Exploitatieplan Weespertrekvaart Oost

In de komende jaren verandert Weespertrekvaart Oost in een moderne, creatieve en levendige wijk voor wonen en werken. Het bedrijventerrein zal getransformeerd worden naar een woon- en werkgebied. De ontwikkeling omvat circa 1.000 woningen, lichte bedrijvigheid en diverse voorzieningen. Dit alles zal gecombineerd worden met water en groen, welke een fijne leef- en werkomgeving creëren.

De gemeente wilde voor een binnenstedelijke herontwikkeling, Weespertrekvaart Oost, de planologische procedure voor vaststelling van het bestemmingsplan Weespertrekvaart Oost starten. De gemeente wist niet dat voorafgaand aan het vaststellen van het bestemmingsplan, het gehele grondeigendom van het bestemmings-plangebied Weespertrekvaart Oost via minnelijke verwerving eigendom zou worden van de gemeente, of dat tot een overeenstemming werd gekomen voor kostenverhaal bij realisatie van het private eigendom. Deze aspecten zorgden voor de (wettelijke) noodzaak tot het opstellen en in procedure brengen van een exploitatieplan Weespertrekvaart Oost. Aan Gloudemans werd gevraagd om de taxatie inbrengwaarden en het exploitatieplan voor het plangebied op te stellen.

Eerst is het ontwerpexploitatieplan voor het plangebied Weespertrekvaart Oost opgesteld en ter inzage gelegd. Voor het exploitatieplan is ook de taxatie inbrengwaarden opgesteld. Het opstellen van het exploitatieplan bestaat uit de juridische werkzaamheden voor het opstellen van het exploitatieplan en de financiële werkzaamheden: het opstellen van de exploitatieopzet en de berekening van de exploitatiebijdrage. Daarbij is door ons de onderbouwing van de toerekening van de bovenwijkse voorzieningen op basis van de PPT-criteria bepaald.

Als vervolgvraag op het vastgestelde exploitatieplan, is ons gevraagd mee te denken over de eerste herziening. Hierbij is gekeken naar de toegevoegde waarde van locatie-eisen van het plangebied en is beoordeeld of een structurele herziening benodigd is. In diverse overleggen is extra uitleg gegeven over de werking van een exploitatieplan.

In 2020 hebben wij opdracht gekregen voor het opstellen van de eerste herziening van het exploitatieplan.

Gloudemans voor het land van morgen