Gloudemans uitsprakenUitspraken

Nadeelcompensatie

21 december 2011

ABRS d.d. 21 december 2011, zaaknummer 201100565/1/H2

Bekijk uitspraak De vraag of de massale mosselsterfte in het westelijk deel van de Oosterschelde is veroorzaakt door Lees verder

ABRS d.d. 21 december 2011, zaaknummer 201104942/1/H2

Bekijk uitspraak Appellanten hebben verzocht om nadeelcompensatie, veroorzaakt door de tijdelijke afsluiting van een weg waardoor zij nu Lees verder

30 november 2011

ABRS d.d. 30 november 2011, zaaknummer 201102775/1/H2

Bekijk uitspraak Verzoek om nadeelcompensatie afgewezen en bepaald dat het verleende voorschot niet wordt teruggevorderd. De Afdeling oordeelt Lees verder

ABRS d.d. 30 november 2011, zaaknummer 201104466/1/H2

Bekijk uitspraak Verzoek om nadeelcompensatie terecht afgewezen in verband met ontbreken van causaal verband. De Afdeling is van Lees verder

ABRS d.d. 30 november 2011, zaaknummer 201101741/1/H2

Bekijk uitspraak Verzoek om nadeelcompensatie terecht afgewezen. De Afdeling is van oordeel dat de door appellant gestelde schadeoorzaak Lees verder

23 november 2011

ABRS d.d. 23 november 2011, zaaknummer 201101684/1/H2

Bekijk uitspraak Beroep ingesteld bij de rechtbank tegen het besluit van het college op basis van art. 40 Lees verder

9 november 2011

ABRS 9 november 2011, zaaknummers 201103951/3953/5238 (Schiphol)

Bekijk uitspraak In deze uitspraken gaat de Afdeling in op de vraag of de verzoeken om nadeelcompensatie als Lees verder

19 oktober 2011

ABRS d.d. 19 oktober 2011, zaaknummer 201100441/1/H2

Bekijk uitspraak Schadevergoeding wordt geclaimd in de vorm van waardevermindering van het perceel door de sluiting van een Lees verder

12 oktober 2011

LJN: BT7434, Raad van State 12 oktober 2011, 201101428/1/H2

Bekijk uitspraak Na ingebruikname van de Westerscheldetunnel op 15 maart 2003 is de veerdienst Vlissingen–Breskens voor motorvoertuigen beëindigd. Lees verder

7 september 2011

ABRS d.d. 7 september 2011, zaaknummer 201008682/1/H2

Bekijk uitspraak De door Restaurant Den Tol B.V. geclaimde schade ten gevolge van het vervallen van de noordelijke Lees verder

13 juli 2011

ABRS d.d. 13 juli 2011, zaaknummer 201010194/1/H2

Bekijk uitspraak Het college heeft een verzoek om nadeelcompensatie afgewezen vanwege actieve risicoaanvaarding. De geruisloze inbreng van de Lees verder

6 juli 2011

ABRS d.d. 6 juli 2011, zaaknummer 201012612/1/H2

Bekijk uitspraak Betreft een verzoek om nadeelcompensatie van appellant te Vaals, vanwege het besluit om geen Drank- en Lees verder

18 mei 2011

ABRS d.d. 18 mei 2011, zaaknummer 201001203/1/H2

Bekijk uitspraak Betreft een verzoek om nadeelcompensatie van appellant te Delft, als gevolg van de feitelijke uitvoering van Lees verder

ABRS d.d. 18 mei 2011, zaaknummer 201010173/1/H2

Bekijk uitspraak Betreft een verzoek om nadeelcompensatie van een onderneming te Breda (hierna: appellant), als gevolg van het Lees verder

27 april 2011

ABRS d.d. 27 april 2011, zaaknummer 201006340/1/H2

Bekijk uitspraak Betreft een verzoek om nadeelcompensatie van de Coöperatieve Productenorganisatie van de Nederlandse Kokkelvisserij U.A. (hierna PO) Lees verder

 • “Kapitaliseren moet je leren”

  In een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 12 juni 2019 (ECLI:NL:RVS:2019:1889) wordt Lees verder

 • Ook zonder een verbod saneringsplicht voor asbestdaken

  Per 2024 dienden alle asbestdaken te zijn verwijderd, althans dat wilde de minister met instemming van de Tweede Lees verder

 • Programma Aanpak Stikstof (PAS)

  Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) mag niet als toestemmingsbasis voor activiteiten worden gebruikt. Dat blijkt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 29 mei 2019.

 • 01-05-2019 / ABRS – Burger-/bedrijfswoning

  In deze zaak staat ter discussie of door de verkregen vrijstelling voor een burgerwoning, een negatieve invloed heeft op het bedrijf van appellant. De Afdeling stelt vast dat onder het oude planologische regime op het perceel waar met een vrijstelling een burgerwoning mogelijk is gemaakt, een bedrijfswoning kon worden gerealiseerd.

 • 01-05-2019 / ABRS – NMR

  Door de planschadeadviseur is geconcludeerd dat woningbouw in de betreffende kern in beginsel een normaal maatschappelijke ontwikkeling is en deze ontwikkeling past binnen het gevoerde beleid. Ondanks dat niet aan alle overige omstandigheden is voldaan betekent dit volgens de Afdeling dat de ontwikkeling in ieder geval deels in de lijn der verwachting lag. Reeds hierom kan de conclusie dat geen aanleiding bestaat een hoger normaal maatschappelijk risico dan het wettelijk minimumforfait van 2% aan te nemen, geen stand houden.

 • 24-04-2019 / ABRS – Verschil planschade en marktwaarde

  In het planschaderecht is niet de feitelijke situatie van belang, waarop de marktwaarde wordt gebaseerd, maar de situatie zoals die planologisch kan zijn. Uitgegaan wordt van de maximale invulling van het oude en het nieuwe planologische regime. De redelijk denkend en handelend koper wordt in het planschaderecht geacht hiermee rekening te houden.

 • 24-04-2019 / ABRS – toegenomen concurrentie

  Een rederij heeft een verzoek om nadeelcompensatie ingediend als gevolg van het feit dat ze vanaf 2012 niet meer mocht afmeren aan haar ponton bij de Veerstoep te Dieren ondanks dat er in 2015 aan de gemeente Rheden een vergunning is verleend voor een nieuwe aanlegsteiger op bijna dezelfde locatie. Sinds 2016 heeft de rederij haar exclusieve positie verloren omdat zij niet meer als enige gerechtigd is gebruik te maken van de nieuwe aanmeerkade. De minister heeft het verzoek afgewezen omdat de gestelde schade niet het gevolg is van zijn besluitvorming en/of handelen.

 • Besluit van 20 maart 2019, nr. 201900564 (Dalfsen en Ommen)

  Besluit van 20 maart 2019, nr. 201900564 tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeenten Dalfsen en Ommen krachtens artikel 78 van de Onteigeningswet (onteigeningsplan N340 vanaf de Engellandweg tot en met de aansluiting N48/N36 Arriërveld)

 • Besluit van 20 maart 2019, nr. 2019000565 (Amsterdam)

  Besluit van 20 maart 2019, nr. 2019000565 tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeente Amsterdam krachtens artikel 78 van de Onteigeningswet (onteigeningsplannen Herbestemmen Raambordelen Binnenstad en Herbestemmen Raambordelen Binnenstad II)

 • 17-04-2019 / ABRS – Vrijstelling en ruimtelijke onderbouwing

  In een advies heeft de SAOZ het bestemmingsplan (nieuwe planologische situatie) vergeleken met een vrijstelling als bedoeld in artikel 19 van de voormalige WRO. De vrijstelling voorziet onder meer in een nieuwe zuidelijke ontsluiting van het bedrijf over een nieuwe brug en weg nabij het perceel van appellant.

 • 17-04-2019 / ABRS – Voorzienbaarheid

  Het betoog van appellant ziet op voorzienbaarheid.De Afdeling stelt dat de rechtbank met juistheid heeft geoordeeld dat (het college zich terecht op het standpunt heeft gesteld dat) voor appellant ten tijde van de koop van zijn perceel op grond van het provinciale uitbreidingsplan aanleiding bestond om rekening te houden met de kans dat de planologische situatie ter plaatse in voor hem ongunstige zin zou veranderen.

 • 10-04-2019 / ABRS – Voorzienbaarheid en aankoop van overige erfgenamen

  Door TOG Nederland is vastgesteld dat aanvrager op 8 maart 2005 voor 1/3 eigenaar van de woning is geworden door erfopvolging. Volgens TOG dient de voorzienbaarheid in het geval van eigendomsverkrijging door erfopvolging te worden beoordeeld naar het moment dat de erflater de koopovereenkomst sloot. Dit was op 24 maart 1977. Op dat moment was de ontwikkeling niet voorzienbaar. Voor het deel van de woning dat is verkregen door erfopvolging is dan ook geen actieve risicoaanvaarding tegengeworpen. Dit is volgens TOG anders wat betreft het overige deel van de woning dat appellant heeft gekocht van de overige erfgenamen. Op het moment dat dit deel werd geleverd, was de ontwikkeling bekend. Volgens TOG komt twee derde van het begrote nadeel dan ook niet voor tegemoetkoming in aanmerking.

 • 10-04-2019 / ABRS – Schadebeperkend handelen

  Een rederij heeft een verzoek om nadeelcompensatie ingediend als gevolg van het besluit waarmee het exploiteren van een ijsbaan is toegestaan op het water. De rederij verzorgt ter plaatse rondvaarten en kan door het besluit de normale route niet meer varen. Hierdoor is schade ondervonden.

 • 10-04-2019 / ABRS – Connexiteit

  Appellant heeft schade geleden als gevolg van de uitvoering van verschillende werkzaamheden ten behoeve van een herinrichting. Aan deze werkzaamheden liggen verkeersbesluiten ten grondslag en voor een gedeelte gaat het om de feitelijke werkzaamheden. De Afdeling stelt vast dat de gemeente ten tijde van belang noch een verordening noch een beleidsregel had waarin een grondslag werd geboden voor de vergoeding van nadeelcompensatie.

 • 03-04-2019 / ABRS – evenementen in planologische vergelijking

  Appellant betoogt dat de rechtbank niet heeft onderkend dat de JvO in de adviezen een onjuiste planvergelijking heeft gemaakt. Anders dan de rechtbank heeft geoordeeld, is ingevolge het nieuwe bestemmingsplan het gebruik ten behoeve van het houden van vijf evenementen toegestaan. Ten opzichte van het oude bestemmingsplan is dat een nadeel, aldus appellant.

Spring naar toolbar