Gloudemans uitsprakenUitspraken

Uitspraken

Wij willen meer zijn dan een adviesbureau. Kennisdeling staat hierbij voor ons voorop. Zo publiceren onze medewerkers in vaktijdschriften en analyseren zij gerechtelijke uitspraken. Zo combineren wij ons werk en delen wij daarbij onze kennis.

Onteigening 19 september 2011

Besluit van 19 september 2011, nr. 11.002208 (gemeente Ridderkerk)

Bekijk uitspraak Zienswijzen gericht op de hoogte van de schadeloosstelling. Hoort thuis in de gerechtelijke fase. (Besluit van Lees verder

Nadeelcompensatie 7 september 2011

ABRS d.d. 7 september 2011, zaaknummer 201008682/1/H2

Bekijk uitspraak De door Restaurant Den Tol B.V. geclaimde schade ten gevolge van het vervallen van de noordelijke Lees verder

Onteigening 30 augustus 2011

KB 30 augustus 2011, nr. 11.002038 (gemeente Amsterdam)

Bekijk uitspraak Koninklijk Besluit van 30 augustus 2011, nr. 11.002038, tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in Lees verder

Onteigening 29 augustus 2011

Besluit van 29 augustus 2011, nr. 11.002027 (gemeenten Meerssen en Maastricht)

Bekijk uitspraak De Kroon heeft op 29 augustus 2011 (nr. 11.002027) een omvangrijk Koninklijk Besluit geslagen, waarin zij Lees verder

Onteigening 21 augustus 2011

Besluit van 21 augustus 2015, nr. 2015001392 (Schagen en Hollands Kroon)

Bekijk uitspraak Zienswijze waarde is bouwgrond geen agrarische waarde. Reclamant betoogt dat niet de agrarische waarde, maar de Lees verder

Planschade 17 augustus 2011

Uitspraak ABRS 17 augustus 2011, LJN: BR5187, Raad van State, 201012871/1/H2 (gemeente Horst aan de Maas).

Bekijk uitspraak  De Afdeling geeft aan dat de rechtbank terecht heeft overwogen dat niet was vereist dat de Lees verder

Nadeelcompensatie 13 juli 2011

ABRS d.d. 13 juli 2011, zaaknummer 201010194/1/H2

Bekijk uitspraak Het college heeft een verzoek om nadeelcompensatie afgewezen vanwege actieve risicoaanvaarding. De geruisloze inbreng van de Lees verder

Onteigening 8 juli 2011

KB 8 juli 2011, nr. 11.001687 (gemeente Lansingerland)

Bekijk uitspraak Koninklijk Besluit van 8 juli 2011, nr. 11.001687, tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in Lees verder

Onteigening

KB 8 juli 2011, nr. 11.001685 (gemeente Emmen)

Bekijk uitspraak Koninklijk Besluit van 8 juli 2011, nr. 11.001685, tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in Lees verder

Onteigening

KB 8 juli 2011, nr. 11.001686 (gemeente Montferland)

Bekijk uitspraak Koninklijk Besluit van 8 juli 2011, nr. 11.001686, tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in Lees verder

Nadeelcompensatie 6 juli 2011

ABRS d.d. 6 juli 2011, zaaknummer 201012612/1/H2

Bekijk uitspraak Betreft een verzoek om nadeelcompensatie van appellant te Vaals, vanwege het besluit om geen Drank- en Lees verder

Planschade

ABRS 6 juli 2011, zaaknummer 201008746

Bekijk uitspraak  In deze uitspraak is getracht aan te voeren dat de deskundige niet is uitgegaan van een Lees verder

Onteigening 24 juni 2011

KB 24 juni 2011, nr. 11.001394 (gemeente Tilburg)

Bekijk uitspraak Koninklijk Besluit van 24 juni 2011, nr. 11.001394 tot gedeeltelijke goedkeuring van het besluit van de Lees verder

Onteigening 14 juni 2011

KB 14 juni 2011, no. 11.001395 (gemeente Lansingerland)

Bekijk uitspraak Koninklijk Besluit van 14 juni 2011, no. 11.001395 tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in Lees verder

Onteigening 30 mei 2011

KB 30 mei 2011, no. 11.001310 (gemeente Gorinchem – onteigeningsplan Hoog Dalem)

Bekijk uitspraak  Koninklijk Besluit van 30 mei 2011, no. 11.001310 tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in Lees verder

 • 15-01-2020 / ABRS – advies deskundigencommissie

  Appellant claimt schade aan zijn woning (scheur- en schimmelvorming) als gevolg van werkzaamheden van het waterschap aan de Elsbemden te Maasbree. In hoger beroep draait het om de vraag of het verzoek afgewezen mocht worden op basis van het advies van de deskundigencommissie.

 • Nieuwsjaarsboodschap

  Vanuit ons nieuwe kantoor bedanken wij u voor de plezierige samenwerking in 2019. Vol duurzame energie en met een flinke werklust maken wij graag samen met u ook van 2020 een succesvol jaar. Dat doen we met veel plezier, inzet en professionaliteit vanuit onze visie: Down to Earth.

 • 24-12-2019 / ABRS – normaal maatschappelijk risico

  Liander heeft op verzoek van het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland kabels verlegd wegens de aanpassingen aan de N23 Westfrisiaweg en vervolgens een verzoek om nadeelcompensatie ingediend. Een deel van dit verzoek is gehonoreerd. Een deel is afgewezen onder verwijzing naar de Schadevergoedingsregeling verlegging kabels en leidingen buiten het beheergebied van de Provincie Noord-Holland.

 • 24-12-2019 / ABRS / Voorzienbaarheid aanwijzingsbesluit

  In geschil is of het college zich terecht op het standpunt heeft gesteld dat de planschade voorzienbaar was op basis van een aanwijzingsbesluit van 22 september 2005. Appellant heeft de woning op 24 augustus 2006 gekocht en was tot 27 november 2017 eigenaar van de woning.

 • 18-12-2019 / ABRS / directe schade

  Appellant heeft het college verzocht hem tegemoet te komen in de planschade. Met de inwerkingtreding van dit bestemmingsplan heeft het perceel van appellant een woonbestemming gekregen en is de agrarische bestemming die op dit perceel rustte komen te vervallen. Hierdoor is dit perceel in waarde gedaald. Verder brengt de bestemmingswijziging inkomensschade met zich, omdat op het perceel niet langer een agrarisch bedrijf kan worden geëxploiteerd, aldus appellant.

 • 18-12-2019 / ABRS / taxatierapport

  Appellant voert in hoger beroep tevergeefs aan dat de rechtbank niet heeft onderkend dat voor de door de SAOZ uitgebrachte taxatie hetzelfde geldt als voor het door hem ingebrachte taxatierapport, namelijk dat die pas jaren na de planwijziging is opgemaakt.

 • 18-12-2019 / ABRS / voorzienbaarheid en risicoanalyse

  Appellant bestrijdt dat het op het moment dat hij zijn woonhuis kocht kenbaar was dat het uitwerkingsplan was vastgesteld en dat het ontwerp ervan ter inzage heeft gelegen.

 • 18-12-2019 / ABRS / Evident privaatrechtelijke belemmering

  Ter discussie staat de maximale planologische invulling van de tuingrond van appellant. De SAOZ heeft geoordeeld dat voor bebouwing rekening dient te worden gehouden met een afstand tot beide zijdelingse perceelgrenzen van 2 meter wegens gevelopeningen. Appellant stelt dat de SAOZ diende uit te gaan van bebouwing tot op de perceelsgrens.

 • 18-12-2019 / ABRS / Verrekening planologisch voordeel

  In de gemeente Bergen heeft een planologische wijziging plaatsgevonden waarbij de bouwmogelijkheden van een woonwijk zijn beperkt. In het oude uitbreidingsplan gold voor de percelen de bestemming “Villa’s en Landhuizen”. Deze bestemming wordt in het nieuwe planologische regime zodanig beperkt dat er maximaal een woning mag worden gebouwd van 2.200 m³. Appellanten stellen directe planschade voor de beperking van de bouwmogelijkheden op het eigen perceel.

 • 11-12-2019 / ABRS – causaal verband

  Appellant heeft een verzoek om schadevergoeding ingediend vanwege het Tracébesluit N18 Varsseveld – Enschede dat voorziet in de aanleg van het nieuwe Tracé N19 in de nabijheid van zijn bedrijfswoningen. Er is een stuk van zijn grond aangekocht dat benodigd was voor aanleg van het Tracé. Appellant stelt waardevermindering van zijn bedrijfswoningen en agrarisch bedrijf. Omdat dit rechtstreeks voortvloeit uit de nieuwe planologische grondslag (het Tracébesluit) wordt het beoordeeld naar de maatstaven voor tegemoetkoming in planschade.

 • 11-12-2019 / ABRS / Woz

  In deze zaak zijn partijen verdeeld over de vraag of het college de in het advies van de SAOZ opgenomen taxatie aan zijn besluit ten grondslag mocht leggen en meer in het bijzonder of het college het verschil tussen de woz-waarde en de taxatie van de woning van belanghebbende in het kader van planschade deugdelijk heeft gemotiveerd.

 • 04-12-2019 / ABRS –

  Appellant heeft een schadevergoeding ontvangen in verband met de komst van de polderbaan, mogelijk gemaakt door het bestemmingsplan Schiphol-West en omgeving.

 • 04-12-2019 / ABRS / Concreet beleidsvoornemen doorbroken

  De eigenaar van een garagebedrijf heeft een aanvraag om planschade ingediend omdat de mogelijkheid om een supermarkt te realiseren is wegbestemd. Naar oordeel van het college kan aanvrager passieve risicoaanvaarding worden tegengeworpen.

 • 04-12-2019 / ABRS / Concrete poging

  De Afdeling stelt vast dat vanaf 2 juni 2010 voorzienbaar was dat de bouwmogelijkheden voor een verkooppunt voor brandstoffen zou komen te vervallen. De eigenaar betoogt dat van hem niet kon worden verwacht om een bouwplan in te dienen omdat een provinciale uitwegvergunning benodigd was.

 • 04-12-2019 / ABRS / Tijdelijk voordeel

  Aanvrager is op 1 april 1980 eigenaar geworden van het perceel. Op dat moment voorzag het bestemmingsplan niet in de oprichting van een vrijstaande woning. Een bestemmingsplan in 1988 maakte de bouw van een vrijstaande woning mogelijk. In het nieuwe bestemmingsplan uit 2013 is deze bouwmogelijkheid weer komen te vervallen. Niet in geschil is dat het nadeel uitsluitend bestaat uit het wegvallen van dit tijdelijke voordeel.

Spring naar toolbar