Gloudemans uitsprakenUitspraken

Uitspraken

Wij willen meer zijn dan een adviesbureau. Kennisdeling staat hierbij voor ons voorop. Zo publiceren onze medewerkers in vaktijdschriften en analyseren zij gerechtelijke uitspraken. Zo combineren wij ons werk en delen wij daarbij onze kennis.

Planschade 22 februari 2012

ABRS 22 februari 2012, zaaknummer 201104716 (Stichtse Vecht)

Bekijk uitspraak In de zaak had appellant drie contra-expertises laten opstellen waarin de waardering van het nadeel ter Lees verder

Nadeelcompensatie 15 februari 2012

LJN: BV5105, 15 februari 2012, Raad van State, 201109418/1/A3

Bekijk uitspraak Bij het verkeersbesluit (nr. 2) om een parkeerverbod op te heffen voor de inrit van een Lees verder

Nadeelcompensatie 14 februari 2012

LJN: BV4020, 14 februari 2012, Rechtbank Zwolle, Awb 12/64

Bekijk uitspraak Bij besluit van 21 december 2011 hebben Gedeputeerde Staten van Flevoland een verzoek om schadevergoeding afgewezen. Lees verder

Planschade 12 februari 2012

LJN: BW2479, Rechtbank Haarlem 13 februari 2012 (publicatie 16 april 2012)

Bekijk uitspraak Eiser in deze zaak had een aanvraag om een tegemoetkoming in de planschade ingediend in verband Lees verder

Nadeelcompensatie 8 februari 2012

ABRS d.d. 8 februari 2012, zaaknummer 201106821/1/A2

Bekijk uitspraak Hoger beroep tegen afwijzing verzoek om nadeelcompensatie van een winkel in meubelen en woninginrichting wegens verslechterde Lees verder

Nadeelcompensatie 2 februari 2012

LJN: BV2766, 2 februari 2012, Rechtbank Middelburg, Awb 10/18

Bekijk uitspraak Beroep tegen afwijzing verzoek om nadeelcompensatie als gevolg van ingebruikneming van “De Katse Heule” op 23 Lees verder

Planschade 1 februari 2012

ABRS 1 februari 2012, zaaknummer 201105092 (Tilburg)

Bekijk uitspraak De Afdeling legt de bewijslast meer bij appellant. Appellant heeft in casu nagelaten door middel van Lees verder

Onteigening 26 januari 2012

Besluit van 26 januari 2012, nr. 12.000124 (gemeente Someren)

Bekijk uitspraak In het onderhavige geval komt zelfrealisatie uitvoerig aan de orde. Er is geen noodzaak en urgentie Lees verder

Onteigening

Besluit van 26 januari 2012, nr. 12.000123 (gemeente Zuidhorn)

Bekijk uitspraak In het onderhavige geval zijn enkele belanghebbenden niet als belanghebbenden aangemerkt, hetgeen in dit geval niet Lees verder

Onteigening 13 januari 2012

Besluit van 13 januari 2012, nr. 12.000047 (gemeente Veldhoven)

Bekijk uitspraak Meerdere zienswijzen waarin wordt gesteld dat onvoldoende onderhandeld zou zijn. De Kroon geeft de gebruikelijke overwegingen Lees verder

Onteigening

Besluit van 13 januari 2012, nr. 12000048 (gemeente Haarlemmermeer)

Bekijk uitspraak Het betreft een onteigening op verzoek van BBL. Gesteld wordt in een zienswijze dat de noodzaak Lees verder

Nadeelcompensatie 2 januari 2012

LJN: BV1113, 5 januari 2012, Rechtbank Haarlem, AWB 10/4944

Bekijk uitspraak Beroep tegen afwijzing verzoek om nadeelcompensatie als gevolg van de afsluiting van de Zuiderdijk van Drechterland. Lees verder

Nadeelcompensatie 22 december 2011

Rechtbank Breda d.d. 22 december 2011 (Sultan Lounge)

Bekijk uitspraak Het beroepschrift in deze richt zich op het vergoeden van deskundigenkosten gemaakt in de bezwaarfase. De Lees verder

Nadeelcompensatie 21 december 2011

ABRS d.d. 21 december 2011, zaaknummer 201100565/1/H2

Bekijk uitspraak De vraag of de massale mosselsterfte in het westelijk deel van de Oosterschelde is veroorzaakt door Lees verder

Nadeelcompensatie

ABRS d.d. 21 december 2011, zaaknummer 201104942/1/H2

Bekijk uitspraak Appellanten hebben verzocht om nadeelcompensatie, veroorzaakt door de tijdelijke afsluiting van een weg waardoor zij nu Lees verder

 • 03-06-2020 / ABRS – deskundigenrapport

  Deze week een aantal uitspraken over de afwijzing van een verzoek om schadevergoeding van inwoners van Venlo. Zij hadden de voormalige minister van Infrastructuur en Milieu (nu: Infrastructuur en Waterstaat) gevraagd om de waardedaling van hun woning te compenseren als gevolg van het ‘tracébesluit Rijksweg A74’.

 • 27-05-2020 / ABRS – bewijslast

  Appellant heeft een verzoek om nadeelcompensatie ingediend wegens het verbod op gebruik als prostitutie-inrichting waardoor zijn panden in waarde zijn gedaald.

 • 20-05-2020 / ABRS – Hoogspanningsverbinding en woz-waarde

  Appellant is eigenaar van een woning op korte afstand van een hoogspanningsverbinding. De planologische wijziging heeft tot gevolg dat de zwaarte van de hoogspanningsverbinding zal toenemen van een gecombineerde 380/150 kV-lijn naar een 380/380 kV-lijn. De vraag staat centraal of appellant als gevolg van deze wijziging in een planologisch nadelige situatie is komen te verkeren.

 • 20-05-2020 / ABRS – voorzienbaarheid

  Bij besluit van 26 maart 2018 heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat een verzoek om nadeelcompensatie in verband met het tracébesluit weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere afgewezen.

 • Besluit van 3 april 2020, nr. 2020000680 (Haarlemmermeer)

  Besluit van 3 april 2020, nr. 2020000680 tot aanwijzing van een onroerende zaak ter onteigening in de gemeente Haarlemmermeer krachtens artikel 78 van de Onteigeningswet (onteigeningsplan De Veldpost)

 • 29-04-2020 / ABRS – egalitébeginsel

  Namens de rechtsvoorganger van North Sea Port (beheerder en eigenaar van het havengebied Sloehaven ten oosten van Vlissingen) is een verzoek om nadeelcompensatie ingediend wegens de wijziging van de begrenzing van het Natura 2000-gebied “Westerschelde & Saeftinghe”. North Sea Port stelt als gevolg van wijzigingsbesluit 19,1 miljoen schade te lijden omdat het niet meer mogelijk is om perceel B3 te ontwikkelen en ter plaatse van B3 een nieuwe natte ontsluiting van het havengebied aan te leggen ten behoeve van de percelen B1 en B2.

 • Een omslag/verschuiving van passieve naar actieve grondpolitiek binnen de Wethoudersvereniging

  Binnen de Wethoudersvereniging zijn de wethouders het erover eens: actieve grondpolitiek is in bepaalde gevallen nodig. Een aantal jaren geleden gaven de bestuurders eerder de voorkeur aan een passieve grondpolitiek als uitgangspunt. Er is dus een verschuiving te herkennen van passieve naar actieve grondpolitiek.

 • 22-04-2020 / ABRS – Tijdsverloop beleidsvoornemen en schadebesluit

  Een eigenaar van een woning in de nabijheid van de Buitenring stelt schade te hebben geleden als gevolg van het Inpassingsplan “Buitenring Parkstad Limburg 2012”. Door de schadecommissie is geconcludeerd dat de eigenaar in een nadelige situatie is komen te verkeren. Van een tegemoetkoming in de schade is echter geen sprake omdat de schade voorzienbaar is. Toen de eigenaar de woning in 1970 kocht was op basis van het Streekplan 1962 sprake van voorzienbaarheid. De provincie heeft conform het advies de aanvraag afgewezen.

 • Theo Pruijn over werken in tijden van corona

  Theo Pruijn is sinds 1988 werkzaam bij Gloudemans als taxateur en rentmeester en heeft alles al een keer meegemaakt. Alles? Nou nee, zoiets als een corona-crisis heeft zelfs Theo in de 40 jaar dat hij werkt niet eerder gezien. Een mooi moment om hem te bevragen hoe hij tegen de corona-crisis aankijkt.

 • 08-04-2020 / ABRS – Aanvaardbare marge

  Door de adviseur van het college wordt de waarde vóór gewaardeerd op € 315.000,00 en de waarde ná op € 287.500,00, aldus een waardedaling van € 27.500,00. Appellante is de derdebelanghebbende die de planschade moet betalen en kan zich niet verenigen met de getaxeerde waardedaling. Daartoe schakelt appellante een deskundige in die de waardedaling waardeert op € 15.000,00, over de waarde vóór bestaat tussen partijen geen discussie.

 • Omgevingswet uitgesteld door Corona. Of speelt er meer?

  De invoering van de Omgevingswet is alweer uitgesteld. Op 1 april 2020 is de Tweede Kamer door minister Van Veldhoven voor Milieu en Wonen op de hoogte gebracht. Ondanks dat het 1 april was is het geen grap. Deze keer is het de Coronacrisis die de emmer doet overlopen. Door de samenloop van de grote inzet die van de overheden gevraagd wordt voor de implementatie van de Omgevingswet en de bestrijding van de Coronacrisis wil de minister niet langer vasthouden aan de invoeringsdatum van 1 januari 2020. Het bevoegd gezag kan zich nu eerst richten op het belangrijkste: De bestrijding van het Coronavirus.

 • Kun je als kluizenaar de wereld redden?

  Halverwege maart ben ik teruggekomen van de jaarlijkse Gloudemans wintersport. Onderweg naar de bergen, ter hoogte van de bruinkoolmijnen bij Jackerath, hoorden wij dat de coronamaatregelen in Nederland werden aangescherpt. Via het inmiddels krakende radiosignaal van Radio 2 werd duidelijk dat publieke bijeenkomsten werden verboden en dat er zoveel mogelijk vanuit huis moet worden gewerkt.

 • Planschadetsunami door thuiswerkend Nederland?

  Thuiswerkend Nederland zit achter de keukentafel, een bureau of in de tuin. Tussen het werken en videobellen door kan worden genoten van het uitzicht naar buiten. Wellicht valt juist nu op dat het nieuwe gebouw aan de overzijde toch wel erg groot is. De kans bestaat dat veel aanvragen om planschade worden ingediend. Tot wanneer dient een aanvraag om tegemoetkoming in de planschade in behandeling te worden genomen?

 • 25-03-2020 / ABRS – feitelijke uitvoeringswerkzaamheden

  Appellant heeft een tegemoetkoming in planschade gekregen vanwege het bestemmingsplan A2 Traverse. Daarnaast heeft appellante verzocht om compensatie van nadeel als gevolg van de feitelijke uitvoeringswerkzaamheden.

 • 25-03-2020 / ABRS – Overgangsrecht directe planschade

  In deze zaak staat ter discussie of bij directe planschade de gebruiksmogelijkheden onder het overgangsrecht dienen te worden betrokken. Appellant verwijst daartoe naar zeven uitspraken waaruit zou blijken dat overgangsrecht wél dient te worden betrokken. Op grond van die uitspraken zou onder meer rekening dienen te worden gehouden met het overgangsrecht omdat hiermee bij de schadetaxatie rekening wordt gehouden.

Spring naar toolbar