Gloudemans uitsprakenUitspraken

Uitspraken

Wij willen meer zijn dan een adviesbureau. Kennisdeling staat hierbij voor ons voorop. Zo publiceren onze medewerkers in vaktijdschriften en analyseren zij gerechtelijke uitspraken. Zo combineren wij ons werk en delen wij daarbij onze kennis.

Onteigening 26 januari 2012

Besluit van 26 januari 2012, nr. 12.000123 (gemeente Zuidhorn)

Bekijk uitspraak In het onderhavige geval zijn enkele belanghebbenden niet als belanghebbenden aangemerkt, hetgeen in dit geval niet Lees verder

Onteigening 13 januari 2012

Besluit van 13 januari 2012, nr. 12.000047 (gemeente Veldhoven)

Bekijk uitspraak Meerdere zienswijzen waarin wordt gesteld dat onvoldoende onderhandeld zou zijn. De Kroon geeft de gebruikelijke overwegingen Lees verder

Onteigening

Besluit van 13 januari 2012, nr. 12000048 (gemeente Haarlemmermeer)

Bekijk uitspraak Het betreft een onteigening op verzoek van BBL. Gesteld wordt in een zienswijze dat de noodzaak Lees verder

Nadeelcompensatie 2 januari 2012

LJN: BV1113, 5 januari 2012, Rechtbank Haarlem, AWB 10/4944

Bekijk uitspraak Beroep tegen afwijzing verzoek om nadeelcompensatie als gevolg van de afsluiting van de Zuiderdijk van Drechterland. Lees verder

Nadeelcompensatie 22 december 2011

Rechtbank Breda d.d. 22 december 2011 (Sultan Lounge)

Bekijk uitspraak Het beroepschrift in deze richt zich op het vergoeden van deskundigenkosten gemaakt in de bezwaarfase. De Lees verder

Nadeelcompensatie 21 december 2011

ABRS d.d. 21 december 2011, zaaknummer 201100565/1/H2

Bekijk uitspraak De vraag of de massale mosselsterfte in het westelijk deel van de Oosterschelde is veroorzaakt door Lees verder

Nadeelcompensatie

ABRS d.d. 21 december 2011, zaaknummer 201104942/1/H2

Bekijk uitspraak Appellanten hebben verzocht om nadeelcompensatie, veroorzaakt door de tijdelijke afsluiting van een weg waardoor zij nu Lees verder

Onteigening 20 december 2011

Besluit van 20 december 2011 (inrichtingsplan Enschede-Noord, planonderdeel Kristalbad)

Bekijk uitspraak De onteigening heeft als grondslag artikel 122 Onteigeningswet. Art. 122 Onteigeningswet: Onteigening kan ten name van Lees verder

Onteigening 15 december 2011

Besluit van 15 december 2011, nr. 11.003028 (gemeente Hulst)

Bekijk uitspraak Publiek belang aanwezig ondanks de (woning)crisis. De Kroon overweegt dat met de uitvoering van het bestemmingsplan Lees verder

Onteigening 14 december 2011

Besluit van 14 december 2011, nr. 11.003025 (gemeente Zwolle)

Bekijk uitspraak Geen opmerkelijke zienswijzen. (Besluit van 14 december 2011, nr. 11.003025, houdende aanwijzing van onroerende zaken ter Lees verder

Wet voorkeursrecht gemeenten 7 december 2011

LJN: BU7328, Rechtbank Dordrecht, 7 december 2011 (publicatie 8 december 2011)

Bekijk uitspraak De rechtbank verklaart twee overeenkomsten (brief met bevestiging afspraken tussen ontwikkelaar en grondeigenaar en notariële akte Lees verder

Onteigening

Besluit van 7 december 2011, nr. 11.002965 (gemeente Bergen op Zoom)

Bekijk uitspraak In dit geval geeft reclamant aan dat de woningbouwvereniging de meest gerede partij is om de Lees verder

Onteigening 5 december 2011

Besluit van 5 december 2011, nr. 11.002951 (gemeente Deventer)

Bekijk uitspraak Dit Koninklijk Besluit gaat over particulier opdrachtgeverschap in relatie tot zelfrealisatie. Al eerder hebben deskundigen aangegeven Lees verder

Nadeelcompensatie 30 november 2011

ABRS d.d. 30 november 2011, zaaknummer 201102775/1/H2

Bekijk uitspraak Verzoek om nadeelcompensatie afgewezen en bepaald dat het verleende voorschot niet wordt teruggevorderd. De Afdeling oordeelt Lees verder

Nadeelcompensatie

ABRS d.d. 30 november 2011, zaaknummer 201104466/1/H2

Bekijk uitspraak Verzoek om nadeelcompensatie terecht afgewezen in verband met ontbreken van causaal verband. De Afdeling is van Lees verder

 • De woz-waarde in het bestuursrechtelijk schadevergoedingsrecht

  Regelmatig wordt in een planschade- of nadeelcompensatieprocedure, de woz-waarde van een woning “ingebracht”. Veelal komt dit uit de koker van de aanvrager die zich wellicht afvraagt waarom hetzelfde bestuursorgaan ten aanzien van de te heffen belasting een hogere waarde hanteert dan in de schadeprocedure.

 • 15-07-2020 / ABRS – feitelijk handelingen / referentiejaar

  Appellante heeft een aanvraag ingediend om nadeelcompensatie en tegemoetkoming in planschade in verband met de herontwikkeling van het Raadhuisplein. Bij besluit van 16 augustus 2017 heeft het college van burgemeester en wethouders van Smallingerland appellante een vergoeding van € 20.434,00 als nadeelcompensatie voor het jaar 2012 toegekend en een aanvraag om tegemoetkoming in planschade afgewezen. Volgens het college is de planologische situatie voor appellante niet verslechterd. De bereikbaarheid van het bedrijfspand is niet verminderd en de parkeervoorzieningen zijn eerder verbeterd dan verslechterd.

 • 15-07-2020 / ABRS – rekenmethode / normaal maatschappelijk risico

  Appellante is eigenaar van een aantal percelen en heeft deze percelen in gebruik ten behoeve van een agrarisch bedrijf. Zij heeft een verzoek om nadeelcompensatie ingediend, verband houdende met de peilopzet van de Maas en de vernatting van de percelen. Dit verzoek is afgewezen. Appellante betoogt dat de minister heeft miskend dat de adviescommissie de verkeerde rekenmethode heeft toegepast bij het bepalen van het oorzakelijk verband tussen de peilopzet en de gestelde schade.

 • 15-07-2020 / ABRS – Nadere motivering woz-waarde

  De Afdeling had eerder geoordeeld dat het college binnen een gestelde termijn een motivering diende te verstrekken tussen de vastgestelde waarden in het kader van de beoordeling van de planschade en de vastgestelde woz-waarden. Die termijn is opgebruikt verstreken. Het college heeft ook niet om verlenging van deze termijn gevraagd.

 • 15-07-2020 / ABRS – Maximaal planologische invulling milieuaspecten

  Appellant wordt geconfronteerd met een vergroting van een agrarisch bouwblok in de directe nabijheid. Ter discussie staat de maximaal planologische invulling voor de geuroverlast.

 • 08-07-2020 / ABRS – Second opinion

  Appellant kan zich niet verenigen met het deskundigenadvies van de SAOZ dat de gemeente aan haar besluit ten grondslag heeft gelegd. In hoger beroep is een second opinion van Gloudemans overgelegd.

 • 08-07-2020 / ABRS – Beoordeling schadefactoren

  Appellant kan zich niet verenigen met het deskundigenadvies dat de gemeente aan haar besluit ten grondslag heeft gelegd. In beroep is een second opinion overgelegd.

 • 01-07-2020 / ABRS – Normaal maatschappelijk risico

  Het normaal maatschappelijk risico is vastgesteld op 4% van de waarde van de woning. Daardoor resteert van de waardedaling van € 15.000,00, € 4.600,00 aan tegemoetkoming in de planschade. De derdebelanghebbende kan zich hier niet mee verenigen en heeft bij de Afdeling aangevoerd dat een normaal maatschappelijk risico van 5% aan de orde dient te zijn.

 • 03-06-2020 / ABRS – deskundigenrapport

  Deze week een aantal uitspraken over de afwijzing van een verzoek om schadevergoeding van inwoners van Venlo. Zij hadden de voormalige minister van Infrastructuur en Milieu (nu: Infrastructuur en Waterstaat) gevraagd om de waardedaling van hun woning te compenseren als gevolg van het ‘tracébesluit Rijksweg A74’.

 • 27-05-2020 / ABRS – bewijslast

  Appellant heeft een verzoek om nadeelcompensatie ingediend wegens het verbod op gebruik als prostitutie-inrichting waardoor zijn panden in waarde zijn gedaald.

 • 20-05-2020 / ABRS – Hoogspanningsverbinding en woz-waarde

  Appellant is eigenaar van een woning op korte afstand van een hoogspanningsverbinding. De planologische wijziging heeft tot gevolg dat de zwaarte van de hoogspanningsverbinding zal toenemen van een gecombineerde 380/150 kV-lijn naar een 380/380 kV-lijn. De vraag staat centraal of appellant als gevolg van deze wijziging in een planologisch nadelige situatie is komen te verkeren.

 • 20-05-2020 / ABRS – voorzienbaarheid

  Bij besluit van 26 maart 2018 heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat een verzoek om nadeelcompensatie in verband met het tracébesluit weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere afgewezen.

 • Besluit van 3 april 2020, nr. 2020000680 (Haarlemmermeer)

  Besluit van 3 april 2020, nr. 2020000680 tot aanwijzing van een onroerende zaak ter onteigening in de gemeente Haarlemmermeer krachtens artikel 78 van de Onteigeningswet (onteigeningsplan De Veldpost)

 • 29-04-2020 / ABRS – egalitébeginsel

  Namens de rechtsvoorganger van North Sea Port (beheerder en eigenaar van het havengebied Sloehaven ten oosten van Vlissingen) is een verzoek om nadeelcompensatie ingediend wegens de wijziging van de begrenzing van het Natura 2000-gebied “Westerschelde & Saeftinghe”. North Sea Port stelt als gevolg van wijzigingsbesluit 19,1 miljoen schade te lijden omdat het niet meer mogelijk is om perceel B3 te ontwikkelen en ter plaatse van B3 een nieuwe natte ontsluiting van het havengebied aan te leggen ten behoeve van de percelen B1 en B2.

 • Een omslag/verschuiving van passieve naar actieve grondpolitiek binnen de Wethoudersvereniging

  Binnen de Wethoudersvereniging zijn de wethouders het erover eens: actieve grondpolitiek is in bepaalde gevallen nodig. Een aantal jaren geleden gaven de bestuurders eerder de voorkeur aan een passieve grondpolitiek als uitgangspunt. Er is dus een verschuiving te herkennen van passieve naar actieve grondpolitiek.

Spring naar toolbar