Gloudemans uitsprakenUitspraken

Grondexploitatiewet

26 april 2017

ABRS 26 april 2017, zaaknummer 201600888/1/R3 (Midden-Delfland, bestemmings- en exploitatieplan “Harnaschpolder Zuid 2014”)

In deze uitspraak komt ten aanzien van 3 onderdelen van een exploitatieplan interessante jurisprudentie naar voren: 1. Raming inbrengwaarde (r.o. 28-34); 2. Kosten werken en werkzaamheden (r.o. 35); 3. Gronduitgifte en afzettempo (r.o. 36).

11 januari 2017

ABRS 11 januari 2017, zaaknummer 201605094/1/R6 (Purmerend, bestemmings- en exploitatieplan “Klein Where 2016”)

In deze uitspraak komt naar voren dat de gemeente belanghebbenden bij een exploitatieplan in kennis moet stellen dat een ontwerpexploitatieplan ter inzage is gelegd.

20 juli 2016

ABRS 20 juli 2016, zaaknummer 201503530/1/R2 (Schijndel, bestemmings- en exploitatieplan “Duin-Vlagheide, deelgebied 1”)

Bekijk uitspraak Het exploitatieplan moet gerepareerd worden en voor de uitvoering van het bestemmingsplan geldt de aanhoudingsplicht. Het Lees verder

13 juli 2016

ABRS 13 juli 2016, zaaknummer 201508698/1/R6 (Hellevoetsluis, bestemmings- en exploitatieplan “Bedrijventerrein Kickersbloem 3”)

Bekijk uitspraak In deze uitspraak gaat het eerst over de “goede” procesorde. De appellant heeft namelijk geen zienswijze Lees verder

15 juni 2016

ABRS 15 juni 2016, zaaknummer 201600505/1/R6 (Ommen, bestemmingsplan “Buitengebied, Vechtoevers-Zuid, Ommen”)

Bekijk uitspraak In deze uitspraak wordt het begrip belanghebbende iets aangescherpt. Appellant had een erfdienstbaarheid in de vorm Lees verder

ABRS 15 juni 2016, zaaknummer 201410484/1/R2 (Barneveld, Exploitatieplan “Harselaar-Driehoek 1e herziening”)

Bekijk uitspraak In deze uitspraak over de 1e herziening van het exploitatieplan Harselaar-Driehoek wordt uitvoerig stilgestaan bij de Lees verder

8 juni 2016

ABRS 8 juni 2016, zaaknummer 201508276/1/R4 (Albrandswaard, bestemmingsplan ” Polder Albrandswaard”)

Bekijk uitspraak Deze uitspraak gaat over het al dan niet verplicht zijn van het doen van een bijdrage Lees verder

9 maart 2016

ABRS 9 maart 2016, zaaknummer 201508684/1/R6 (Teylingen, exploitatieplan “Hooghkamer, 2e herziening”)

Bekijk uitspraak De uitspraak van deze herziening van een exploitatieplan is geen verrassende uitspraak. De uitspraak geeft wel Lees verder

30 december 2015

ABRS 30 december 2015, zaaknummers 201505429/1/R6 en 201506937/1/R6 (Venlo, exploitatieplan “Trade Port Noord 3e en 4e herziening”)

Bekijk uitspraak Veel beroepen en betogen in deze uitspraak door appellant, onder andere gericht tegen de “snelle” opvolging Lees verder

ABRS 30 december 2015, zaaknummer 201501464/1/R2 (Alkmaar, exploitatieplan “Boekelermeer Zuid 1e herziening”)

Bekijk uitspraak Deze uitspraak begon met de vraag: kan appellant een beroep instellen tegen de vaststelling van niet-structurele Lees verder

23 december 2015

ABRS 23 december 2015, zaaknummer 201505014/1/R6 (Doetinchem, bestemmingsplan “Zaagmolenpad -2013″)

Bekijk uitspraak Geen samenvatting nodig. Beroep van belanghebbende niet-ontvankelijk met de standaardoverweging van de Afdeling. Uitspraak Het besluit Lees verder

ABRS 23 december 2015, zaaknummer 201503806/1/R4 (Leiden, bestemmingsplan “Betaplein”)

Bekijk uitspraak In deze casus was geen exploitatieplan vastgesteld. Appellant vond dat er wel een exploitatieplan had moeten Lees verder

 • “Kapitaliseren moet je leren”

  In een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 12 juni 2019 (ECLI:NL:RVS:2019:1889) wordt Lees verder

 • Ook zonder een verbod saneringsplicht voor asbestdaken

  Per 2024 dienden alle asbestdaken te zijn verwijderd, althans dat wilde de minister met instemming van de Tweede Lees verder

 • Programma Aanpak Stikstof (PAS)

  Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) mag niet als toestemmingsbasis voor activiteiten worden gebruikt. Dat blijkt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 29 mei 2019.

 • 01-05-2019 / ABRS – Burger-/bedrijfswoning

  In deze zaak staat ter discussie of door de verkregen vrijstelling voor een burgerwoning, een negatieve invloed heeft op het bedrijf van appellant. De Afdeling stelt vast dat onder het oude planologische regime op het perceel waar met een vrijstelling een burgerwoning mogelijk is gemaakt, een bedrijfswoning kon worden gerealiseerd.

 • 01-05-2019 / ABRS – NMR

  Door de planschadeadviseur is geconcludeerd dat woningbouw in de betreffende kern in beginsel een normaal maatschappelijke ontwikkeling is en deze ontwikkeling past binnen het gevoerde beleid. Ondanks dat niet aan alle overige omstandigheden is voldaan betekent dit volgens de Afdeling dat de ontwikkeling in ieder geval deels in de lijn der verwachting lag. Reeds hierom kan de conclusie dat geen aanleiding bestaat een hoger normaal maatschappelijk risico dan het wettelijk minimumforfait van 2% aan te nemen, geen stand houden.

 • 24-04-2019 / ABRS – Verschil planschade en marktwaarde

  In het planschaderecht is niet de feitelijke situatie van belang, waarop de marktwaarde wordt gebaseerd, maar de situatie zoals die planologisch kan zijn. Uitgegaan wordt van de maximale invulling van het oude en het nieuwe planologische regime. De redelijk denkend en handelend koper wordt in het planschaderecht geacht hiermee rekening te houden.

 • 24-04-2019 / ABRS – toegenomen concurrentie

  Een rederij heeft een verzoek om nadeelcompensatie ingediend als gevolg van het feit dat ze vanaf 2012 niet meer mocht afmeren aan haar ponton bij de Veerstoep te Dieren ondanks dat er in 2015 aan de gemeente Rheden een vergunning is verleend voor een nieuwe aanlegsteiger op bijna dezelfde locatie. Sinds 2016 heeft de rederij haar exclusieve positie verloren omdat zij niet meer als enige gerechtigd is gebruik te maken van de nieuwe aanmeerkade. De minister heeft het verzoek afgewezen omdat de gestelde schade niet het gevolg is van zijn besluitvorming en/of handelen.

 • Besluit van 20 maart 2019, nr. 201900564 (Dalfsen en Ommen)

  Besluit van 20 maart 2019, nr. 201900564 tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeenten Dalfsen en Ommen krachtens artikel 78 van de Onteigeningswet (onteigeningsplan N340 vanaf de Engellandweg tot en met de aansluiting N48/N36 Arriërveld)

 • Besluit van 20 maart 2019, nr. 2019000565 (Amsterdam)

  Besluit van 20 maart 2019, nr. 2019000565 tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeente Amsterdam krachtens artikel 78 van de Onteigeningswet (onteigeningsplannen Herbestemmen Raambordelen Binnenstad en Herbestemmen Raambordelen Binnenstad II)

 • 17-04-2019 / ABRS – Vrijstelling en ruimtelijke onderbouwing

  In een advies heeft de SAOZ het bestemmingsplan (nieuwe planologische situatie) vergeleken met een vrijstelling als bedoeld in artikel 19 van de voormalige WRO. De vrijstelling voorziet onder meer in een nieuwe zuidelijke ontsluiting van het bedrijf over een nieuwe brug en weg nabij het perceel van appellant.

 • 17-04-2019 / ABRS – Voorzienbaarheid

  Het betoog van appellant ziet op voorzienbaarheid.De Afdeling stelt dat de rechtbank met juistheid heeft geoordeeld dat (het college zich terecht op het standpunt heeft gesteld dat) voor appellant ten tijde van de koop van zijn perceel op grond van het provinciale uitbreidingsplan aanleiding bestond om rekening te houden met de kans dat de planologische situatie ter plaatse in voor hem ongunstige zin zou veranderen.

 • 10-04-2019 / ABRS – Voorzienbaarheid en aankoop van overige erfgenamen

  Door TOG Nederland is vastgesteld dat aanvrager op 8 maart 2005 voor 1/3 eigenaar van de woning is geworden door erfopvolging. Volgens TOG dient de voorzienbaarheid in het geval van eigendomsverkrijging door erfopvolging te worden beoordeeld naar het moment dat de erflater de koopovereenkomst sloot. Dit was op 24 maart 1977. Op dat moment was de ontwikkeling niet voorzienbaar. Voor het deel van de woning dat is verkregen door erfopvolging is dan ook geen actieve risicoaanvaarding tegengeworpen. Dit is volgens TOG anders wat betreft het overige deel van de woning dat appellant heeft gekocht van de overige erfgenamen. Op het moment dat dit deel werd geleverd, was de ontwikkeling bekend. Volgens TOG komt twee derde van het begrote nadeel dan ook niet voor tegemoetkoming in aanmerking.

 • 10-04-2019 / ABRS – Schadebeperkend handelen

  Een rederij heeft een verzoek om nadeelcompensatie ingediend als gevolg van het besluit waarmee het exploiteren van een ijsbaan is toegestaan op het water. De rederij verzorgt ter plaatse rondvaarten en kan door het besluit de normale route niet meer varen. Hierdoor is schade ondervonden.

 • 10-04-2019 / ABRS – Connexiteit

  Appellant heeft schade geleden als gevolg van de uitvoering van verschillende werkzaamheden ten behoeve van een herinrichting. Aan deze werkzaamheden liggen verkeersbesluiten ten grondslag en voor een gedeelte gaat het om de feitelijke werkzaamheden. De Afdeling stelt vast dat de gemeente ten tijde van belang noch een verordening noch een beleidsregel had waarin een grondslag werd geboden voor de vergoeding van nadeelcompensatie.

 • 03-04-2019 / ABRS – evenementen in planologische vergelijking

  Appellant betoogt dat de rechtbank niet heeft onderkend dat de JvO in de adviezen een onjuiste planvergelijking heeft gemaakt. Anders dan de rechtbank heeft geoordeeld, is ingevolge het nieuwe bestemmingsplan het gebruik ten behoeve van het houden van vijf evenementen toegestaan. Ten opzichte van het oude bestemmingsplan is dat een nadeel, aldus appellant.

Spring naar toolbar