Gloudemans uitsprakenUitspraken

Onteigening

4 oktober 2017

Besluit van 4 september 2017, nr. 2017001447 (Coevorden)

Besluit van 4 september 2017, nr. 2017001447 tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeente Coevorden krachtens artikel 78 van de Onteigeningswet (onteigeningsplan Aansluiting Klooster N34)

28 september 2017

Besluit van 19 augustus 2017, nr. 2017001258 (Haarlemmermeer)

Besluit van 19 augustus 2017, nr. 2017001258 tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeente Haarlemmermeer krachtens artikel 78 van de Onteigeningswet (onteigeningsplan Piekberging Haarlemmermeerpolder)

Besluit van 23 augustus 2017, nr. 2017001369 (Aalsmeer)

Besluit van 23 augustus 2017, nr. 2017001369 tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeente Aalsmeer krachtens artikel 78 van de Onteigeningswet, onteigeningsplan Green Park Aalsmeer Middenweg en deelgebieden 3, 5 en 7, Middenweg-Oost

27 september 2017

Besluit van 19 augustus 2017, nr. 2017001256 (Cuijk)

Besluit van 19 augustus 2017, nr. 2017001256 tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeente Cuijk krachtens artikel 72a van de Onteigeningswet (onteigening voor de aanleg van de randweg ten zuidoosten van Haps vanaf de bestaande N264 bij de aansluiting op de A73 tot aan de N264 bij de gemeentegrens met de gemeente Mill en Sint Hubert, met bijkomende werken)

Besluit van 4 september 2017, nr. 2017001448 (Amsterdam en Ouder-Amstel)

Besluit van 4 september 2017, nr. 2017001448 tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeenten Amsterdam en Ouder-Amstel krachtens artikel 72a van de Onteigeningswet (onteigening voor de verbreding en het ondergronds leggen van de rijksweg A10 ter hoogte van het centrumgebied van de Zuidas en voor de reconstructie van gedeelten van de rijkswegen A2, A4 en A10 en knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel (project Zuidasdok), met bijkomende werken, in de gemeenten Amsterdam en Ouder-Amstel)

21 september 2017

Besluit van 19 augustus 2017, nr. 2017001244 (Maassluis)

Besluit van 19 augustus 2017, nr. 2017001244 tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeente Maassluis krachtens artikel 72a van de Onteigeningswet (onteigening voor de realisering van de Blankenburgverbinding: de aanleg van een nieuwe rijksweg A24 tussen de rijkswegen A20 en A15, de aanleg van twee nieuwe knooppunten voor de aansluiting van de A24 met de A20 en de aansluiting van de A24 met de A15, alsmede de reconstructie van de A20 vanaf knooppunt Kethelplein tot 350 meter voor de kruising A20-Boonervliet en de reconstructie van de A15 vanaf 900 meter ten westen van de kruising A15-Havenspoorlijn tot de kruising A15-Theemsweg, met bijkomende werken in de gemeenten Maassluis, Midden-Delfland, Vlaardingen en Rotterdam)

Besluit van 23 augustus 2017, nr. 2017001370 (Ede)

Besluit van 23 augustus 2017, nr. 2017001370 tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeente Ede krachtens artikel 78 van de Onteigeningswet (onteigeningsplan Parklaan)

20 september 2017

Besluit van 19 augustus 2017, nr. 2017001259 (Lansingerland)

Besluit van 19 augustus 2017, nr. 2017001259 tot aanwijzing van een onroerende zaak ter onteigening in de gemeente Lansingerland krachtens artikel 78 van de Onteigeningswet (onteigeningsplan Meerpolder 2012, Meerweg 48)

Besluit van 23 augustus 2017, nr. 2017001372 (Westland)

Besluit van 23 augustus 2017, nr. 2017001372 tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeente Westland krachtens artikel 78 van de Onteigeningswet (onteigeningsplan Verbindingsweg Maasdijk – Maasdijkplein)

Besluit van 23 augustus 2017, nr. 2017001373 (Ferwerderadiel)

Besluit van 23 augustus 2017, nr. 2017001373 tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeente Ferwerderadiel krachtens artikel 78 van de Onteigeningswet (onteigeningsplan N357 fase 3 Hallum-Holwerd)

14 september 2017

Besluit van 23 augustus 2017, nr. 2017001371 (Rotterdam)

Besluit van 23 augustus 2017, nr. 2017001371 tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeente Rotterdam krachtens artikel 78 van de Onteigeningswet (onteigeningsplan Ecopassage Schie)

Besluit van 19 augustus 2017, nr. 2017001257 (Almelo)

Besluit van 19 augustus 2017, nr. 2017001257 tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeente Almelo krachtens artikel 72a van de Onteigeningswet (onteigening voor de verruiming van de Twentekanalen Fase 2 en de daarbij behorende aanleg van een zwaaikom aan de westzijde van de zijtak van de Twentekanalen, ter hoogte van de Hoeselderdijk te Bornerbroek, met bijkomende werken, in de gemeente Almelo)

26 juli 2017

Besluit van 23 juni 2017, nr. 2017001026 (Mook en Middelaar)

Besluit van 23 juni 2017, nr. 2017001026 tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeente Mook en Middelaar krachtens artikel 78 van de Onteigeningswet (onteigeningsplan Herprofilering Bovensteweg)

11 juli 2017

Besluit van 14 juni 2017, nr. 2017000975 (Vlaardingen en Rotterdam)

Besluit van 14 juni 2017, nr. 2017000975 tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeenten Vlaardingen en Rotterdam krachtens artikel 72a van de Onteigeningswet (onteigening voor de realisering van de Blankenburgverbinding: de aanleg van een nieuwe rijksweg A24 tussen de rijkswegen A20 en A15, de aanleg van twee nieuwe knooppunten voor de aansluiting van de A24 met de A20 en de aansluiting van de A24 met de A15, alsmede de reconstructie van de A20 vanaf knooppunt Kethelplein tot 350 meter voor de kruising A20-Boonervliet en de reconstructie van de A15 vanaf 900 meter ten westen van de kruising A15-Havenspoorlijn tot de kruising A15-Theemsweg, met bijkomende werken)

6 juli 2017

Besluit van 31 maart 2017, nr. 2017000912 (Barneveld en Nijkerk)

Besluit van 31 maart 2017, nr. 2017000912 tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeenten Barneveld en Nijkerk krachtens artikel 78 van de Onteigeningswet (onteigeningsplan Rondweg Voorthuizen N303)

 • Faciliteren van gebiedsontwikkelingen: hoe moet dat?

  Waar moet je op letten als je een gebiedsontwikkeling wil faciliteren en wat hebben markt en overheid van elkaar nodig? Met die vragen in het achterhoofd organiseerden Gloudemans en Urban Reality gezamenlijk op 15 november 2018 een kennissessie in ‘De Verdraagzaamheid’ in Zaltbommel.

 • 21-11-2018 / ABRS – Windturbine en gebruikelijke marges bij taxaties

  Appellant heeft een aanvraag om tegemoetkoming in de planschade ingediend als gevolg van de komst van windturbines.

 • 21-11-2018 / ABRS – Nauwkeurige bepaling toename bouwmassa

  Appellant stelt schade te hebben geleden als gevolg van onder meer een toename van de bouwmassa. In het advies van de SAOZ staat niet het aantal vierkante meters opgenomen waarmee de bouwmogelijkheden zijn uitgebreid. In het advies is opgenomen dat de nadelen voor appellant bestaan uit enige extra aantasting van het uitzicht en enige extra schaduwhinder en zonlichtvermindering.

 • 21-11-2018 / ABRS – na-ijlen omzetderving

  In verband met de reconstructie van de rondweg heeft de exploitant van een tankstation een verzoek om nadeelcompensatie ingediend. De SAOZ hanteert een na-ijlperiode van drie maanden na beeïndiging van de werkzaamheden waarin nog rekening wordt gehouden met omzetdaling.

 • Het taxatieproces binnen Gloudemans succesvol geoptimaliseerd

  Afgelopen jaar heeft een team binnen Gloudemans, begeleid door iValue Improvement, gewerkt aan het verbeteren van het taxatieproces. Aanleiding hiervan was het proces zoveel mogelijk te laten aansluiten bij de regelgeving en praktijkhandleidingen van het NRVT, maar ook zeker om de groeiende vraag aan te kunnen met de huidige personele bezetting. Uiteindelijk moesten deze veranderingen bijdragen aan de doelstelling van Gloudemans om een hoge kwaliteit te leveren die voldoet aan de wensen van de klanten van Gloudemans.

 • 14-11-2018 / ABRS – Primaire advies of second opinion en compensatie in natura

  Appellant is eigenaar van een perceel dat in het buitengebied van Valkenswaard is gelegen. De gemeente heeft een bestemmingsplan vastgesteld waardoor de agrarische bestemming met bouwmogelijkheden voor een agrarisch bedrijf komt te vervallen en onder het nieuwe regime voornamelijk een bestemming voor natuur en waterberging heeft gekregen. In eerste instantie heeft het college om een advies gevraagd aan de SAOZ.

 • 14-11-2018 / ABRS – Hoogspanningsmast, magneetveldzone en gezondheidsrisico

  Appellant is eigenaar van een appartement en stelt schade te hebben ondervonden als gevolg van de planologische basis voor het realiseren van een combinatiehoogspanningslijn. De Afdeling heeft de StAB verzocht in deze zaak te adviseren. De StAB stelt dat het appartement onder de maximale mogelijkheden niet binnen de magneetveldzone van 0,4 microtesla komt te liggen. Daartoe stelt de StAB dat het voorzorgbeginsel als een juridische beperking van de maximale planologische mogelijkheden moet worden aangemerkt. De Afdeling gaat daar niet in mee.

 • Besluit van 5 oktober 2018, nr. 2018001774

  Besluit van 5 oktober 2018, nr. 2018001774 tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeente Lelystad krachtens artikel 72a van de Onteigeningswet (onteigening voor de aanleg van een verbindingsweg vanaf het eerste deel Anthony Fokkerweg tot de nieuwe aansluiting op de rijksweg A6, alsmede voor de aanleg van deze halve aansluiting op de rijksweg A6, ter hoogte van de Lage Dwarsvaart, met bijkomende werken)

 • 07-11-2018 / ABRS – Passieve risicoaanvaarding, benuttingstermijn

  Appellant heeft een bestaande agrarische onderneming die bestaande kassen exploiteert. Direct naast de bestaande kassen bestond de mogelijkheid om het bestaande complex uit te breiden. Deze mogelijkheid is wegbestemd. Niet ter discussie staat dat uit het gepubliceerde structuurplan voorzienbaarheid kan worden aangenomen. Ter discussie staat de vraag of de periode van elf maanden tussen het structuurplan en het ontwerpbestemmingsplan voldoende is om de bouwmogelijkheden te benutten.

 • 07-11-2018 / ABRS – Kosten voor rechtsbijstand en andere deskundige bijstand

  Appellant heeft zich bij de planschadeprocedure vóór het primaire besluit laten bijstaan door een gemachtigde en wenst een vergoeding voor de gemaakte kosten. Het college heeft besloten dat de opgevoerde kosten niet voor vergoeding in aanmerking komen. Volgens het college volgt uit vaste rechtspraak van de Afdeling dat deskundigenkosten in de aanvraagfase alleen voor vergoeding in aanmerking komen als het inroepen van een deskundige redelijk is. Dit is volgens het college hier niet het geval, omdat de deskundige die appellant heeft verzocht advies uit te brengen, niet onpartijdig is. Die deskundige treedt namelijk ook als gemachtigde van appellant op.

 • 31-10-2018 / ABRS – Ruimtelijk relevant gevolg

  Met de rechtbank is de Afdeling van oordeel dat de leegstand van het pand van appellant a en b (ingericht als supermarkt) niet als een ruimtelijk gevolg van het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan Veldwijk Noord – Winkelcentrum kan worden aangemerkt. Het bestemmingsplan maakt onder meer op een afstand van ongeveer 500 meter van het pand van appellant a en b detailhandel met een maximaal bruto vloeroppervlak van 3.000 m2 mogelijk.

 • 31-10-2018 / ABRS – Passieve risicoaanvaarding ondanks bezit bouwvergunning

  Appellante betoogt dat de rechtbank ten onrechte heeft geoordeeld dat het college passieve risicoaanvaarding aan haar mocht tegenwerpen omdat zij gedurende de benuttingsperiode geen aanvraag om omgevingsvergunning voor het benutten van de bouw- en gebruiksmogelijkheden van het pand bij de gemeente heeft ingediend. Daartoe voert zij aan dat zij ten tijde van de benuttingsperiode in het bezit was van een onherroepelijke bouwvergunning voor onder meer het verbouwen van de verdiepingen van het pand tot appartementen.

 • 31-10-2018 / ABRS – Passieve risicoaanvaarding

  Appellant voert aan dat de gemeente, gezien de met hem gesloten overeenkomst, de planologische wijziging voor een perceel niet mocht vaststellen en hem in deze planschadeprocedure geen voorzienbaarheid en passieve risicoaanvaarding kan tegenwerpen.

 • 16-10-2018 (publicatie 29-10-2018) / Rb – classificeren schade en daaraan gekoppeld percentage

  Verweerder heeft ten onrechte het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan als schadeveroorzakend besluit aangemerkt. Naar oordeel van de rechtbank is het vrijstellingsbesluit van 22 januari 2008 het schadeveroorzakend besluit. Rechtbank ziet aanleiding om StAB in te schakelen. Rechtbank is van oordeel dat afgegaan mag worden op de inhoud van het verslag van de StAB en de daarbij gevoegde rapporten van de taxateur. Verweerder had advies van adviesbureau niet aan zijn besluit ten grondslag mogen leggen. Volgt vernietiging van bestreden besluit. Rechtsgevolgen worden in stand gelaten, nu StAB op lager schadebedrag uitkomt.

 • 16-05-2012 (publicatie 25-10-2018) / Rb – uit te werken bestemming

  In casu dient een vrijstellingsbesluit (nieuwe planologische situatie) te worden vergeleken met het bestemmingsplan “Bolnes-Noord 1997” (oude planologische situatie). Tussen partijen is in geschil of verweerder bij het bepalen van de maximale gebruiks- en bebouwingsmogelijkheden op grond van het bestemmingsplan terecht de maximale invulling van de uit te werken bestemming ‘Uw’ heeft betrokken. Vaststaat dat voor de gronden met de bestemming ‘Uw’ geen sprake is van een verwezenlijkt uitwerkingsplan.

Spring naar toolbar