Gloudemans uitsprakenUitspraken

Uitspraken

Wij willen meer zijn dan een adviesbureau. Kennisdeling staat hierbij voor ons voorop. Zo publiceren onze medewerkers in vaktijdschriften en analyseren zij gerechtelijke uitspraken. Zo combineren wij ons werk en delen wij daarbij onze kennis.

Nadeelcompensatie 23 november 2011

ABRS d.d. 23 november 2011, zaaknummer 201101684/1/H2

Bekijk uitspraak Beroep ingesteld bij de rechtbank tegen het besluit van het college op basis van art. 40 Lees verder

Wet voorkeursrecht gemeenten 22 november 2011

LJN: BU6254, gerechtshof ’s-Hertogenbosch 22 november 2011 (publicatie 30 november 2011)

Bekijk uitspraak Het hof oordeelt dat met het aanbod van de gemeente en de aanvaarding daarvan door de Lees verder

Planschade 16 november 2011

ABRS 16 november 2011, zaaknummer 201101541 (Maasgouw)

Bekijk uitspraak Centraal staat de vraag of de Structuurschets uit 1993 voldoende aanleiding bood om de ontwikkeling van Lees verder

Onteigening 15 november 2011

Besluit van 15 november 2011, nr. 11.002722 (gemeente Weert)

Bekijk uitspraak De Kroon geeft aan dat zelfrealisatie niet aan de orde is. Reclamant beschikt zelf over onvoldoende Lees verder

Nadeelcompensatie 9 november 2011

ABRS 9 november 2011, zaaknummers 201103951/3953/5238 (Schiphol)

Bekijk uitspraak In deze uitspraken gaat de Afdeling in op de vraag of de verzoeken om nadeelcompensatie als Lees verder

Onteigening 27 oktober 2011

Besluit van 27 oktober 2011, nr. 11.002598 (gemeente Weert)

Bekijk uitspraak Onteigening voor een voetbalcomplex. Reclamant stelt: zo er al redenen zijn voor verplaatsing van het voetbalveld, Lees verder

Onteigening

Besluit van 27 oktober 2011, nr. 11.002599 (gemeente Utrecht)

Bekijk uitspraak Geen zienswijzen. (Besluit van 27 oktober 2011, nr. 11.002599 tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening Lees verder

Onteigening 24 oktober 2011

Besluit van 24 oktober 2011, nr. 11.002533 (gemeente Hellevoetsluis)

Bekijk uitspraak Reclamant betwijfelt of de randweg binnen vijf jaar zal worden aangelegd en twijfelt aan de economische Lees verder

Onteigening

Besluit van 24 oktober 2011, nr. 11.002508 (gemeente Opsterland)

Bekijk uitspraak Zienswijzen planologisch van aard en gaan over minnelijke onderhandelingen. Reclamanten geven aan dat er al een Lees verder

Nadeelcompensatie 19 oktober 2011

ABRS d.d. 19 oktober 2011, zaaknummer 201100441/1/H2

Bekijk uitspraak Schadevergoeding wordt geclaimd in de vorm van waardevermindering van het perceel door de sluiting van een Lees verder

Onteigening 14 oktober 2011

Besluit van 14 oktober 2011, nr. 11.002474 (gemeente Oirschot)

Bekijk uitspraak De Kroon stelt dat aan de eis van voldoende minnelijke onderhandelingen is voldaan, er is een Lees verder

Nadeelcompensatie 12 oktober 2011

LJN: BT7434, Raad van State 12 oktober 2011, 201101428/1/H2

Bekijk uitspraak Na ingebruikname van de Westerscheldetunnel op 15 maart 2003 is de veerdienst Vlissingen–Breskens voor motorvoertuigen beëindigd. Lees verder

Onteigening 5 oktober 2011

Besluit van 5 oktober 2011, nr. 11.002380 (gemeente Werkendam)

Bekijk uitspraak De Kroon geeft aan dat voor de bestemming in dit geval kan worden onteigend, omdat de Lees verder

Onteigening 29 september 2011

Besluit van 29 september 2011, nr. 11.002336 (gemeente Haarlemmermeer)

Bekijk uitspraak  Noodzaak ontbreekt – onteigening voor aanleg van recreatiegebied in dit geval onevenredig bezwarend Met betrekking tot Lees verder

Onteigening 22 september 2011

Besluit van 22 september 2011, nr. 11.002267 (gemeente Katwijk)

Bekijk uitspraak De Kroon kan reclamant niet volgen in hun redenering dat de gemeente zich door een aanmerkelijke Lees verder

 • Wij zijn verhuisd!

  Op 15 juli 2019 zijn we vanuit Rosmalen verhuisd naar ons nieuwe kantoor aan Dorpstraat 28 in Nuland, gemeente ’s Hertogenbosch. De afgelopen jaren zijn we uit ons jasje gegroeid en ontstond er de behoefte aan meer werkplekken en meer overlegruimten. In het nieuwe pand hebben we ruim 1.200 vierkante meter tot onze beschikking, bijna een verdubbeling ten opzichte van de oude locatie!

 • Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden / art. 26 Wvg / nietig verklaring

  In de uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 28 juni 2019 heeft het Hof bevestigd dat het mogelijk is voor een gemeente om – nadat het voorkeursrecht al is vervallen – toch nog een oude overeenkomst nietig te laten verklaren die in strijd met dat voorkeursrecht is gesloten.

 • Horn, nabij Houterhof, en Heythuysen, nabij Aan de Bergen, percelen bos

  Te koop zijn twee percelen bos. Perceel 1 is gelegen nabij Houterhof te Horn, groot 0.60.25 ha. Perceel 2 is gelegen nabij Aan de Bergen te Heythuysen, groot 0.52.50 ha.

 • Te ver verwijderd causaal verband

  In een recente uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) van 26 juni 2019 (ECLI:NL:RVS:2019:2025) zien we een voorbeeld van te ver verwijderd causaal verband.

 • “Kapitaliseren moet je leren”

  In een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 12 juni 2019 (ECLI:NL:RVS:2019:1889) wordt de taxatie van een appartement en de geconstateerde waardedaling uitvoerig besproken. De betrokken adviseur heeft hiervoor gebruikgemaakt van de huurwaarde(kapitalisatie)methode.

 • Ook zonder een verbod saneringsplicht voor asbestdaken

  Per 2024 dienden alle asbestdaken te zijn verwijderd, althans dat wilde de minister met instemming van de Tweede Kamer.

 • Programma Aanpak Stikstof (PAS)

  Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) mag niet als toestemmingsbasis voor activiteiten worden gebruikt. Dat blijkt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 29 mei 2019.

 • 01-05-2019 / ABRS – Burger-/bedrijfswoning

  In deze zaak staat ter discussie of door de verkregen vrijstelling voor een burgerwoning, een negatieve invloed heeft op het bedrijf van appellant. De Afdeling stelt vast dat onder het oude planologische regime op het perceel waar met een vrijstelling een burgerwoning mogelijk is gemaakt, een bedrijfswoning kon worden gerealiseerd.

 • 01-05-2019 / ABRS – NMR

  Door de planschadeadviseur is geconcludeerd dat woningbouw in de betreffende kern in beginsel een normaal maatschappelijke ontwikkeling is en deze ontwikkeling past binnen het gevoerde beleid. Ondanks dat niet aan alle overige omstandigheden is voldaan betekent dit volgens de Afdeling dat de ontwikkeling in ieder geval deels in de lijn der verwachting lag. Reeds hierom kan de conclusie dat geen aanleiding bestaat een hoger normaal maatschappelijk risico dan het wettelijk minimumforfait van 2% aan te nemen, geen stand houden.

 • 24-04-2019 / ABRS – Verschil planschade en marktwaarde

  In het planschaderecht is niet de feitelijke situatie van belang, waarop de marktwaarde wordt gebaseerd, maar de situatie zoals die planologisch kan zijn. Uitgegaan wordt van de maximale invulling van het oude en het nieuwe planologische regime. De redelijk denkend en handelend koper wordt in het planschaderecht geacht hiermee rekening te houden.

 • 24-04-2019 / ABRS – toegenomen concurrentie

  Een rederij heeft een verzoek om nadeelcompensatie ingediend als gevolg van het feit dat ze vanaf 2012 niet meer mocht afmeren aan haar ponton bij de Veerstoep te Dieren ondanks dat er in 2015 aan de gemeente Rheden een vergunning is verleend voor een nieuwe aanlegsteiger op bijna dezelfde locatie. Sinds 2016 heeft de rederij haar exclusieve positie verloren omdat zij niet meer als enige gerechtigd is gebruik te maken van de nieuwe aanmeerkade. De minister heeft het verzoek afgewezen omdat de gestelde schade niet het gevolg is van zijn besluitvorming en/of handelen.

 • Besluit van 20 maart 2019, nr. 201900564 (Dalfsen en Ommen)

  Besluit van 20 maart 2019, nr. 201900564 tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeenten Dalfsen en Ommen krachtens artikel 78 van de Onteigeningswet (onteigeningsplan N340 vanaf de Engellandweg tot en met de aansluiting N48/N36 Arriërveld)

 • Besluit van 20 maart 2019, nr. 2019000565 (Amsterdam)

  Besluit van 20 maart 2019, nr. 2019000565 tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeente Amsterdam krachtens artikel 78 van de Onteigeningswet (onteigeningsplannen Herbestemmen Raambordelen Binnenstad en Herbestemmen Raambordelen Binnenstad II)

 • 17-04-2019 / ABRS – Vrijstelling en ruimtelijke onderbouwing

  In een advies heeft de SAOZ het bestemmingsplan (nieuwe planologische situatie) vergeleken met een vrijstelling als bedoeld in artikel 19 van de voormalige WRO. De vrijstelling voorziet onder meer in een nieuwe zuidelijke ontsluiting van het bedrijf over een nieuwe brug en weg nabij het perceel van appellant.

 • 17-04-2019 / ABRS – Voorzienbaarheid

  Het betoog van appellant ziet op voorzienbaarheid.De Afdeling stelt dat de rechtbank met juistheid heeft geoordeeld dat (het college zich terecht op het standpunt heeft gesteld dat) voor appellant ten tijde van de koop van zijn perceel op grond van het provinciale uitbreidingsplan aanleiding bestond om rekening te houden met de kans dat de planologische situatie ter plaatse in voor hem ongunstige zin zou veranderen.

Spring naar toolbar