Gloudemans uitsprakenUitspraken

Stikstof

Stikstofdepositie zorgt ervoor dat belangrijke voedingsstoffen in de grond terechtkomen. Hierdoor groeit de natuur. Wanneer er te veel stikstof in de natuur terecht komt, groeien bepaalde planten- en diersoorten zo hard, dat andere soorten geen ruimte hebben en verdwijnen.

Om negatieve effecten op de natuur te verminderen en te voorkomen, heeft de overheid maatregelen getroffen om de stikstofoxidenconcentratie in Nederland te verminderen. Denk aan snelheidsverlaging op snelwegen en de saneringsregeling voor varkenshouderijen. Voor beschermde natuurgebieden in Nederland (Natura 2000-gebieden) is inzichtelijk gemaakt of deze overbelast zijn door stikstof of dat er nog stikstofdepositieruimte beschikbaar is voor nieuwe ontwikkelingen. Zo probeert de overheid om een goede balans te creëren tussen economische ontwikkelingen en het behoud van de natuur in Nederland.

Stikstofcompensatie

Nieuwe gebiedsontwikkelingen kunnen stikstofuitstoot tot gevolg hebben, bijvoorbeeld door verkeer, scheepsvaart, landbouw of industrie. De initiatiefnemer moet onderbouwen dat deze uitstoot geen negatieve effecten heeft op de natuur. Deze onderbouwingen moeten doorgaans aan strikte eisen vanuit wet- en regelgeving voldoen. Maar hoe zorgt u, als initiatiefnemer of gemeente, voor een goede onderbouwing?

Vanuit onze expertise op het gebied van stikstof, gebiedsontwikkeling en grondverwerving adviseren wij u graag over de stappen die u kunt doorlopen om tot een goede stikstofonderbouwing te komen. Wij hebben kennis en ervaring met complexe stikstofberekeningen en de maatregelen die u, volgens de geldende wet- en regelgeving, kunt inzetten voor uw project. Hierbij kunt u denken aan:

 • Mitigerende maatregelen: het treffen van bronmaatregelen binnen de ontwikkeling;
 • Intern salderen: salderen met stikstofdepositie binnen de grenzen van het plangebied;
 • Extern salderen: salderen met stikstofdepositie buiten de grenzen van het plangebied;
 • Passende beoordeling: onderbouwing dat de stikstofuitstoot geen natuur aantast;
 • ADC-toets: hierbij moet worden aangetoond dat er:
 1. geen Alternatieven zijn;
 2. sprake is van Dwingende redenen van groot openbaar belang;
 3. de nodige Compenserende maatregelen worden getroffen.

Gloudemans begeleidt u graag bij de stikstofonderbouwing voor een bestemmings- of vergunningsprocedure om uw ontwikkeling doorgang te laten vinden. Daarnaast adviseren wij ook over specifieke stikstof gerelateerde vragen of regionale oplossingsrichtingen.

Stikstofberekeningen

Wij stellen stikstofberekeningen (in AERIUS) op en optimaliseren deze door mitigerende maatregelen toe te passen. Zo beoordelen wij of intern en extern salderen tot de mogelijkheden behoort. Deze saldering kunnen wij verifieerbaar maken en onderbouwen met behulp van een door ons ingericht stikstofregistratiesysteem. Dit kan op casusniveau, maar ook regionaal. Heeft uw ontwikkeling na het toepassen van deze maatregelen nog steeds een stikstofuitstoot tot gevolg? Dan bespreken wij graag de overige juridische mogelijkheden met u, zoals een passende beoordeling of ADC-toets.

De rentmeesters en taxateurs van Gloudemans kunnen u ook begeleiden bij de aan- of verkoop van stikstofrechten of de waardering daarvan.

Met onze zorgvuldig benadering en kennis van zaken helpen wij u graag bij  het realiseren van nieuwe ontwikkelingen en het oplossen van stikstofproblematiek.

Meer informatie?

Wilt u weten hoe u in uw regio kunt zorgen voor een oplossing voor een stikstofprobleem? Of wilt u meer informatie over maatregelen die u kunt nemen? Neem dan contact op met Aidan Welten – Gebiedseconoom en expert op het gebied van stikstof.

Meer weten over maatregelen en de stikstofbanken voor restruimte, lees dan ook de blog ‘Wie pakt de regierol in het stikstofdossier?’ van Aidan Welten.

 • 11-08-2021 / ABRS – indirecte beperking ontwikkelingsmogelijkheden

  Appellant is eigenaar van twee percelen braakliggende tuinbouwgrond van in totaal circa 2,5 ha. Op grond van zowel het oude als nieuwe planologische regime is glastuinbouwbedrijf toegestaan indien ten minste 1,5 ha aan kassen op het perceel wordt gerealiseerd. Appellant is van oordeel dat sprake is van een waardedaling van zijn percelen omdat de wijziging van de naastgelegen glastuinbouwgronden naar een bedrijfsbestemming en samenvoeging met andere agrarische gronden niet meer mogelijk is waardoor een volwaardig glastuinbouwbedrijf onmogelijk is geworden.

 • 28-07-2021 / ABRS – Compensatie in natura

  Appellant is eigenaar van een woning. Als gevolg van een planologische wijziging is er sprake van een waardevermindering van de woning. Eerder heeft de Afdeling vastgesteld dat er sprake is van planschade als gevolg van de inwerkingtreding van het nieuwe bestemmingsplan. Vanwege het feit dat het college in latere vergelijkbare planschadezaken heeft aangegeven eventuele planschade te willen compenseren in natura, heeft de Afdeling het college de mogelijkheid gegeven om een nieuw besluit op bezwaar te nemen.

 • 28-07-2021 / ABRS – Voorzienbaarheid en normaal maatschappelijk risico

  De aanvrager is eigenaar van een woning. Als gevolg van een planologische wijziging wordt er een weg gerealiseerd op een in de buurt van de woning gelegen gebied, waardoor er sprake is van een waardevermindering van de woning. Het college heeft zich, in afwijking van hetgeen de schadecommissie heeft geadviseerd, op het standpunt gesteld dat de planologische ontwikkeling ten tijde van de aankoop van de woning voorzienbaar was. Voor het geval de planologische ontwikkeling voor de aanvrager ten tijde van de aankoop van de woning niet voorzienbaar was, heeft het college, eveneens in afwijking van het advies van de schadecommissie, de omvang van het normaal maatschappelijk risico vastgesteld op 3% van de waarde van de woning. In geschil is de voorzienbaarheid en de hoogte van het normaal maatschappelijk risico.

 • 14-07-2021 / ABRS – Directe planschade milieucategorie

  Appellant is eigenaar van een perceel en opstallen van een bedrijfsobject. Waar voorheen geen beperking gold van de ter plaatse maximaal toegestane milieucategorieën is onder het nieuwe regime een specifieke bedrijfsactiviteit binnen categorie 4.2 toegestaan en voor het overige enkel de milieucategorieën 1 en 2. Op een ander deel van het perceel is maximaal categorie 3.1 toegestaan.

 • 14-07-2021 / ABRS – Huurwaardekapitalisatiemethode

  Appellant is eigenaar van een horecaobject waar door de planologische wijziging meer bebouwing mogelijk wordt gemaakt waardoor de onderneming minder zichtbaar is vanaf het plein en de bezonning op het terras afneemt. Ter discussie staat de in de waardering gebruikte huurwaardekapitalisatiefactor.

 • 30-06-2021 / ABRS – ontbreken rechtstreeks oorzakelijk verband

  Appellante is sinds 12 februari 1997 eigenares van een perceel met recreatiewoning. Op grond van het planologisch regime heeft de recreatiewoning de bestemming “Zomerhuis”.
  In 2007 heeft appelante de gemeenteraad verzocht de bestemming te wijzigen in “Wonen”. De gemeente heeft de aanvraag op 26 juni 2013 afgewezen. De afwijzing van de gemeente heeft bij de uitspraak van de Afdeling van 22 april 2015 (ECLI:NL:RVS:2015:1311) stand gehouden.

 • 30-06-2021 / ABRS – Deskundigenkosten

  Ter discussie staan de deskundigenkosten van appellant. Door de deskundige van appellant zijn 7,7 uren ingediend voor de reactie op het conceptadvies en 6,1 uren voor een reactie op het definitieve advies. Het uurtarief dat de deskundige heeft gehanteerd is € 125,00. Het college acht dat het redelijk is om in totaal 8 uren te vergoeden tegen een tarief van € 75,00.

 • 30-06-2021 / ABRS – Wijziging overgangsrecht

  Appellant is eigenaar van een woning. Die woning is vergund als burgerwoning. In 1992 is de grond bestemd voor agrarische doeleinden en was gebruik als woning in planologische zin niet toegestaan. Het gebruik als burgerwoning is onder het overgangsrecht komen te vallen. Onder het nieuwe planologische regime is de woning bestemd als bedrijfswoning. Appellant stelt hierdoor schade te hebben geleden.

 • 23-06-2021 / ABRS – Vergelijkingsmaatstaf

  Bij besluit heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat het verzoek van appellant om vergoeding van schade als gevolg van het Luchthavenbesluit Lelystad afgewezen. Volgens de minister heeft de rechtbank in de einduitspraak ten onrechte overwogen dat het Luchthavenbesluit voor het eerst het gebruik van Lelystad Airport als burgerluchthaven mogelijk maakt. Het Luchthavenbesluit maakt de groei van de luchthaven Lelystad tot grote regionale luchthaven voor vakantievluchten mogelijk. Dit rechtvaardigt volgens de minister niet de door de rechtbank voorgestane vergelijking, omdat een vergelijking van opeenvolgende rechtsregimes mogelijk is. Daarnaast heeft de rechtbank miskend dat de minister terecht de verandering in de feitelijke geluidsituatie bij haar oordeel heeft betrokken.

 • 16-06-2021 / ABRS – Benoeming, Geluid, Taxatie

  Appellant stelt schade te hebben geleden als gevolg van de komst van de A4. Naar aanleiding van de uitspraak van de rechtbank had de minister de commissie uitgebreid met een taxateur. Niet is gebleken dat de minister appellant op voorhand op de hoogte had gesteld van de benoeming van die taxateur. Daarmee is de beleidsregel geschonden. Dit gebrek wordt gepasseerd omdat niet gebleken is dat de minister alsdan een andere taxateur zou hebben benoemd.

 • 09-06-2021 / ABRS – Directe planschade en overgangsrecht

  Deze uitspraak is een vervolg op een eerdere tussenuitspraak van de Afdeling waarin is overwogen dat bij een nieuwe uit te werken bestemming de uitwerkingsplicht en de uitwerkingsregels niet in de planvergelijking dienen te worden betrokken. Dat betekent echter niet dat het bouwverbod en het wegbestemmen van het agrarische gebruik niet bij de planvergelijking moeten worden betrokken.

 • 09-06-2021 / ABRS – Doorbreking voorzienbaarheid

  De eigenaar van de onroerende zaak had de mogelijkheid om een tweede recreatiewoning te realiseren. Met de komst van een nieuw bestemming is deze mogelijkheid wegbestemd. Het college is van oordeel dat sprake is van voorzienbaarheid omdat in de Omgevingsverordening van de provincie reeds stond opgenomen dat een extra recreatiewoning niet langer was toegestaan en vervolgens geen concrete pogingen zijn ondernomen.

 • 09-06-2021 / ABRS – Verwachtingswaarde, compensatie in natura en inkomensschade

  Appellant is eigenaar van een voormalige suikerfabriek en geconfronteerd met beperkende gevolgen van het Luchtvaartindelingsbesluit.

  Appellant stelt dat bij de waardering van de suikerfabriek dient te worden betrokken de verwachtingswaarde van het toekomstige gebruik op basis van de verschillende beleidsstukken die reeds waren gepubliceerd. De Afdeling volgt dit betoog niet en overweegt dat geen rekening dient te worden gehouden met de verwachtingswaarde van het toekomstige gebruik waarvoor een bestemmingsplanwijziging nodig is. De situatie op de peildatum is bepalend.

 • 09-06-2021 / ABRS – causaal verband

  Bij besluit heeft het Waterschap Aa en Maas het verzoek om nadeelcompensatie van appellante afgewezen wegens het ontbreken van een causaal verband. Appellante exploiteert een varkensfokkerij. Zware regenval heeft geleid tot wateroverlast op enkele agrarische percelen van appellante. De schade in de vorm van een verminderde opbrengst van maïs- en bietengewassen bedraagt € 7.500,00 exclusief btw. Appellante stelt dat achterstallig onderhoud, onvoldoende afvoercapaciteit van de watergangen en het peilbeheer oorzaken zijn van de overstroming en wateroverlast op de percelen.

 • 26-05-2021 / ABRS – Normaal maatschappelijk risico

  Appellant is eigenaar van een perceel met een woning. Door de wijziging van het planologisch regime is de mogelijkheid tot het realiseren van meerdere woningen op het perceel komen te vervallen. Door de SAOZ is geconcludeerd dat sprake is van een waardedaling van € 50.000,00. Voorts is een korting van 20% gehanteerd (overeen komende met een drempel van 2,1%) voor het normaal maatschappelijk risico. De aard van de ontwikkeling – te weten het in een zogenoemd anticipeergebied beperken van de mogelijkheden voor nieuwbouw van woningen en meer in het bijzonder het daarbij schrappen van al sinds jaar en dag onbenutte bouwmogelijkheden voor woningen – is in zijn algemeenheid aan te merken als normaal maatschappelijke ontwikkeling, waarmee in abstracto rekening diende te worden gehouden.

Spring naar toolbar