Praktijkgebieden
RESULTATEN 1 - 10 VAN 10
Taxatie
Taxeren is het bepalen van de waarde van zaken. Bij ons kantoor gaat het om de taxatie van onroerende zaken. Het verkrijgen van inzicht in de waarde van onroerende zaken kan om verschillende redenen van belang zijn.
Lees meer >
Onteigening
Er worden echter belangrijke voorwaarden aan onteigening gesteld. Eén van die voorwaarden is dat een overheidsinstelling, zoals een gemeente of het Rijk, alleen tot onteigening kan overgaan indien daartoe de noodzaak bestaat en er een algemeen belang aanwezig is. Als een nieuwe spoorlijn of autoweg moet worden aangelegd, zal al snel duidelijk zijn dat aan die voorwaarden wordt voldaan. Als een overheidsinstelling het wenselijk vindt om een nieuwe woonwijk of een nieuw bedrijfsterrein te realiseren, is het echter niet zo eenvoudig om te beoordelen of aan die voorwaarden wordt voldaan. De mogelijkheid en wenselijkheid van een belanghebbende eigenaar om zelf invulling te geven aan de nieuwe ontwikkeling (zelfrealisatie) kan ervoor zorgen dat de noodzaak tot onteigening niet zonder meer een gegeven is.
Lees meer >
Gebiedsontwikkeling
Gebiedsontwikkeling betreft ruimtelijke ordening voor regionale projecten en is de rode draad in het ruimtelijk beleid. Nederland heeft een beperkte oppervlakte en wij beseffen dat daar zorgvuldig mee om moet worden gegaan. Een woonwijk bouwen, een weg aanleggen, een natuurgebied beschermen, staat nooit op zichzelf. Realisatie van concrete projecten vergt een integrale aanpak. Ruimtelijke visies moeten vanaf hun eerste aanzet worden getoetst aan de haalbaarheid, zowel financieel als vanuit een te verkrijgen draagvlak bij de betrokkenen en de gemeenschap. De overheid wordt soms gewenst, soms ongewenst, gedwongen in samenwerkingsverband(en) te participeren.
Lees meer >
Planschade
Als gevolg van een planologische wijziging, meestal een wijziging van het bestemmingsplan, kunnen nadelen ontstaan voor derden. Een nieuw bestemmingsplan maakt het bijvoorbeeld mogelijk dat een appartementencomplex achter een bestaande woning wordt gebouwd. Er kan schade optreden door een vermindering van het uitzicht, toename van (geluid)overlast, maar ook door de inkijk in de woning waardoor er sprake is van een aantasting van de privacy.
Lees meer >
Nadeelcompensatie
Het stelsel van nadeelcompensatie is in Nederland een buitenwettelijk bestuursrechtelijk schadevergoedingsstelsel. Op basis van dit stelsel is een overheidsinstantie, onder voorwaarden, verplicht tot het vergoeden van de onevenredige nadelen die rechtmatige handelingen in het kader van de uitoefening van een aan het publiekrecht ontleende bevoegdheid of taak, bij derden hebben veroorzaakt.
Lees meer >
Schadevergoedingsrecht
Als gevolg van (on)rechtmatig handelen of door een toerekenbare tekortkoming kan een wettelijke verplichting tot schadevergoeding ontstaan. Het gaat hierbij niet om planschade, onteigeningsschade of nadeelcompensatie, welke rechtsgebieden een eigen systeem van schadeberekenen kennen.
Lees meer >
Vastgoed
Gebiedsontwikkeling heeft vaak tot doel vastgoed te realiseren. Bij de realisatie van vastgoed zijn vaak veel partijen betrokken, zoals projectontwikkelaars, huurders/kopers, aannemers en (semi)overheden. Het is belangrijk dat tussen partijen duidelijke afspraken worden gemaakt en dat allerhande rechten van partijen afdoende verzekerd zijn. Vastgoedtransacties vragen dan ook om een juridische onderbouwing.
Lees meer >
Planeconomie
Planeconomie is het inzichtelijk maken en beheersen van de financiële haalbaarheid bij een gebiedsontwikkeling. De planeconoom is in onze visie ook juist de strateeg die door middel van het gelijk op laten gaan van rekenen en tekenen een ontwikkelstrategie met u vormt, in een vroegtijdig stadium de gevolgen van de nog te nemen beslissingen financieel inzichtelijk maakt en optimalisaties voorstelt en doorvoert. Ook worden middels een risicoanalyse de positieve en negatieve risico’s van de voorgestelde ontwikkeling inzichtelijk gemaakt.
Lees meer >
Voorkeursrecht
Gemeenten, provincies en het Rijk hebben in Nederland binnen bepaalde randvoorwaarden de mogelijkheid om een voorkeursrecht, op basis van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg), op onroerende zaken te vestigen. In de meeste gevallen zijn het gemeenten die een voorkeursrecht vestigen.
Lees meer >
Beleid
Door beleid op te stellen, kun je schriftelijk je doelen vastleggen en deze koppelen aan middelen en een tijdpad. Met beleid wordt richting gegeven aan organisatiedoelen. Gemeenten maken veelvuldig gebruik van beleidsnota’s. Enerzijds omdat zij daar wettelijk toe verplicht worden, anderzijds omdat het als onderbouwing kan dienen bij het besluitvormingsproces om doelen van een gemeente te realiseren. Beleidsnota’s van een gemeente hebben over het algemeen een openbaar karakter. Wanneer een beleidsnota ter onderbouwing aan een besluit of beschikking ten grondslag ligt, is er een grotere kans van slagen dat dat besluit ook feitelijk standhoudt. Er bestaat bijvoorbeeld minder kans op strijdigheid met het gelijkheidsbeginsel en het geeft rechtszekerheid aan de burger, omdat duidelijk is waarom een besluit of beschikking (op een bepaalde manier) wordt genomen.
Lees meer >
actueel
12 dagen | Workshop Overeenkomsten en Grondexploitatiewet
Op donderdag 30 oktober 2014 organiseert Gloudemans de workshop “Overeenkomsten en Grondexploitatiew...
Bron: Gloudemans
14 dagen | ABRS 17 september 2014, zaaknummer 201400413 (’s-Hertogenbosch)
Appellant, de ontwikkelaar, heeft aan een benadeelde planschade moeten uitbetalen. Het door hem inge...
Bron: Gloudemans
14 dagen | ABRS d.d. 17 september 2014 / Regeling Infrastructurele Voorzieningen Noord-Brabant 2006 - NMR
De doorgang via de westelijke zijde van de Dijkstraat is afgesloten geweest voor doorgaand verkeer a...
Bron: Gloudemans
14 dagen | ABRS 17 september 2014, zaaknummer 201310027 (Eindhoven)
Appellant had gesteld dat door de bouw van de dakopbouw bij de buren het aanzien van zijn woning wer...
Bron: Gloudemans
14 dagen | ABRS 17 september 2014, zaaknummer 201401268 (Bergeijk)
In deze uitspraak wordt nog eens bevestigd dat het vervallen van een onder het oude planologische re...
Bron: Gloudemans
21 dagen | ABRS 10 september 2014, zaaknummer 201310200 (Hengelo)
Interessante uitspraak voor wat betreft de wijze van berekening van de vraag of er sprake is van een...
Bron: Gloudemans
21 dagen | ABRS 10 september 2014, zaaknummer 201311283 (Oost-Gelre)
In deze uitspraak komt de Afdeling met een bevestiging van de hoofdregel dat bij de beoordeling of s...
Bron: Gloudemans
21 dagen | ABRS 10 september 2014, zaaknummer 201400479 (Doesburg)
Appellant had bij de gemeente Doesburg een claim neergelegd voor het beperken van de planologische m...
Bron: Gloudemans
42 dagen | ABRS d.d. 20 augustus 2014 / causaal verband en bewijslast
Bij besluit van 29 november 2005 heeft het college van de gemeente Waterland de Pelserbrug te Broek ...
Bron: Gloudemans
Meld u hier aan voor ontvangst van de nieuwste RSS-berichten.
 
 
Onze werkzaamheden worden verricht conform de Regeling van Rentmeesters.
Kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel. Maak ons deelgenoot van uw tevredenheid, verbetersuggestie of klacht.
Open Klachtenbehandeling Procedure