Gloudemans uitsprakenUitspraken

Nieuws

6 april 2017

Plankostenscan vanaf 1 april 2017 in werking getreden voor exploitatieplannen

Met ingang van 1 april 2017 is de ministeriële regeling plankosten exploitatieplan, de zogenaamde plankostenscan, van kracht. Hiermee Lees verder

30 maart 2017

Oudenbosch investeert in religieus erfgoed

Door verschillende partijen is een plan gemaakt voor een aantal beeldbepalende, religieuze gebouwen in het centrum van Oudenbosch, met een totale investering van 23 miljoen euro. Daarmee wordt de leefbaarheid en de aantrekkelijkheid van Oudenbosch verhoogd en wordt met de herbestemming van erfgoed het verhaal van Religieus Brabant verder geschreven.

24 maart 2017

Bestemmingsplan verbrede reikwijdte – Schokkerhoek, Urk

Op Urk is Gloudemans als projectleiding betrokken bij de ontwikkeling van Schokkerhoek. Het betreft een grootschalige gebiedsontwikkeling waar circa 1.400 woningen worden gerealiseerd met bijbehorende voorzieningen en woon-werklocaties. Gloudemans adviseert tijdens het gehele proces van de bestemmingsplanvaststelling op het gebied van ruimtelijke ordening, grondverwerving, gebiedseconomie en de te maken bestuurlijke keuzes.

Ladder voor duurzame verstedelijking

Bij verschillende projecten krijgt Gloudemans te maken met de Ladder voor duurzame verstedelijking, zowel bij grootschalige gebiedsontwikkelingen als bij kleinere projecten.

21 maart 2017

Drie exploitatieplannen vastgesteld door de gemeente Gilze en Rijen

Exploitatieplannen, worden ze nog vastgesteld? Jazeker! In samenwerking met de gemeente Gilze en Rijen zijn in de afgelopen maanden drie exploitatieplannen door Gloudemans gemaakt.

15 februari 2017

Grondexploitatieovereenkomsten getekend voor plan Hooghkamer in Voorhout

Op 9 februari 2017 tekenen de gemeente Teylingen, Terra Ontwikkeling C.V. en Van der Hulst Bouwprojecten B.V. twee grondexploitatieovereenkomsten om de laatste 390 woningen te realiseren van het plan Hooghkamer in Voorhout. Gloudemans heeft Van der Hulst Bouwprojecten B.V. geadviseerd bij de totstandkoming van de overeenkomsten, met name inzake het juridische en financiële proces.

9 februari 2017

Regeling plankosten exploitatieplan

Op 6 februari 2017 is in de Staatscourant de regeling plankosten exploitatieplan, de zogenaamde plankostenscan, gepubliceerd. Deze ministeriële regeling wordt met ingang van 1 april 2017 van kracht. Met deze regeling wordt duidelijk welk bedrag aan plankosten maximaal in een exploitatieplan mag worden opgenomen. De regeling zal echter ook zijn schaduw vooruit werpen voor de gemeentelijke plankosten in gebiedsontwikkelingen, waarbij geen exploitatieplan aan de orde is of zal zijn.

30 januari 2017

Ingrijpende verandering huurkoop onroerende zaken

Op 1 januari 2017 is de Tijdelijke wet huurkoop onroerende zaken ingetrokken en vervangen door een nieuwe regeling Lees verder

11 januari 2017

Evaluatie Natuurschoonwet 1928

De Natuurschoonwet 1928 biedt fiscale faciliteiten voor het behoud en de ontwikkeling van natuurschoon in Nederland met als Lees verder

1 januari 2017

Nieuwe wet natuurbescherming

Vanaf 1 januari 2017 is de nieuwe Wet natuurbescherming in werking getreden. Deze wet integreert drie wetten: De Lees verder

10 november 2016

Monumentenaftrek blijft in 2017 bestaan

Opmerkingen uit de Tweede Kamer en vanuit het veld zijn aanleiding geweest om het wetsvoorstel voor het afschaffen Lees verder

4 november 2016

Verplicht energielabel C voor kantoren

In het kader van het Energieakkoord wordt gewerkt aan het verplicht stellen van een energielabel C voor kantoren. Lees verder

26 september 2016

Filmstudio in historische stallen op de Mauritskazerne te Ede

Op de voormalige Prins Mauritskazere in Ede wordt in een van de stallen het nieuwe bedrijfspand van filmbedrijf Lees verder

1 juni 2016

Woningen in historische paardenstal Ede

Op de voormalige Prins Mauritskazerne in Ede wordt een grote, historische paardenstal getransformeerd tot acht woningen. Frederik de Lees verder

9 mei 2016

Beëdiging NVM

Gloudemans is lid geworden van de Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs (NVM). Op maandag 9 mei 2016 Lees verder

 • Faciliteren van gebiedsontwikkelingen: hoe moet dat?

  Waar moet je op letten als je een gebiedsontwikkeling wil faciliteren en wat hebben markt en overheid van elkaar nodig? Met die vragen in het achterhoofd organiseerden Gloudemans en Urban Reality gezamenlijk op 15 november 2018 een kennissessie in ‘De Verdraagzaamheid’ in Zaltbommel.

 • 21-11-2018 / ABRS – Windturbine en gebruikelijke marges bij taxaties

  Appellant heeft een aanvraag om tegemoetkoming in de planschade ingediend als gevolg van de komst van windturbines.

 • 21-11-2018 / ABRS – Nauwkeurige bepaling toename bouwmassa

  Appellant stelt schade te hebben geleden als gevolg van onder meer een toename van de bouwmassa. In het advies van de SAOZ staat niet het aantal vierkante meters opgenomen waarmee de bouwmogelijkheden zijn uitgebreid. In het advies is opgenomen dat de nadelen voor appellant bestaan uit enige extra aantasting van het uitzicht en enige extra schaduwhinder en zonlichtvermindering.

 • 21-11-2018 / ABRS – na-ijlen omzetderving

  In verband met de reconstructie van de rondweg heeft de exploitant van een tankstation een verzoek om nadeelcompensatie ingediend. De SAOZ hanteert een na-ijlperiode van drie maanden na beeïndiging van de werkzaamheden waarin nog rekening wordt gehouden met omzetdaling.

 • Het taxatieproces binnen Gloudemans succesvol geoptimaliseerd

  Afgelopen jaar heeft een team binnen Gloudemans, begeleid door iValue Improvement, gewerkt aan het verbeteren van het taxatieproces. Aanleiding hiervan was het proces zoveel mogelijk te laten aansluiten bij de regelgeving en praktijkhandleidingen van het NRVT, maar ook zeker om de groeiende vraag aan te kunnen met de huidige personele bezetting. Uiteindelijk moesten deze veranderingen bijdragen aan de doelstelling van Gloudemans om een hoge kwaliteit te leveren die voldoet aan de wensen van de klanten van Gloudemans.

 • 14-11-2018 / ABRS – Primaire advies of second opinion en compensatie in natura

  Appellant is eigenaar van een perceel dat in het buitengebied van Valkenswaard is gelegen. De gemeente heeft een bestemmingsplan vastgesteld waardoor de agrarische bestemming met bouwmogelijkheden voor een agrarisch bedrijf komt te vervallen en onder het nieuwe regime voornamelijk een bestemming voor natuur en waterberging heeft gekregen. In eerste instantie heeft het college om een advies gevraagd aan de SAOZ.

 • 14-11-2018 / ABRS – Hoogspanningsmast, magneetveldzone en gezondheidsrisico

  Appellant is eigenaar van een appartement en stelt schade te hebben ondervonden als gevolg van de planologische basis voor het realiseren van een combinatiehoogspanningslijn. De Afdeling heeft de StAB verzocht in deze zaak te adviseren. De StAB stelt dat het appartement onder de maximale mogelijkheden niet binnen de magneetveldzone van 0,4 microtesla komt te liggen. Daartoe stelt de StAB dat het voorzorgbeginsel als een juridische beperking van de maximale planologische mogelijkheden moet worden aangemerkt. De Afdeling gaat daar niet in mee.

 • Besluit van 5 oktober 2018, nr. 2018001774

  Besluit van 5 oktober 2018, nr. 2018001774 tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeente Lelystad krachtens artikel 72a van de Onteigeningswet (onteigening voor de aanleg van een verbindingsweg vanaf het eerste deel Anthony Fokkerweg tot de nieuwe aansluiting op de rijksweg A6, alsmede voor de aanleg van deze halve aansluiting op de rijksweg A6, ter hoogte van de Lage Dwarsvaart, met bijkomende werken)

 • 07-11-2018 / ABRS – Passieve risicoaanvaarding, benuttingstermijn

  Appellant heeft een bestaande agrarische onderneming die bestaande kassen exploiteert. Direct naast de bestaande kassen bestond de mogelijkheid om het bestaande complex uit te breiden. Deze mogelijkheid is wegbestemd. Niet ter discussie staat dat uit het gepubliceerde structuurplan voorzienbaarheid kan worden aangenomen. Ter discussie staat de vraag of de periode van elf maanden tussen het structuurplan en het ontwerpbestemmingsplan voldoende is om de bouwmogelijkheden te benutten.

 • 07-11-2018 / ABRS – Kosten voor rechtsbijstand en andere deskundige bijstand

  Appellant heeft zich bij de planschadeprocedure vóór het primaire besluit laten bijstaan door een gemachtigde en wenst een vergoeding voor de gemaakte kosten. Het college heeft besloten dat de opgevoerde kosten niet voor vergoeding in aanmerking komen. Volgens het college volgt uit vaste rechtspraak van de Afdeling dat deskundigenkosten in de aanvraagfase alleen voor vergoeding in aanmerking komen als het inroepen van een deskundige redelijk is. Dit is volgens het college hier niet het geval, omdat de deskundige die appellant heeft verzocht advies uit te brengen, niet onpartijdig is. Die deskundige treedt namelijk ook als gemachtigde van appellant op.

 • 31-10-2018 / ABRS – Ruimtelijk relevant gevolg

  Met de rechtbank is de Afdeling van oordeel dat de leegstand van het pand van appellant a en b (ingericht als supermarkt) niet als een ruimtelijk gevolg van het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan Veldwijk Noord – Winkelcentrum kan worden aangemerkt. Het bestemmingsplan maakt onder meer op een afstand van ongeveer 500 meter van het pand van appellant a en b detailhandel met een maximaal bruto vloeroppervlak van 3.000 m2 mogelijk.

 • 31-10-2018 / ABRS – Passieve risicoaanvaarding ondanks bezit bouwvergunning

  Appellante betoogt dat de rechtbank ten onrechte heeft geoordeeld dat het college passieve risicoaanvaarding aan haar mocht tegenwerpen omdat zij gedurende de benuttingsperiode geen aanvraag om omgevingsvergunning voor het benutten van de bouw- en gebruiksmogelijkheden van het pand bij de gemeente heeft ingediend. Daartoe voert zij aan dat zij ten tijde van de benuttingsperiode in het bezit was van een onherroepelijke bouwvergunning voor onder meer het verbouwen van de verdiepingen van het pand tot appartementen.

 • 31-10-2018 / ABRS – Passieve risicoaanvaarding

  Appellant voert aan dat de gemeente, gezien de met hem gesloten overeenkomst, de planologische wijziging voor een perceel niet mocht vaststellen en hem in deze planschadeprocedure geen voorzienbaarheid en passieve risicoaanvaarding kan tegenwerpen.

 • 16-10-2018 (publicatie 29-10-2018) / Rb – classificeren schade en daaraan gekoppeld percentage

  Verweerder heeft ten onrechte het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan als schadeveroorzakend besluit aangemerkt. Naar oordeel van de rechtbank is het vrijstellingsbesluit van 22 januari 2008 het schadeveroorzakend besluit. Rechtbank ziet aanleiding om StAB in te schakelen. Rechtbank is van oordeel dat afgegaan mag worden op de inhoud van het verslag van de StAB en de daarbij gevoegde rapporten van de taxateur. Verweerder had advies van adviesbureau niet aan zijn besluit ten grondslag mogen leggen. Volgt vernietiging van bestreden besluit. Rechtsgevolgen worden in stand gelaten, nu StAB op lager schadebedrag uitkomt.

 • 16-05-2012 (publicatie 25-10-2018) / Rb – uit te werken bestemming

  In casu dient een vrijstellingsbesluit (nieuwe planologische situatie) te worden vergeleken met het bestemmingsplan “Bolnes-Noord 1997” (oude planologische situatie). Tussen partijen is in geschil of verweerder bij het bepalen van de maximale gebruiks- en bebouwingsmogelijkheden op grond van het bestemmingsplan terecht de maximale invulling van de uit te werken bestemming ‘Uw’ heeft betrokken. Vaststaat dat voor de gronden met de bestemming ‘Uw’ geen sprake is van een verwezenlijkt uitwerkingsplan.

Spring naar toolbar