Gloudemans uitsprakenUitspraken

Onteigening

4 oktober 2017

Besluit van 4 september 2017, nr. 2017001447 (Coevorden)

Besluit van 4 september 2017, nr. 2017001447 tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeente Coevorden krachtens artikel 78 van de Onteigeningswet (onteigeningsplan Aansluiting Klooster N34)

28 september 2017

Besluit van 19 augustus 2017, nr. 2017001258 (Haarlemmermeer)

Besluit van 19 augustus 2017, nr. 2017001258 tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeente Haarlemmermeer krachtens artikel 78 van de Onteigeningswet (onteigeningsplan Piekberging Haarlemmermeerpolder)

Besluit van 23 augustus 2017, nr. 2017001369 (Aalsmeer)

Besluit van 23 augustus 2017, nr. 2017001369 tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeente Aalsmeer krachtens artikel 78 van de Onteigeningswet, onteigeningsplan Green Park Aalsmeer Middenweg en deelgebieden 3, 5 en 7, Middenweg-Oost

27 september 2017

Besluit van 19 augustus 2017, nr. 2017001256 (Cuijk)

Besluit van 19 augustus 2017, nr. 2017001256 tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeente Cuijk krachtens artikel 72a van de Onteigeningswet (onteigening voor de aanleg van de randweg ten zuidoosten van Haps vanaf de bestaande N264 bij de aansluiting op de A73 tot aan de N264 bij de gemeentegrens met de gemeente Mill en Sint Hubert, met bijkomende werken)

Besluit van 4 september 2017, nr. 2017001448 (Amsterdam en Ouder-Amstel)

Besluit van 4 september 2017, nr. 2017001448 tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeenten Amsterdam en Ouder-Amstel krachtens artikel 72a van de Onteigeningswet (onteigening voor de verbreding en het ondergronds leggen van de rijksweg A10 ter hoogte van het centrumgebied van de Zuidas en voor de reconstructie van gedeelten van de rijkswegen A2, A4 en A10 en knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel (project Zuidasdok), met bijkomende werken, in de gemeenten Amsterdam en Ouder-Amstel)

21 september 2017

Besluit van 19 augustus 2017, nr. 2017001244 (Maassluis)

Besluit van 19 augustus 2017, nr. 2017001244 tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeente Maassluis krachtens artikel 72a van de Onteigeningswet (onteigening voor de realisering van de Blankenburgverbinding: de aanleg van een nieuwe rijksweg A24 tussen de rijkswegen A20 en A15, de aanleg van twee nieuwe knooppunten voor de aansluiting van de A24 met de A20 en de aansluiting van de A24 met de A15, alsmede de reconstructie van de A20 vanaf knooppunt Kethelplein tot 350 meter voor de kruising A20-Boonervliet en de reconstructie van de A15 vanaf 900 meter ten westen van de kruising A15-Havenspoorlijn tot de kruising A15-Theemsweg, met bijkomende werken in de gemeenten Maassluis, Midden-Delfland, Vlaardingen en Rotterdam)

Besluit van 23 augustus 2017, nr. 2017001370 (Ede)

Besluit van 23 augustus 2017, nr. 2017001370 tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeente Ede krachtens artikel 78 van de Onteigeningswet (onteigeningsplan Parklaan)

20 september 2017

Besluit van 19 augustus 2017, nr. 2017001259 (Lansingerland)

Besluit van 19 augustus 2017, nr. 2017001259 tot aanwijzing van een onroerende zaak ter onteigening in de gemeente Lansingerland krachtens artikel 78 van de Onteigeningswet (onteigeningsplan Meerpolder 2012, Meerweg 48)

Besluit van 23 augustus 2017, nr. 2017001372 (Westland)

Besluit van 23 augustus 2017, nr. 2017001372 tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeente Westland krachtens artikel 78 van de Onteigeningswet (onteigeningsplan Verbindingsweg Maasdijk – Maasdijkplein)

Besluit van 23 augustus 2017, nr. 2017001373 (Ferwerderadiel)

Besluit van 23 augustus 2017, nr. 2017001373 tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeente Ferwerderadiel krachtens artikel 78 van de Onteigeningswet (onteigeningsplan N357 fase 3 Hallum-Holwerd)

14 september 2017

Besluit van 23 augustus 2017, nr. 2017001371 (Rotterdam)

Besluit van 23 augustus 2017, nr. 2017001371 tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeente Rotterdam krachtens artikel 78 van de Onteigeningswet (onteigeningsplan Ecopassage Schie)

Besluit van 19 augustus 2017, nr. 2017001257 (Almelo)

Besluit van 19 augustus 2017, nr. 2017001257 tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeente Almelo krachtens artikel 72a van de Onteigeningswet (onteigening voor de verruiming van de Twentekanalen Fase 2 en de daarbij behorende aanleg van een zwaaikom aan de westzijde van de zijtak van de Twentekanalen, ter hoogte van de Hoeselderdijk te Bornerbroek, met bijkomende werken, in de gemeente Almelo)

26 juli 2017

Besluit van 23 juni 2017, nr. 2017001026 (Mook en Middelaar)

Besluit van 23 juni 2017, nr. 2017001026 tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeente Mook en Middelaar krachtens artikel 78 van de Onteigeningswet (onteigeningsplan Herprofilering Bovensteweg)

11 juli 2017

Besluit van 14 juni 2017, nr. 2017000975 (Vlaardingen en Rotterdam)

Besluit van 14 juni 2017, nr. 2017000975 tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeenten Vlaardingen en Rotterdam krachtens artikel 72a van de Onteigeningswet (onteigening voor de realisering van de Blankenburgverbinding: de aanleg van een nieuwe rijksweg A24 tussen de rijkswegen A20 en A15, de aanleg van twee nieuwe knooppunten voor de aansluiting van de A24 met de A20 en de aansluiting van de A24 met de A15, alsmede de reconstructie van de A20 vanaf knooppunt Kethelplein tot 350 meter voor de kruising A20-Boonervliet en de reconstructie van de A15 vanaf 900 meter ten westen van de kruising A15-Havenspoorlijn tot de kruising A15-Theemsweg, met bijkomende werken)

6 juli 2017

Besluit van 31 maart 2017, nr. 2017000912 (Barneveld en Nijkerk)

Besluit van 31 maart 2017, nr. 2017000912 tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeenten Barneveld en Nijkerk krachtens artikel 78 van de Onteigeningswet (onteigeningsplan Rondweg Voorthuizen N303)

 • 30-01-2019 / ABRS – Nadeelcompensatie bij handhavend optreden

  Appellant exploiteerde een viskiosk op de Haagse Markt in Den Haag. Voor deze kiosk was geen vergunning verleend zodat de viskiosk in het kader van een handhavingsactie (bestuursdwang) is verwijderd. In verband met de gemaakte kosten voor de verwijdering heeft appellante een verzoek om nadeelcompensatie ingediend.

 • 30-01-2019 / ABRS – Verzilting, beoordeling causaal verband

  Appellant heeft een verzoek om nadeelcompensatie ingediend in verband met ondervonden gewasschade. Als gevolg van de openstelling van de Katse Heule stelt appellant dat sprake is van verzilting waardoor gewasschade wordt ondervonden.

 • 30-01-2019 / ABRS – Gedeeltelijke voorzienbaarheid

  Appellant stelt schade te ondervinden als gevolg van de realisatie van de N201. In de directe nabijheid van het object is een half klaverblad mogelijk gemaakt met bijbehorende inrichting en voorzieningen. Op grond van het voorontwerp was het voorzienbaar dat een ongelijkvloerse kruising werd gerealiseerd. Aangezien daarmee niet een half klaverblad voorzienbaar was, is het college van oordeel dat de schade gedeeltelijk voorzienbaar is.

 • Oirschot, pachtgrond nabij Koningshof – bij inschrijving

  Bij inschrijving wordt in pacht aangeboden het perceel cultuurgrond, gelegen nabij Koningshof te Oirschot.

  De inschrijving eindigt op 21 februari 2019 om 12.00 uur.

 • 09-01-2019 / ABRS – Nauwe verwevenheid planologische maatregelen

  In het voorliggende geval diende het oude bestemmingsplan te worden geactualiseerd waarvoor een nieuw bestemmingsplan in procedure is gebracht. Een initiatiefnemer in het plangebied wenste echter een ontwikkeling die het college eveneens gewenst achtte. Deze ontwikkeling was ook mogelijk op basis van het op dat moment in ontwerp zijnde bestemmingsplan. Om de inwerkingtreding van het nieuwe bestemmingsplan niet te hoeven afwachten heeft het college enkele vrijstellingen verleend.

 • 09-01-2019 / ABRS – Anderszins verzekerd – fictieve schade

  Aanvrager heeft schade ondervonden als gevolg van een ontwikkeling die onder meer heeft plaatsgevonden op gronden die hij zelf heeft verkocht. In de koopovereenkomst waarmee die gronden zijn verkocht is het voldoen van € 22.500,00 afhankelijk gesteld van de afgifte van een omgevingsvergunning voor een woning. Naar oordeel van de derdebelanghebbende is daarmee de schade anderszins verzekerd.

 • Individuele beoordeling door CBb in fosfaatrechtzaken

  Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft vandaag uitspraak gedaan in een aantal zaken over fosfaatrechten. Het gaat om beroepen van melkveehouders tegen de door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (minister) op grond van de Meststoffenwet vastgestelde fosfaatrechten. Per 1 januari 2018 geldt het fosfaatrechtenstelsel. De minister kent fosfaatrechten toe op basis van, onder andere, het melkvee dat op 2 juli 2015 op het bedrijf is gehouden. Het is verboden in een kalenderjaar meer fosfaat met melkvee te produceren dan het toegekende fosfaatrecht.

 • Herontwikkeling kazerneterreinen Ede in tijdschrift Monumentaal

  Voor de gemeente Ede zijn wij betrokken bij de herontwikkeling van de kazerneterreinen in Ede. In 2011 nam de gemeente de voormalige kazerneterreinen over van defensie. De kazerneterreinen worden ontwikkeld naar een nieuw stadsdeel grenzend aan de Veluwe. Het wordt een plek voor wonen, werken en recreëren. Naast de nieuwbouw zijn er ook rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten of karakteristieke panden.

 • 19-12-2018 / ABRS – Planologische vergelijking en parkeerbeleid

  Op grond van het oude bestemmingsplan waren ter plaatse appartementen toegestaan. In het kader van het advies om een tegemoetkoming in de planschade was geoordeeld dat de realisatie van de appartementen met een aan redelijkheid grenzende waarschijnlijkheid moesten worden uitgesloten op grond van het gemeentelijke parkeerbeleid. In de nabijheid van het perceel is namelijk onvoldoende parkeergelegenheid, aldus het college.

 • 19-12-2018 / ABRS – Doorbreking voorzienbaarheid voorontwerp

  Appellant stelt schade te ondervinden als gevolg van de komst van 150 woningen. Door het college is de aanvraag afgewezen omdat de schade voorzienbaar is op grond van de door de gemeente vastgestelde structuurvisie. Appellant is het hier niet mee eens omdat het voorontwerp van een bestemmingsplan de voorzienbaarheid zou hebben doorbroken. In dit voorontwerp stond immers de bouw van maximaal 5 woningen opgenomen en was de agrarische bestemming voor het resterende gedeelte gehandhaafd. De Afdeling volgt appellant niet in deze kwestie.

 • 19-12-2018 / ABRS – Inkomensschade en normaal maatschappelijk risico

  Op grond van artikel 6.2, tweede lid, aanhef en onder a, van de Wro vloeit voort dat voor de vaststelling van het normaal maatschappelijk risico gekeken dient te worden naar het inkomen onmiddellijk vóór het ontstaan van de schade.

 • 12-12-2018 / ABRS – Permanente omrijschade, NMR

  Een groothandel in aardappelen, groente en fruit heeft verzocht om vergoeding van omrijschade als gevolg van de afsluiting van de op- en afrit op de A59. De schade als gevolg van het omrijden is door de commissie berekend op basis van een door een verkeerskundige vastgesteld verkeersmodel. De rechtbank heeft reeds geoordeeld dat nader duidelijk dient te worden gemaakt waarom de schade is vastgesteld op basis van berekeningen van deskundigen en niet op basis van beschikbare feitelijke meetresultaten.

 • 5-12-2018 / ABRS – Bekendmaking en onderzoek beleidsvoornemen

  In geschil is of een beleidsvoornemen op de juiste wijze is bekendgemaakt. Het beleidsvoornemen is door de gemeente bekendgemaakt in De Nieuwe Ooststellingwerver. Appellant heeft niet aannemelijk gemaakt dat zij niet kon weten dat de gemeente in deze krant officiële bekendmakingen deed.

 • 5-12-2018 / ABRS –Doorbreking voorzienbaarheid

  Een tankstation stelt schade te ondervinden als gevolg van het vervallen van de afrit van de A59. De minister stelt zich op het standpunt dat de schade voorzienbaar is omdat op basis van de gemeentelijke structuurvisie blijkt dat de afrit kan worden afgesloten. De rechtbank was van oordeel dat voorzienbaarheid niet kan worden aangenomen op basis van een concreet beleidsvoornemen van een overheidsorgaan op een lager bestuursniveau. In hoger beroep wordt dit oordeel door de minister bestreden.

 • 5-12-2018 / ABRS – Verhouding vermogensschade en inkomensschade

  Een groenteveredelingsbedrijf wordt geconfronteerd met een planologische wijziging waarmee een vierbaansweg mogelijk is (N23). Partijen hebben afgesproken dat de eventuele inkomensschade wordt beoordeeld na de openstelling van de N23. De beoordeling van de inkomensschade is derhalve aangehouden.

Spring naar toolbar