Gloudemans uitsprakenUitspraken

Nieuws

22 mei 2017

Verjaringstermijn clandestien grondgebruik geen 20 maar 40 jaar

Op 24 februari 2017 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat landjepik kan leiden tot schadevergoeding op grond van onrechtmatige daad. Hierbij kan de nieuwe eigenaar worden verplicht tot teruglevering van de verkregen grond aan de oorspronkelijke eigenaar.

9 mei 2017

Gloudemans letterlijk ‘Down to Earth’

Zaterdag 27 mei 2017 zullen 15 sportievelingen binnen ons bedrijf meedoen aan de Breakout Run en als team Gloudemans deze enorme uitdaging aangaan. In teamverband zullen ze alle hindernissen overwinnen om het ultieme doel te bereiken: UITBREKEN.

5 mei 2017

Twee nieuwe RICS-leden bij Gloudemans

Giem Broekmans en Robbin Bouten zijn per 5 mei 2017 geregistreerd als nieuwe RICS-leden

6 april 2017

Plankostenscan vanaf 1 april 2017 in werking getreden voor exploitatieplannen

Met ingang van 1 april 2017 is de ministeriële regeling plankosten exploitatieplan, de zogenaamde plankostenscan, van kracht. Hiermee Lees verder

30 maart 2017

Oudenbosch investeert in religieus erfgoed

Door verschillende partijen is een plan gemaakt voor een aantal beeldbepalende, religieuze gebouwen in het centrum van Oudenbosch, met een totale investering van 23 miljoen euro. Daarmee wordt de leefbaarheid en de aantrekkelijkheid van Oudenbosch verhoogd en wordt met de herbestemming van erfgoed het verhaal van Religieus Brabant verder geschreven.

24 maart 2017

Bestemmingsplan verbrede reikwijdte – Schokkerhoek, Urk

Op Urk is Gloudemans als projectleiding betrokken bij de ontwikkeling van Schokkerhoek. Het betreft een grootschalige gebiedsontwikkeling waar circa 1.400 woningen worden gerealiseerd met bijbehorende voorzieningen en woon-werklocaties. Gloudemans adviseert tijdens het gehele proces van de bestemmingsplanvaststelling op het gebied van ruimtelijke ordening, grondverwerving, gebiedseconomie en de te maken bestuurlijke keuzes.

Ladder voor duurzame verstedelijking

Bij verschillende projecten krijgt Gloudemans te maken met de Ladder voor duurzame verstedelijking, zowel bij grootschalige gebiedsontwikkelingen als bij kleinere projecten.

21 maart 2017

Drie exploitatieplannen vastgesteld door de gemeente Gilze en Rijen

Exploitatieplannen, worden ze nog vastgesteld? Jazeker! In samenwerking met de gemeente Gilze en Rijen zijn in de afgelopen maanden drie exploitatieplannen door Gloudemans gemaakt.

15 februari 2017

Grondexploitatieovereenkomsten getekend voor plan Hooghkamer in Voorhout

Op 9 februari 2017 tekenen de gemeente Teylingen, Terra Ontwikkeling C.V. en Van der Hulst Bouwprojecten B.V. twee grondexploitatieovereenkomsten om de laatste 390 woningen te realiseren van het plan Hooghkamer in Voorhout. Gloudemans heeft Van der Hulst Bouwprojecten B.V. geadviseerd bij de totstandkoming van de overeenkomsten, met name inzake het juridische en financiële proces.

9 februari 2017

Regeling plankosten exploitatieplan

Op 6 februari 2017 is in de Staatscourant de regeling plankosten exploitatieplan, de zogenaamde plankostenscan, gepubliceerd. Deze ministeriële regeling wordt met ingang van 1 april 2017 van kracht. Met deze regeling wordt duidelijk welk bedrag aan plankosten maximaal in een exploitatieplan mag worden opgenomen. De regeling zal echter ook zijn schaduw vooruit werpen voor de gemeentelijke plankosten in gebiedsontwikkelingen, waarbij geen exploitatieplan aan de orde is of zal zijn.

30 januari 2017

Ingrijpende verandering huurkoop onroerende zaken

Op 1 januari 2017 is de Tijdelijke wet huurkoop onroerende zaken ingetrokken en vervangen door een nieuwe regeling Lees verder

11 januari 2017

Evaluatie Natuurschoonwet 1928

De Natuurschoonwet 1928 biedt fiscale faciliteiten voor het behoud en de ontwikkeling van natuurschoon in Nederland met als Lees verder

1 januari 2017

Nieuwe wet natuurbescherming

Vanaf 1 januari 2017 is de nieuwe Wet natuurbescherming in werking getreden. Deze wet integreert drie wetten: De Lees verder

10 november 2016

Monumentenaftrek blijft in 2017 bestaan

Opmerkingen uit de Tweede Kamer en vanuit het veld zijn aanleiding geweest om het wetsvoorstel voor het afschaffen Lees verder

4 november 2016

Verplicht energielabel C voor kantoren

In het kader van het Energieakkoord wordt gewerkt aan het verplicht stellen van een energielabel C voor kantoren. Lees verder

 • ABRS 13 maart 2019, zaaknummer 2018017521R1 (Amsterdam, exploitatieplan “Buiksloterham, 5e herziening”)

  In deze eerste “echte” uitspraak van de Raad van State (ABRS) over een exploitatieplan in 2019 komen diverse onderwerpen en onderdelen van het exploitatieplan, de Grondexploitatiewet en het kostenverhaal aan de orde. Deze uitspraak maakt het met name erg actueel, omdat de uitspraak over een structurele herziening van een exploitatieplan gaat. Herzieningen van een exploitatieplan zijn aan de orde van de dag of zouden dat moeten zijn. Daarnaast is vaststelling van een exploitatieplan, of het onderzoek / de afweging daarvoor, ook aan de orde van de dag. Dan is het goed om te weten hoe door de ABRS over bepaalde onderdelen van een exploitatieplan wordt gedacht.

 • 27-02-2019 / ABRS – Waterwet, onderhoud watergang, afkalving grond

  Appellant is eigenaar van een perceel van een watergang die door het waterschap wordt onderhouden met een klepelmaaier en maaikorf. Volgens appellant is de grens van zijn perceel geleidelijk verschoven waardoor 18,2 m² grond is afgekafd. Uitgaande van een grondprijs van € 330,00 per m² heeft appellant een totaalbedrag aan schade verzocht te vergoeden van € 6.006,00.Het college heeft besloten om € 660,00 te vergoeden. Anders dan verzoeker als uitgangspunt heeft genomen is de deskundige ervan uitgegaan dat de grond in de oude situatie niet mocht worden bebouwd. In de nieuwe situatie is de grond door de waterloop onbruikbaar zodat tot een vergoeding is gekomen van € 660,00.

 • 27-02-2019 / ABRS – Deskundigheid gemachtigde aanvrager

  Appellant kan zich niet verenigen met verschillende aspecten die als uitgangspunt zijn gehanteerd voor de vergoeding van de tegemoetkoming in de planschade. Zo is appellant van oordeel dat de waardevermindering geen € 24.000,00 maar € 27.720,00 dient te betreffen, hetgeen neerkomt op 6% van de oorspronkelijke waarde van de woning. De Afdeling volgt dit standpunt van appellant echter niet.

 • 27-02-2019 / ABRS – Compensatie in natura, toekomstige onzekere gebeurtenis

  In deze procedure staat vast dat appellant schade heeft geleden. Het college heeft in het besluit kenbaar gemaakt dat het voornemens is de schade in natura te compenseren. In het besluit staat opgenomen dat op 31 oktober 2018 een ontwerpbestemmingsplan ter inzage moet worden gelegd. Indien het bestemmingsplan onverhoopt niet onherroepelijk in werking treedt, is het college alsnog bereid om het vastgestelde schadebedrag te betalen.

 • 20-02-2019 / ABRS – NMR en geurhinder

  De Afdeling oordeelt dat de hoogte van het normaal maatschappelijk risico door Thorbecke niet te hoog is vastgesteld. Daartoe is van belang dat de realisatie van een mestverwerkingsinstallatie tot op zekere hoogte als een normaal maatschappelijke ontwikkeling kan worden beschouwd waar de omwonenden rekening mee hadden kunnen houden, omdat het normaal is dat een bedrijf technisch innoveert en er de laatste jaren veel aandacht is voor wijzen waarop de CO2-uitstoot als gevolg van onder meer de mest van vee kan worden teruggebracht en een mestverwerkingsinstallatie daar één van is. Gelet hierop acht ook de Afdeling een normaal maatschappelijk risico van 3% redelijk.

 • 20-02-2019 / ABRS – Voorzienbaarheid

  Appellant heeft verzocht om nadeelcompensatie voor waardevermindering van zijn woning in Eibergen ten gevolge van het Tracébesluit N18 Varsseveld-Enschede. De Afdeling stelt dat appellant rekening diende te houden op grond van vaste jurisprudentie van de Afdeling met de mogelijkheid dat het voor hem meest ongunstige alternatief in de startnotitie zou worden gerealiseerd, namelijk de realisatie van een ongelijkvloerse kruising in de nabijheid van zijn perceel. Echter, ook de voorzienbaarheid van het meest ongunstige alternatief kent haar begrenzing.

 • Veel vernieuwende pioniersprojecten op proeflocatie van start

  AgroProeftuin de Peel groeit dit jaar naar 14 praktijkproeven op de proeflocatie aan de Middenpeelweg. Op woensdag 13 februari zijn hiervoor de percelen op deze locatie uitgemeten. Marnix Bakermans, namens de regio bestuurlijk trekker van de transitie van de landbouw, sloeg het eerste piketpaaltje in de grond. Theo Pruijn van Gloudemans adviseert de gemeente Landerd bij dit project.

 • 13-02-2019 / ABRS – Compensatie in natura, toekomstige onzekere gebeurtenis

  Het perceel van appellante met een bedrijfsbestemming is bestemd tot “Groen”. Als gevolg van deze bestemmingswijziging is de waardedaling benaderd aan de hand van onder meer de uitgifteprijs. Door de SAOZ is de uitgifteprijs bepaald op € 140,00 per m². Volgens appellante is ter plaatse een uitgifteprijs van € 300,00 per m² marktconform. Daartoe zijn door appellante reeds voor de advisering ook vier referentiepercelen vermeld. Naar oordeel van de Afdeling kon niet zonder nadere motivering van een uitgifteprijs van € 140,00 worden uitgegaan.

 • Besluit van 21 januari 2019, nr. 2019000064 (Amsterdam)

  Besluit van 21 januari 2019, nr. 2019000064 tot aanwijzing van een onroerende zaak ter onteigening in de gemeente Amsterdam krachtens artikel 72a van de Onteigeningswet (onteigening voor het verbreden en ondergronds leggen van de rijksweg A10 ter hoogte van het centrumgebied van de Zuidas en voor de reconstructie van gedeelten van de rijkswegen A2, A4 en A10 en knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel (project Zuidasdok), met bijkomende werken)

 • 06-02-2019 / ABRS – directe schade vervallen milieucategorie, NMR, proceskosten

  Appellante heeft aan zijn aanvraag ten grondslag gelegd dat de onder het uitbreidingsplan bestaande mogelijkheid voor bedrijfsmatig gebruik in milieucategorie 4 of 5, bij de inwerkingtreding van het bestemmingsplan is komen te vervallen en dat dit tot een vermindering van de waarde van de onroerende zaak heeft geleid.

 • 06-02-2019 / ABRS – anderszins verzekerd

  Appellant heeft verzocht om vergoeding van schade ten gevolge van de aanleg van de N18. De zogenoemde directe planschade is volgens het advies van de schadecommissie door de minnelijke schikking anderszins verzekerd. De schadecommissie is op grond van de planvergelijking verder tot de conclusie gekomen dat appellant zogenoemde indirecte planschade lijdt door toegenomen geluidhinder, vermindering van de luchtkwaliteit en verslechtering van de algehele omgeving.

 • 06-02-2019 / ABRS – ondeugdelijk gemotiveerd

  Appellant is eigenaar van een woning die onderdeel is van het monumentale Fort Steurgat. Dit fort is omgebouwd tot wooneiland met daaromheen een vestinggracht. De beweerdelijk geleden schade bestaat volgens hem door de aanleg van een primaire waterkering rondom het Fort.

 • 30-01-2019 / ABRS – Nadeelcompensatie bij handhavend optreden

  Appellant exploiteerde een viskiosk op de Haagse Markt in Den Haag. Voor deze kiosk was geen vergunning verleend zodat de viskiosk in het kader van een handhavingsactie (bestuursdwang) is verwijderd. In verband met de gemaakte kosten voor de verwijdering heeft appellante een verzoek om nadeelcompensatie ingediend.

 • 30-01-2019 / ABRS – Verzilting, beoordeling causaal verband

  Appellant heeft een verzoek om nadeelcompensatie ingediend in verband met ondervonden gewasschade. Als gevolg van de openstelling van de Katse Heule stelt appellant dat sprake is van verzilting waardoor gewasschade wordt ondervonden.

 • 30-01-2019 / ABRS – Gedeeltelijke voorzienbaarheid

  Appellant stelt schade te ondervinden als gevolg van de realisatie van de N201. In de directe nabijheid van het object is een half klaverblad mogelijk gemaakt met bijbehorende inrichting en voorzieningen. Op grond van het voorontwerp was het voorzienbaar dat een ongelijkvloerse kruising werd gerealiseerd. Aangezien daarmee niet een half klaverblad voorzienbaar was, is het college van oordeel dat de schade gedeeltelijk voorzienbaar is.

Spring naar toolbar