Gloudemans uitsprakenUitspraken

Onteigening

14 oktober 2011

Besluit van 14 oktober 2011, nr. 11.002474 (gemeente Oirschot)

Bekijk uitspraak De Kroon stelt dat aan de eis van voldoende minnelijke onderhandelingen is voldaan, er is een Lees verder

5 oktober 2011

Besluit van 5 oktober 2011, nr. 11.002380 (gemeente Werkendam)

Bekijk uitspraak De Kroon geeft aan dat voor de bestemming in dit geval kan worden onteigend, omdat de Lees verder

29 september 2011

Besluit van 29 september 2011, nr. 11.002336 (gemeente Haarlemmermeer)

Bekijk uitspraak  Noodzaak ontbreekt – onteigening voor aanleg van recreatiegebied in dit geval onevenredig bezwarend Met betrekking tot Lees verder

22 september 2011

Besluit van 22 september 2011, nr. 11.002267 (gemeente Katwijk)

Bekijk uitspraak De Kroon kan reclamant niet volgen in hun redenering dat de gemeente zich door een aanmerkelijke Lees verder

19 september 2011

Besluit van 19 september 2011, nr. 11.002208 (gemeente Ridderkerk)

Bekijk uitspraak Zienswijzen gericht op de hoogte van de schadeloosstelling. Hoort thuis in de gerechtelijke fase. (Besluit van Lees verder

30 augustus 2011

KB 30 augustus 2011, nr. 11.002038 (gemeente Amsterdam)

Bekijk uitspraak Koninklijk Besluit van 30 augustus 2011, nr. 11.002038, tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in Lees verder

29 augustus 2011

Besluit van 29 augustus 2011, nr. 11.002027 (gemeenten Meerssen en Maastricht)

Bekijk uitspraak De Kroon heeft op 29 augustus 2011 (nr. 11.002027) een omvangrijk Koninklijk Besluit geslagen, waarin zij Lees verder

21 augustus 2011

Besluit van 21 augustus 2015, nr. 2015001392 (Schagen en Hollands Kroon)

Bekijk uitspraak Zienswijze waarde is bouwgrond geen agrarische waarde. Reclamant betoogt dat niet de agrarische waarde, maar de Lees verder

8 juli 2011

KB 8 juli 2011, nr. 11.001687 (gemeente Lansingerland)

Bekijk uitspraak Koninklijk Besluit van 8 juli 2011, nr. 11.001687, tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in Lees verder

KB 8 juli 2011, nr. 11.001685 (gemeente Emmen)

Bekijk uitspraak Koninklijk Besluit van 8 juli 2011, nr. 11.001685, tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in Lees verder

KB 8 juli 2011, nr. 11.001686 (gemeente Montferland)

Bekijk uitspraak Koninklijk Besluit van 8 juli 2011, nr. 11.001686, tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in Lees verder

24 juni 2011

KB 24 juni 2011, nr. 11.001394 (gemeente Tilburg)

Bekijk uitspraak Koninklijk Besluit van 24 juni 2011, nr. 11.001394 tot gedeeltelijke goedkeuring van het besluit van de Lees verder

14 juni 2011

KB 14 juni 2011, no. 11.001395 (gemeente Lansingerland)

Bekijk uitspraak Koninklijk Besluit van 14 juni 2011, no. 11.001395 tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in Lees verder

30 mei 2011

KB 30 mei 2011, no. 11.001310 (gemeente Gorinchem – onteigeningsplan Hoog Dalem)

Bekijk uitspraak  Koninklijk Besluit van 30 mei 2011, no. 11.001310 tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in Lees verder

19 mei 2011

KB 19 mei 2011, no. 11.001220 (gemeente Beesel)

Bekijk uitspraak Koninklijk Besluit van 19 mei 2011, no. 11.001220, tot goedkeuring van het besluit van de raad Lees verder

 • Besluit van 3 april 2020, nr. 2020000680 (Haarlemmermeer)

  Besluit van 3 april 2020, nr. 2020000680 tot aanwijzing van een onroerende zaak ter onteigening in de gemeente Haarlemmermeer krachtens artikel 78 van de Onteigeningswet (onteigeningsplan De Veldpost)

 • 29-04-2020 / ABRS – egalitébeginsel

  Namens de rechtsvoorganger van North Sea Port (beheerder en eigenaar van het havengebied Sloehaven ten oosten van Vlissingen) is een verzoek om nadeelcompensatie ingediend wegens de wijziging van de begrenzing van het Natura 2000-gebied “Westerschelde & Saeftinghe”. North Sea Port stelt als gevolg van wijzigingsbesluit 19,1 miljoen schade te lijden omdat het niet meer mogelijk is om perceel B3 te ontwikkelen en ter plaatse van B3 een nieuwe natte ontsluiting van het havengebied aan te leggen ten behoeve van de percelen B1 en B2.

 • Een omslag/verschuiving van passieve naar actieve grondpolitiek binnen de Wethoudersvereniging

  Binnen de Wethoudersvereniging zijn de wethouders het erover eens: actieve grondpolitiek is in bepaalde gevallen nodig. Een aantal jaren geleden gaven de bestuurders eerder de voorkeur aan een passieve grondpolitiek als uitgangspunt. Er is dus een verschuiving te herkennen van passieve naar actieve grondpolitiek.

 • 22-04-2020 / ABRS – Tijdsverloop beleidsvoornemen en schadebesluit

  Een eigenaar van een woning in de nabijheid van de Buitenring stelt schade te hebben geleden als gevolg van het Inpassingsplan “Buitenring Parkstad Limburg 2012”. Door de schadecommissie is geconcludeerd dat de eigenaar in een nadelige situatie is komen te verkeren. Van een tegemoetkoming in de schade is echter geen sprake omdat de schade voorzienbaar is. Toen de eigenaar de woning in 1970 kocht was op basis van het Streekplan 1962 sprake van voorzienbaarheid. De provincie heeft conform het advies de aanvraag afgewezen.

 • Theo Pruijn over werken in tijden van corona

  Theo Pruijn is sinds 1988 werkzaam bij Gloudemans als taxateur en rentmeester en heeft alles al een keer meegemaakt. Alles? Nou nee, zoiets als een corona-crisis heeft zelfs Theo in de 40 jaar dat hij werkt niet eerder gezien. Een mooi moment om hem te bevragen hoe hij tegen de corona-crisis aankijkt.

 • 08-04-2020 / ABRS – Aanvaardbare marge

  Door de adviseur van het college wordt de waarde vóór gewaardeerd op € 315.000,00 en de waarde ná op € 287.500,00, aldus een waardedaling van € 27.500,00. Appellante is de derdebelanghebbende die de planschade moet betalen en kan zich niet verenigen met de getaxeerde waardedaling. Daartoe schakelt appellante een deskundige in die de waardedaling waardeert op € 15.000,00, over de waarde vóór bestaat tussen partijen geen discussie.

 • Omgevingswet uitgesteld door Corona. Of speelt er meer?

  De invoering van de Omgevingswet is alweer uitgesteld. Op 1 april 2020 is de Tweede Kamer door minister Van Veldhoven voor Milieu en Wonen op de hoogte gebracht. Ondanks dat het 1 april was is het geen grap. Deze keer is het de Coronacrisis die de emmer doet overlopen. Door de samenloop van de grote inzet die van de overheden gevraagd wordt voor de implementatie van de Omgevingswet en de bestrijding van de Coronacrisis wil de minister niet langer vasthouden aan de invoeringsdatum van 1 januari 2020. Het bevoegd gezag kan zich nu eerst richten op het belangrijkste: De bestrijding van het Coronavirus.

 • Kun je als kluizenaar de wereld redden?

  Halverwege maart ben ik teruggekomen van de jaarlijkse Gloudemans wintersport. Onderweg naar de bergen, ter hoogte van de bruinkoolmijnen bij Jackerath, hoorden wij dat de coronamaatregelen in Nederland werden aangescherpt. Via het inmiddels krakende radiosignaal van Radio 2 werd duidelijk dat publieke bijeenkomsten werden verboden en dat er zoveel mogelijk vanuit huis moet worden gewerkt.

 • Planschadetsunami door thuiswerkend Nederland?

  Thuiswerkend Nederland zit achter de keukentafel, een bureau of in de tuin. Tussen het werken en videobellen door kan worden genoten van het uitzicht naar buiten. Wellicht valt juist nu op dat het nieuwe gebouw aan de overzijde toch wel erg groot is. De kans bestaat dat veel aanvragen om planschade worden ingediend. Tot wanneer dient een aanvraag om tegemoetkoming in de planschade in behandeling te worden genomen?

 • 25-03-2020 / ABRS – feitelijke uitvoeringswerkzaamheden

  Appellant heeft een tegemoetkoming in planschade gekregen vanwege het bestemmingsplan A2 Traverse. Daarnaast heeft appellante verzocht om compensatie van nadeel als gevolg van de feitelijke uitvoeringswerkzaamheden.

 • 25-03-2020 / ABRS – Overgangsrecht directe planschade

  In deze zaak staat ter discussie of bij directe planschade de gebruiksmogelijkheden onder het overgangsrecht dienen te worden betrokken. Appellant verwijst daartoe naar zeven uitspraken waaruit zou blijken dat overgangsrecht wél dient te worden betrokken. Op grond van die uitspraken zou onder meer rekening dienen te worden gehouden met het overgangsrecht omdat hiermee bij de schadetaxatie rekening wordt gehouden.

 • 25-03-2020 / ABRS – Te hoog NMR en woz-waarde

  Appellant is eigenaar van een woning en heeft een aanvraag om planschade ingediend. Voor twee vergelijkbare woningen in de nabijheid is reeds planschade toegekend. Aanvrager constateert dat voor één van die woningen de waarde voorafgaand aan de wijziging 31% hoger is geschat terwijl de woz-waarde maar 7% afwijkt.

 • 18-03-2020 / ABRS – onevenredig zwaar getroffen

  Appellant is drijver van een standplaats voor beenmode op de Haagse Markt. Wegens tijdelijke verplaatsing van de markt en een tijdelijke standplaats is verzocht om nadeelcompensatie. Het college heeft het verzoek afgewezen omdat het aanwijzen van een locatie voor een tijdelijke markt gezien moet worden als normaal ondernemersrisico.

 • 18-03-2020 / ABRS – Verjaringstermijn

  In deze zaak staat der discussie of de appellanten één dag te laat waren met het indienen van de aanvraag om een tegemoetkoming in de planschade.

 • 18-03-2020 / ABRS – Overgangsrecht bij directe schade en woz-waarde

  Appellant is eigenaar van agrarische gronden die een natuurbestemming krijgen. Bij de besluitvorming is door het college de mogelijkheid betrokken om onder het overgangsrecht het agrarische gebruik te continueren. Onder verwijzing naar eerdere rechtspraak overweegt de Afdeling dat als hoofdregel geldt dat de mogelijkheden op grond van de overgangsbepalingen bij een bestemmingsplan buiten beschouwing gelaten dienen te worden.

Spring naar toolbar