Gloudemans uitsprakenUitspraken

Nadeelcompensatie

5 juli 2017

05-07-2017 / ABRS – Schade vanwege geluidsoverlast Dance-event onder NMR

Verzoeker woont vlakbij het recreatieterrein de Berendonck. Sinds 2005 wordt op één zaterdag in de maand mei op dat recreatieterrein het dans- en muziekevenement Emporium (hierna: het evenement) georganiseerd door Matrixx. De burgemeester heeft aan Matrixx bij besluiten van 23 april 2015 een evenementenvergunning en een ontheffing van de geluidnormen verleend voor het houden van het evenement op 30 mei van 12.00 tot 24.00 uur. Verzoeker heeft verzocht om nadeelcompensatie voor de overlast als gevolg van het in 2015 gehouden evenement.

15 juni 2017

15-06-2017 / RB Noord-Nederland – Nadeelcompensatieregeling verleggen kabels en leidingen

Op verzoek van Rijkswaterstaat heeft Gasunie de leiding langs de vaarweg Boontjes verlegd, voor de uitvoering van het project “Drempelverwijdering vaarweg Boontjes (fase 2)”. De leiding ligt in de Waddenzee, die op grond van de Waterwet beheersgebied is van Rijkswaterstaat en ten aanzien waarvan verweerder bevoegd gezag is. Voor de vergoeding van schade die wordt geleden doordat voor de uitvoering van infrastructuurprojecten van verweerder kabels of leidingen in een beheersgebied van Rijkswaterstaat moeten worden verlegd, geldt de Nadeelcompensatieregeling verleggen kabels en leidingen in en buiten rijkswaterstaatswerken en spoorwegwerken 1999 (NKL 1999).

24 mei 2017

24-05-2017 / RB Oost-Brabant – Schijn van partijdigheid

De voormalige gemeente Swalmen (thans de gemeente Roermond) en Rijkswaterstaat (RWS) hebben op 22 augustus 2000 een bestuursovereenkomst gesloten met het oog op de aanleg van de A73-Zuid. Ingevolge artikel 6, eerste lid, van deze overeenkomst zal de gemeente verzoeken van derden om vergoeding van schade die een rechtstreeks gevolg zijn van de door de gemeente ingevolge artikel 4 van de overeenkomst genomen besluiten en die direct verband houden met de in artikel 2 van de overeenkomst genoemde werken, ter behandeling volgens de Regeling nadeelcompensatie Verkeer en Waterstaat 1999 (de Regeling) doorsturen aan RWS.

22 mei 2017

22-05-2017 / College van Beroep voor het bedrijfsleven – hoogte nadeelcompensatie

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft drie partijen uit Argentinië afkomstig rundvlees geweigerd voor invoer in de Europese Unie (EU), omdat bij onderzoek in monsters van elk van deze partijen Shigatoxine (stx) producerende Escherichia coli (STEC) is aangetroffen. Deze partijen zijn na de invoerweigering teruggezonden naar Argentinië. De rechtmatigheid van de invoerweigering is bij uitspraak van het College van 24 november 2015 (ECLI:NL:CBB:2015:398) in rechte vast komen te staan. Appellante heeft verzocht om vergoeding van het financiële nadeel op grond van wat zij heeft ondervonden als gevolg van het terugzenden van de drie partijen rundvlees naar Argentinië.

10 april 2017

10-04-2017 / Rechtbank Limburg – Voorzienbaarheid reconstructieonderhoud centrum IJsselstein

Eiser is huurder van het winkelpand en exploiteert in dat pand een supermarkt. Eiser heeft op grond van de Regeling nadeelcompensatie provincie Limburg een verzoek om nadeelcompensatie ingediend, omdat hij stelt dat hij bij de uitoefening van zijn bedrijfsmatige activiteiten schade heeft ondervonden door het verkeersbesluit dat is genomen.

4 april 2017

04-04-2017 / Rechtbank Oost-Brabant – Voorzienbaarheid geluidsoverlast vliegtuigen Eindhoven Airport

Eiser is eigenaar van twee woningen die zijn gelegen in de nabijheid van Eindhoven Airport. Eiser heeft verzocht om toekenning van nadeelcompensatie vanwege toegenomen geluidhinder door de burgerluchtvaart op de militaire luchthaven Eindhoven.

29 maart 2017

29-03-2017 / Rechtbank Zeeland-West-Brabant – Infrastructurele werkzaamheden volgens Stab niet onder NMR

Eisers exploiteren sinds 2007 een restaurant met feestzaal en een escargotkwekerij. Op 1 juli 2013 hebben eisers aan Gedeputeerde Staten van de provincie Zeeland (GS) gevraagd om vergoeding van schade die zij stellen te hebben geleden als gevolg van het sluiten van de afslag Smedekensbrugge en de werken aan de rondweg in de nabijheid van hun restaurant en escargotkwekerij

15 maart 2017

15-03-2017 / ABRS – Waterschap Peel en Maas, voorzienbaarheid van vernattingsschade

De Stichting Nieuwland is sinds 30 maart 2004 eigenares van de bospercelen en heeft het waterschap bij brief van 10 februari 2012 verzocht om vergoeding van de schade die zij stelt te hebben geleden als gevolg van de stijging van het grondwaterpeil.

7 maart 2017

07-03-2017 / RB Den Bosch – geen planologische verslechtering agv verhoging spoorlijn over Zuid-Willemsvaart

De eigenaren van een aantal woningen in Rosmalen willen een schadevergoeding vanwege de verhoging van de spoorlijn Den Bosch-Oss omwille van de omlegging van de Zuid-Willemsvaart.

1 februari 2017

01-02-2017 / ABRS – ontbreken causaal verband

Appellante heeft een brood- en banketzaak in het winkelcentrum Keizerswaard te IJsselmonde, Rotterdam. Zij stelt schade te hebben geleden door een bij besluit van 17 december 2007 verleende vergunning voor de inrichting van een bouwplaats.

30 november 2016

30 november 2016 / ABRS – schade agv wegaanpassingsbesluit mede aanmerken als nadeelcompensatie

Bekijk uitspraak Rabo Vastgoedgroep heeft op grond van de Regeling Nadeelcompensatie Verkeer en Waterstaat 1999, thans de ‘Beleidsregel Lees verder

16 november 2016

16 november 2016 / ABRS – Meerdere schadeoorzaken bij schade voor eigenaar reclamemast langs A7

Bekijk uitspraak Uptown Advertising is eigenaar van een reclamemast, geplaatst langs Rijksweg A7. Uptown Advertising stelt schade te Lees verder

9 november 2016

9 november 2016 / ABRS – Schadevergoeding Hotel Rokin € 1.453.388 ivm aanleg Noord-Zuidlijn

Bekijk uitspraak Hotel Rokin exploiteert een driesterrenhotel in het pand aan het Rokin 71 en 73 te Amsterdam. Lees verder

2 november 2016

2 november 2016 / ABRS –NMR van 50% bij schadevergoeding Melkveebedrijf Van Zeelst te Hedel

Bekijk uitspraak Van Zeelst exploiteert een melkveebedrijf aan de Achterdijk te Hedel met circa 120 melkkoeien en 100 Lees verder

12 oktober 2016

12 oktober 2016 / Concernbenadering inzake tankstation Postelse Hoek te Eersel (Pompeneiland BV)

Bekijk uitspraak Pompeneiland BV exploiteert een onbemand tankstation en twee bemande tankstations, waaronder een benzinestation met wasstraat en Lees verder

 • Oirschot, pachtgrond nabij Koningshof – bij inschrijving

  Bij inschrijving wordt in pacht aangeboden het perceel cultuurgrond, gelegen nabij Koningshof te Oirschot.

  De inschrijving eindigt op 21 februari 2019 om 12.00 uur.

 • Individuele beoordeling door CBb in fosfaatrechtzaken

  Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft vandaag uitspraak gedaan in een aantal zaken over fosfaatrechten. Het gaat om beroepen van melkveehouders tegen de door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (minister) op grond van de Meststoffenwet vastgestelde fosfaatrechten. Per 1 januari 2018 geldt het fosfaatrechtenstelsel. De minister kent fosfaatrechten toe op basis van, onder andere, het melkvee dat op 2 juli 2015 op het bedrijf is gehouden. Het is verboden in een kalenderjaar meer fosfaat met melkvee te produceren dan het toegekende fosfaatrecht.

 • Herontwikkeling kazerneterreinen Ede in tijdschrift Monumentaal

  Voor de gemeente Ede zijn wij betrokken bij de herontwikkeling van de kazerneterreinen in Ede. In 2011 nam de gemeente de voormalige kazerneterreinen over van defensie. De kazerneterreinen worden ontwikkeld naar een nieuw stadsdeel grenzend aan de Veluwe. Het wordt een plek voor wonen, werken en recreëren. Naast de nieuwbouw zijn er ook rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten of karakteristieke panden.

 • Faciliteren van gebiedsontwikkelingen: hoe moet dat?

  Waar moet je op letten als je een gebiedsontwikkeling wil faciliteren en wat hebben markt en overheid van elkaar nodig? Met die vragen in het achterhoofd organiseerden Gloudemans en Urban Reality gezamenlijk op 15 november 2018 een kennissessie in ‘De Verdraagzaamheid’ in Zaltbommel.

 • 21-11-2018 / ABRS – Windturbine en gebruikelijke marges bij taxaties

  Appellant heeft een aanvraag om tegemoetkoming in de planschade ingediend als gevolg van de komst van windturbines.

 • 21-11-2018 / ABRS – Nauwkeurige bepaling toename bouwmassa

  Appellant stelt schade te hebben geleden als gevolg van onder meer een toename van de bouwmassa. In het advies van de SAOZ staat niet het aantal vierkante meters opgenomen waarmee de bouwmogelijkheden zijn uitgebreid. In het advies is opgenomen dat de nadelen voor appellant bestaan uit enige extra aantasting van het uitzicht en enige extra schaduwhinder en zonlichtvermindering.

 • 21-11-2018 / ABRS – na-ijlen omzetderving

  In verband met de reconstructie van de rondweg heeft de exploitant van een tankstation een verzoek om nadeelcompensatie ingediend. De SAOZ hanteert een na-ijlperiode van drie maanden na beeïndiging van de werkzaamheden waarin nog rekening wordt gehouden met omzetdaling.

 • Het taxatieproces binnen Gloudemans succesvol geoptimaliseerd

  Afgelopen jaar heeft een team binnen Gloudemans, begeleid door iValue Improvement, gewerkt aan het verbeteren van het taxatieproces. Aanleiding hiervan was het proces zoveel mogelijk te laten aansluiten bij de regelgeving en praktijkhandleidingen van het NRVT, maar ook zeker om de groeiende vraag aan te kunnen met de huidige personele bezetting. Uiteindelijk moesten deze veranderingen bijdragen aan de doelstelling van Gloudemans om een hoge kwaliteit te leveren die voldoet aan de wensen van de klanten van Gloudemans.

 • 14-11-2018 / ABRS – Primaire advies of second opinion en compensatie in natura

  Appellant is eigenaar van een perceel dat in het buitengebied van Valkenswaard is gelegen. De gemeente heeft een bestemmingsplan vastgesteld waardoor de agrarische bestemming met bouwmogelijkheden voor een agrarisch bedrijf komt te vervallen en onder het nieuwe regime voornamelijk een bestemming voor natuur en waterberging heeft gekregen. In eerste instantie heeft het college om een advies gevraagd aan de SAOZ.

 • 14-11-2018 / ABRS – Hoogspanningsmast, magneetveldzone en gezondheidsrisico

  Appellant is eigenaar van een appartement en stelt schade te hebben ondervonden als gevolg van de planologische basis voor het realiseren van een combinatiehoogspanningslijn. De Afdeling heeft de StAB verzocht in deze zaak te adviseren. De StAB stelt dat het appartement onder de maximale mogelijkheden niet binnen de magneetveldzone van 0,4 microtesla komt te liggen. Daartoe stelt de StAB dat het voorzorgbeginsel als een juridische beperking van de maximale planologische mogelijkheden moet worden aangemerkt. De Afdeling gaat daar niet in mee.

 • Besluit van 5 oktober 2018, nr. 2018001774

  Besluit van 5 oktober 2018, nr. 2018001774 tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeente Lelystad krachtens artikel 72a van de Onteigeningswet (onteigening voor de aanleg van een verbindingsweg vanaf het eerste deel Anthony Fokkerweg tot de nieuwe aansluiting op de rijksweg A6, alsmede voor de aanleg van deze halve aansluiting op de rijksweg A6, ter hoogte van de Lage Dwarsvaart, met bijkomende werken)

 • 07-11-2018 / ABRS – Passieve risicoaanvaarding, benuttingstermijn

  Appellant heeft een bestaande agrarische onderneming die bestaande kassen exploiteert. Direct naast de bestaande kassen bestond de mogelijkheid om het bestaande complex uit te breiden. Deze mogelijkheid is wegbestemd. Niet ter discussie staat dat uit het gepubliceerde structuurplan voorzienbaarheid kan worden aangenomen. Ter discussie staat de vraag of de periode van elf maanden tussen het structuurplan en het ontwerpbestemmingsplan voldoende is om de bouwmogelijkheden te benutten.

 • 07-11-2018 / ABRS – Kosten voor rechtsbijstand en andere deskundige bijstand

  Appellant heeft zich bij de planschadeprocedure vóór het primaire besluit laten bijstaan door een gemachtigde en wenst een vergoeding voor de gemaakte kosten. Het college heeft besloten dat de opgevoerde kosten niet voor vergoeding in aanmerking komen. Volgens het college volgt uit vaste rechtspraak van de Afdeling dat deskundigenkosten in de aanvraagfase alleen voor vergoeding in aanmerking komen als het inroepen van een deskundige redelijk is. Dit is volgens het college hier niet het geval, omdat de deskundige die appellant heeft verzocht advies uit te brengen, niet onpartijdig is. Die deskundige treedt namelijk ook als gemachtigde van appellant op.

 • 31-10-2018 / ABRS – Ruimtelijk relevant gevolg

  Met de rechtbank is de Afdeling van oordeel dat de leegstand van het pand van appellant a en b (ingericht als supermarkt) niet als een ruimtelijk gevolg van het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan Veldwijk Noord – Winkelcentrum kan worden aangemerkt. Het bestemmingsplan maakt onder meer op een afstand van ongeveer 500 meter van het pand van appellant a en b detailhandel met een maximaal bruto vloeroppervlak van 3.000 m2 mogelijk.

 • 31-10-2018 / ABRS – Passieve risicoaanvaarding ondanks bezit bouwvergunning

  Appellante betoogt dat de rechtbank ten onrechte heeft geoordeeld dat het college passieve risicoaanvaarding aan haar mocht tegenwerpen omdat zij gedurende de benuttingsperiode geen aanvraag om omgevingsvergunning voor het benutten van de bouw- en gebruiksmogelijkheden van het pand bij de gemeente heeft ingediend. Daartoe voert zij aan dat zij ten tijde van de benuttingsperiode in het bezit was van een onherroepelijke bouwvergunning voor onder meer het verbouwen van de verdiepingen van het pand tot appartementen.

Spring naar toolbar