Gloudemans uitsprakenUitspraken

Nieuws

9 mei 2017

Gloudemans letterlijk ‘Down to Earth’

Zaterdag 27 mei 2017 zullen 15 sportievelingen binnen ons bedrijf meedoen aan de Breakout Run en als team Gloudemans deze enorme uitdaging aangaan. In teamverband zullen ze alle hindernissen overwinnen om het ultieme doel te bereiken: UITBREKEN.

5 mei 2017

Twee nieuwe RICS-leden bij Gloudemans

Giem Broekmans en Robbin Bouten zijn per 5 mei 2017 geregistreerd als nieuwe RICS-leden

6 april 2017

Plankostenscan vanaf 1 april 2017 in werking getreden voor exploitatieplannen

Met ingang van 1 april 2017 is de ministeriële regeling plankosten exploitatieplan, de zogenaamde plankostenscan, van kracht. Hiermee Lees verder

30 maart 2017

Oudenbosch investeert in religieus erfgoed

Door verschillende partijen is een plan gemaakt voor een aantal beeldbepalende, religieuze gebouwen in het centrum van Oudenbosch, met een totale investering van 23 miljoen euro. Daarmee wordt de leefbaarheid en de aantrekkelijkheid van Oudenbosch verhoogd en wordt met de herbestemming van erfgoed het verhaal van Religieus Brabant verder geschreven.

24 maart 2017

Bestemmingsplan verbrede reikwijdte – Schokkerhoek, Urk

Op Urk is Gloudemans als projectleiding betrokken bij de ontwikkeling van Schokkerhoek. Het betreft een grootschalige gebiedsontwikkeling waar circa 1.400 woningen worden gerealiseerd met bijbehorende voorzieningen en woon-werklocaties. Gloudemans adviseert tijdens het gehele proces van de bestemmingsplanvaststelling op het gebied van ruimtelijke ordening, grondverwerving, gebiedseconomie en de te maken bestuurlijke keuzes.

Ladder voor duurzame verstedelijking

Bij verschillende projecten krijgt Gloudemans te maken met de Ladder voor duurzame verstedelijking, zowel bij grootschalige gebiedsontwikkelingen als bij kleinere projecten.

21 maart 2017

Drie exploitatieplannen vastgesteld door de gemeente Gilze en Rijen

Exploitatieplannen, worden ze nog vastgesteld? Jazeker! In samenwerking met de gemeente Gilze en Rijen zijn in de afgelopen maanden drie exploitatieplannen door Gloudemans gemaakt.

15 februari 2017

Grondexploitatieovereenkomsten getekend voor plan Hooghkamer in Voorhout

Op 9 februari 2017 tekenen de gemeente Teylingen, Terra Ontwikkeling C.V. en Van der Hulst Bouwprojecten B.V. twee grondexploitatieovereenkomsten om de laatste 390 woningen te realiseren van het plan Hooghkamer in Voorhout. Gloudemans heeft Van der Hulst Bouwprojecten B.V. geadviseerd bij de totstandkoming van de overeenkomsten, met name inzake het juridische en financiële proces.

9 februari 2017

Regeling plankosten exploitatieplan

Op 6 februari 2017 is in de Staatscourant de regeling plankosten exploitatieplan, de zogenaamde plankostenscan, gepubliceerd. Deze ministeriële regeling wordt met ingang van 1 april 2017 van kracht. Met deze regeling wordt duidelijk welk bedrag aan plankosten maximaal in een exploitatieplan mag worden opgenomen. De regeling zal echter ook zijn schaduw vooruit werpen voor de gemeentelijke plankosten in gebiedsontwikkelingen, waarbij geen exploitatieplan aan de orde is of zal zijn.

30 januari 2017

Ingrijpende verandering huurkoop onroerende zaken

Op 1 januari 2017 is de Tijdelijke wet huurkoop onroerende zaken ingetrokken en vervangen door een nieuwe regeling Lees verder

11 januari 2017

Evaluatie Natuurschoonwet 1928

De Natuurschoonwet 1928 biedt fiscale faciliteiten voor het behoud en de ontwikkeling van natuurschoon in Nederland met als Lees verder

1 januari 2017

Nieuwe wet natuurbescherming

Vanaf 1 januari 2017 is de nieuwe Wet natuurbescherming in werking getreden. Deze wet integreert drie wetten: De Lees verder

10 november 2016

Monumentenaftrek blijft in 2017 bestaan

Opmerkingen uit de Tweede Kamer en vanuit het veld zijn aanleiding geweest om het wetsvoorstel voor het afschaffen Lees verder

4 november 2016

Verplicht energielabel C voor kantoren

In het kader van het Energieakkoord wordt gewerkt aan het verplicht stellen van een energielabel C voor kantoren. Lees verder

26 september 2016

Filmstudio in historische stallen op de Mauritskazerne te Ede

Op de voormalige Prins Mauritskazere in Ede wordt in een van de stallen het nieuwe bedrijfspand van filmbedrijf Lees verder

 • 30-01-2019 / ABRS – Nadeelcompensatie bij handhavend optreden

  Appellant exploiteerde een viskiosk op de Haagse Markt in Den Haag. Voor deze kiosk was geen vergunning verleend zodat de viskiosk in het kader van een handhavingsactie (bestuursdwang) is verwijderd. In verband met de gemaakte kosten voor de verwijdering heeft appellante een verzoek om nadeelcompensatie ingediend.

 • 30-01-2019 / ABRS – Verzilting, beoordeling causaal verband

  Appellant heeft een verzoek om nadeelcompensatie ingediend in verband met ondervonden gewasschade. Als gevolg van de openstelling van de Katse Heule stelt appellant dat sprake is van verzilting waardoor gewasschade wordt ondervonden.

 • 30-01-2019 / ABRS – Gedeeltelijke voorzienbaarheid

  Appellant stelt schade te ondervinden als gevolg van de realisatie van de N201. In de directe nabijheid van het object is een half klaverblad mogelijk gemaakt met bijbehorende inrichting en voorzieningen. Op grond van het voorontwerp was het voorzienbaar dat een ongelijkvloerse kruising werd gerealiseerd. Aangezien daarmee niet een half klaverblad voorzienbaar was, is het college van oordeel dat de schade gedeeltelijk voorzienbaar is.

 • Oirschot, pachtgrond nabij Koningshof – bij inschrijving

  Bij inschrijving wordt in pacht aangeboden het perceel cultuurgrond, gelegen nabij Koningshof te Oirschot.

  De inschrijving eindigt op 21 februari 2019 om 12.00 uur.

 • 09-01-2019 / ABRS – Nauwe verwevenheid planologische maatregelen

  In het voorliggende geval diende het oude bestemmingsplan te worden geactualiseerd waarvoor een nieuw bestemmingsplan in procedure is gebracht. Een initiatiefnemer in het plangebied wenste echter een ontwikkeling die het college eveneens gewenst achtte. Deze ontwikkeling was ook mogelijk op basis van het op dat moment in ontwerp zijnde bestemmingsplan. Om de inwerkingtreding van het nieuwe bestemmingsplan niet te hoeven afwachten heeft het college enkele vrijstellingen verleend.

 • 09-01-2019 / ABRS – Anderszins verzekerd – fictieve schade

  Aanvrager heeft schade ondervonden als gevolg van een ontwikkeling die onder meer heeft plaatsgevonden op gronden die hij zelf heeft verkocht. In de koopovereenkomst waarmee die gronden zijn verkocht is het voldoen van € 22.500,00 afhankelijk gesteld van de afgifte van een omgevingsvergunning voor een woning. Naar oordeel van de derdebelanghebbende is daarmee de schade anderszins verzekerd.

 • Individuele beoordeling door CBb in fosfaatrechtzaken

  Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft vandaag uitspraak gedaan in een aantal zaken over fosfaatrechten. Het gaat om beroepen van melkveehouders tegen de door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (minister) op grond van de Meststoffenwet vastgestelde fosfaatrechten. Per 1 januari 2018 geldt het fosfaatrechtenstelsel. De minister kent fosfaatrechten toe op basis van, onder andere, het melkvee dat op 2 juli 2015 op het bedrijf is gehouden. Het is verboden in een kalenderjaar meer fosfaat met melkvee te produceren dan het toegekende fosfaatrecht.

 • Herontwikkeling kazerneterreinen Ede in tijdschrift Monumentaal

  Voor de gemeente Ede zijn wij betrokken bij de herontwikkeling van de kazerneterreinen in Ede. In 2011 nam de gemeente de voormalige kazerneterreinen over van defensie. De kazerneterreinen worden ontwikkeld naar een nieuw stadsdeel grenzend aan de Veluwe. Het wordt een plek voor wonen, werken en recreëren. Naast de nieuwbouw zijn er ook rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten of karakteristieke panden.

 • 19-12-2018 / ABRS – Planologische vergelijking en parkeerbeleid

  Op grond van het oude bestemmingsplan waren ter plaatse appartementen toegestaan. In het kader van het advies om een tegemoetkoming in de planschade was geoordeeld dat de realisatie van de appartementen met een aan redelijkheid grenzende waarschijnlijkheid moesten worden uitgesloten op grond van het gemeentelijke parkeerbeleid. In de nabijheid van het perceel is namelijk onvoldoende parkeergelegenheid, aldus het college.

 • 19-12-2018 / ABRS – Doorbreking voorzienbaarheid voorontwerp

  Appellant stelt schade te ondervinden als gevolg van de komst van 150 woningen. Door het college is de aanvraag afgewezen omdat de schade voorzienbaar is op grond van de door de gemeente vastgestelde structuurvisie. Appellant is het hier niet mee eens omdat het voorontwerp van een bestemmingsplan de voorzienbaarheid zou hebben doorbroken. In dit voorontwerp stond immers de bouw van maximaal 5 woningen opgenomen en was de agrarische bestemming voor het resterende gedeelte gehandhaafd. De Afdeling volgt appellant niet in deze kwestie.

 • 19-12-2018 / ABRS – Inkomensschade en normaal maatschappelijk risico

  Op grond van artikel 6.2, tweede lid, aanhef en onder a, van de Wro vloeit voort dat voor de vaststelling van het normaal maatschappelijk risico gekeken dient te worden naar het inkomen onmiddellijk vóór het ontstaan van de schade.

 • 12-12-2018 / ABRS – Permanente omrijschade, NMR

  Een groothandel in aardappelen, groente en fruit heeft verzocht om vergoeding van omrijschade als gevolg van de afsluiting van de op- en afrit op de A59. De schade als gevolg van het omrijden is door de commissie berekend op basis van een door een verkeerskundige vastgesteld verkeersmodel. De rechtbank heeft reeds geoordeeld dat nader duidelijk dient te worden gemaakt waarom de schade is vastgesteld op basis van berekeningen van deskundigen en niet op basis van beschikbare feitelijke meetresultaten.

 • 5-12-2018 / ABRS – Bekendmaking en onderzoek beleidsvoornemen

  In geschil is of een beleidsvoornemen op de juiste wijze is bekendgemaakt. Het beleidsvoornemen is door de gemeente bekendgemaakt in De Nieuwe Ooststellingwerver. Appellant heeft niet aannemelijk gemaakt dat zij niet kon weten dat de gemeente in deze krant officiële bekendmakingen deed.

 • 5-12-2018 / ABRS –Doorbreking voorzienbaarheid

  Een tankstation stelt schade te ondervinden als gevolg van het vervallen van de afrit van de A59. De minister stelt zich op het standpunt dat de schade voorzienbaar is omdat op basis van de gemeentelijke structuurvisie blijkt dat de afrit kan worden afgesloten. De rechtbank was van oordeel dat voorzienbaarheid niet kan worden aangenomen op basis van een concreet beleidsvoornemen van een overheidsorgaan op een lager bestuursniveau. In hoger beroep wordt dit oordeel door de minister bestreden.

 • 5-12-2018 / ABRS – Verhouding vermogensschade en inkomensschade

  Een groenteveredelingsbedrijf wordt geconfronteerd met een planologische wijziging waarmee een vierbaansweg mogelijk is (N23). Partijen hebben afgesproken dat de eventuele inkomensschade wordt beoordeeld na de openstelling van de N23. De beoordeling van de inkomensschade is derhalve aangehouden.

Spring naar toolbar