak staat der discussie of de appellanten één dag te laat waren met het indienen van de aanvraag om een tegemoetkoming in de planschade.

 • 18-03-2020 / ABRS – Overgangsrecht bij directe schade en woz-waarde

  Appellant is eigenaar van agrarische gronden die een natuurbestemming krijgen. Bij de besluitvorming is door het college de mogelijkheid betrokken om onder het overgangsrecht het agrarische gebruik te continueren. Onder verwijzing naar eerdere rechtspraak overweegt de Afdeling dat als hoofdregel geldt dat de mogelijkheden op grond van de overgangsbepalingen bij een bestemmingsplan buiten beschouwing gelaten dienen te worden.

Spring naar toolbar