Gloudemans uitsprakenUitspraken

Planschade

13 juni 2012

ABRS 13 juni 2012, zaaknummer 201105985 (Sint Anthonis)

Bekijk uitspraak In deze uitspraak staat de vraag centraal of het ook mogelijk was onder de voormalige agrarische Lees verder

8 juni 2012

LJN: BW8686, Rechtbank Roermond 8 juni 2012 (publicatie 19 juni 2012)

Bekijk uitspraak De rechtbank doet hier uitspraak over de vraag of de omvang van het maatschappelijk risico in Lees verder

30 mei 2012

ABRS 30 mei 2012, zaaknummer 201105970 (Laarbeek)

Bekijk uitspraak Niet ter discussie staat dat er sprake is van een planologisch nadeel. De derdebelanghebbende stelt echter Lees verder

ABRS 30 mei 2012, zaaknummer 201106164 (Loppersum)

Bekijk uitspraak Deze uitspraak is een bevestiging van eerdere uitspraken waarin de Afdeling concludeert dat de planologische situatie Lees verder

ABRS 30 mei 2012, zaaknummer 201109238 (Amsterdam Zuidoost)

Bekijk uitspraak De rechtbank heeft destijds de StAB gevraagd advies uit te brengen. De inhoud van het StAB-rapport Lees verder

25 april 2012

ABRS 25 april 2012, zaaknummer 201106837 (Beek)

Bekijk uitspraak In deze casus staat de vraag centraal of een monumentaal (kantoor)pand door de wijziging van de Lees verder

ABRS 25 april 2012, zaaknummer 201107326 (provincie Limburg)

Bekijk uitspraak Appellant had verzocht om schadevergoeding overeenkomstig artikel 30 van de Reconstructiewet concentratiegebieden (Rwc). De provincie heeft Lees verder

ABRS 25 april 2012, zaaknummer 201107363 (Sint-Anthonis)

Bekijk uitspraak De voorzienbaarheid van de schade staat hier centraal. Tussen het voorontwerp en het ontwerp-bestemmingsplan is een Lees verder

11 april 2012

ABRS 11 april 2012, zaaknummer 201010569 (Beuningen)

Bekijk uitspraak In deze kwestie claimde appellant door de verminderde gebruiksmogelijkheden een waardedaling van het perceel. In afwijking Lees verder

ABRS 11 april 2012, zaaknummer 201108251 (Neerijnen)

Bekijk uitspraak In deze zaak was de gewraakte planologische maatregel voorzienbaar, omdat appellant de woning gekocht had nadat Lees verder

ABRS 11 april 2012, zaaknummer 201107694 (Peel en Maas)

Bekijk uitspraak Als kantoor zijn wij namens appellant betrokken geweest bij deze zaak. In hoger beroep waren meerdere Lees verder

4 april 2012

ABRS 4 april 2012, zaaknummer 201110096 (Waddinxveen)

Bekijk uitspraak In de uitspraak stelt appellant dat de deskundige niet onpartijdig handelt omdat de gemeente hem betaalt. Lees verder

ABRS 4 april 2012, zaaknummer 201107151 (Heeze-Leende)

Bekijk uitspraak In het Streekplan van de provincie Noord-Brabant waren voor het betreffende perceel niet zodanige concrete bouwvoornemens Lees verder

15 maart 2012

LJN: BV9071, Rechtbank Rotterdam 15 maart 2012 (publicatie 16 maart 2012)

Bekijk uitspraak Dit is de uitspraak van de rechtbank na de gewezen tussenuitspraak van 29 september 2011 (LJN: Lees verder

14 maart 2012

ABRS 14 maart 2012, zaaknummer 2011069930 (Tubbergen)

Bekijk uitspraak In deze casus was in de voorschriften van het bestemmingsplan geen maximale hoogtemaatvoering opgenomen voor een Lees verder

 • Wij zijn verhuisd!

  Op 15 juli 2019 zijn we verhuisd naar ons nieuwe kantoor aan Dorpstraat 28 in Nuland, gemeente ’s Hertogenbosch. De afgelopen jaren zijn we uit ons jasje gegroeid en ontstond er de behoefte aan meer werkplekken en meer overlegruimten. In het nieuwe pand hebben we ruim 1.200 vierkante meter tot onze beschikking, bijna een verdubbeling ten opzichte van de oude locatie!

 • Horn, nabij Houterhof, en Heythuysen, nabij Aan de Bergen, percelen bos

  Te koop zijn twee percelen bos. Perceel 1 is gelegen nabij Houterhof te Horn, groot 0.60.25 ha. Perceel 2 is gelegen nabij Aan de Bergen te Heythuysen, groot 0.52.50 ha.

 • Te ver verwijderd causaal verband

  In een recente uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) van 26 juni 2019 (ECLI:NL:RVS:2019:2025) zien we een voorbeeld van te ver verwijderd causaal verband.

 • “Kapitaliseren moet je leren”

  In een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 12 juni 2019 (ECLI:NL:RVS:2019:1889) wordt de taxatie van een appartement en de geconstateerde waardedaling uitvoerig besproken. De betrokken adviseur heeft hiervoor gebruikgemaakt van de huurwaarde(kapitalisatie)methode.

 • Ook zonder een verbod saneringsplicht voor asbestdaken

  Per 2024 dienden alle asbestdaken te zijn verwijderd, althans dat wilde de minister met instemming van de Tweede Kamer.

 • Programma Aanpak Stikstof (PAS)

  Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) mag niet als toestemmingsbasis voor activiteiten worden gebruikt. Dat blijkt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 29 mei 2019.

 • 01-05-2019 / ABRS – Burger-/bedrijfswoning

  In deze zaak staat ter discussie of door de verkregen vrijstelling voor een burgerwoning, een negatieve invloed heeft op het bedrijf van appellant. De Afdeling stelt vast dat onder het oude planologische regime op het perceel waar met een vrijstelling een burgerwoning mogelijk is gemaakt, een bedrijfswoning kon worden gerealiseerd.

 • 01-05-2019 / ABRS – NMR

  Door de planschadeadviseur is geconcludeerd dat woningbouw in de betreffende kern in beginsel een normaal maatschappelijke ontwikkeling is en deze ontwikkeling past binnen het gevoerde beleid. Ondanks dat niet aan alle overige omstandigheden is voldaan betekent dit volgens de Afdeling dat de ontwikkeling in ieder geval deels in de lijn der verwachting lag. Reeds hierom kan de conclusie dat geen aanleiding bestaat een hoger normaal maatschappelijk risico dan het wettelijk minimumforfait van 2% aan te nemen, geen stand houden.

 • 24-04-2019 / ABRS – Verschil planschade en marktwaarde

  In het planschaderecht is niet de feitelijke situatie van belang, waarop de marktwaarde wordt gebaseerd, maar de situatie zoals die planologisch kan zijn. Uitgegaan wordt van de maximale invulling van het oude en het nieuwe planologische regime. De redelijk denkend en handelend koper wordt in het planschaderecht geacht hiermee rekening te houden.

 • 24-04-2019 / ABRS – toegenomen concurrentie

  Een rederij heeft een verzoek om nadeelcompensatie ingediend als gevolg van het feit dat ze vanaf 2012 niet meer mocht afmeren aan haar ponton bij de Veerstoep te Dieren ondanks dat er in 2015 aan de gemeente Rheden een vergunning is verleend voor een nieuwe aanlegsteiger op bijna dezelfde locatie. Sinds 2016 heeft de rederij haar exclusieve positie verloren omdat zij niet meer als enige gerechtigd is gebruik te maken van de nieuwe aanmeerkade. De minister heeft het verzoek afgewezen omdat de gestelde schade niet het gevolg is van zijn besluitvorming en/of handelen.

 • Besluit van 20 maart 2019, nr. 201900564 (Dalfsen en Ommen)

  Besluit van 20 maart 2019, nr. 201900564 tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeenten Dalfsen en Ommen krachtens artikel 78 van de Onteigeningswet (onteigeningsplan N340 vanaf de Engellandweg tot en met de aansluiting N48/N36 Arriërveld)

 • Besluit van 20 maart 2019, nr. 2019000565 (Amsterdam)

  Besluit van 20 maart 2019, nr. 2019000565 tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeente Amsterdam krachtens artikel 78 van de Onteigeningswet (onteigeningsplannen Herbestemmen Raambordelen Binnenstad en Herbestemmen Raambordelen Binnenstad II)

 • 17-04-2019 / ABRS – Vrijstelling en ruimtelijke onderbouwing

  In een advies heeft de SAOZ het bestemmingsplan (nieuwe planologische situatie) vergeleken met een vrijstelling als bedoeld in artikel 19 van de voormalige WRO. De vrijstelling voorziet onder meer in een nieuwe zuidelijke ontsluiting van het bedrijf over een nieuwe brug en weg nabij het perceel van appellant.

 • 17-04-2019 / ABRS – Voorzienbaarheid

  Het betoog van appellant ziet op voorzienbaarheid.De Afdeling stelt dat de rechtbank met juistheid heeft geoordeeld dat (het college zich terecht op het standpunt heeft gesteld dat) voor appellant ten tijde van de koop van zijn perceel op grond van het provinciale uitbreidingsplan aanleiding bestond om rekening te houden met de kans dat de planologische situatie ter plaatse in voor hem ongunstige zin zou veranderen.

 • 10-04-2019 / ABRS – Voorzienbaarheid en aankoop van overige erfgenamen

  Door TOG Nederland is vastgesteld dat aanvrager op 8 maart 2005 voor 1/3 eigenaar van de woning is geworden door erfopvolging. Volgens TOG dient de voorzienbaarheid in het geval van eigendomsverkrijging door erfopvolging te worden beoordeeld naar het moment dat de erflater de koopovereenkomst sloot. Dit was op 24 maart 1977. Op dat moment was de ontwikkeling niet voorzienbaar. Voor het deel van de woning dat is verkregen door erfopvolging is dan ook geen actieve risicoaanvaarding tegengeworpen. Dit is volgens TOG anders wat betreft het overige deel van de woning dat appellant heeft gekocht van de overige erfgenamen. Op het moment dat dit deel werd geleverd, was de ontwikkeling bekend. Volgens TOG komt twee derde van het begrote nadeel dan ook niet voor tegemoetkoming in aanmerking.

Spring naar toolbar