Byte
Gloudemans uitsprakenUitspraken

Bouwbedrijf Van der Hulst op bezoek bij premier

In het kader van onze samenwerking met Bouwbedrijf Van der Hulst uit Lisse, delen wij u dit bericht van Bouwend Nederland. Vanwege de “Dag van de Ondernemer” mocht Yvonne van der Hulst, directeur van Bouwbedrijf Van der Hulst,  op bezoek bij premier Mark Rutte. Gloudemans adviseert Bouwbedrijf Van der Hulst in diverse ontwikkelingen.

 

 • Uitspraak over kostenraming bij grondexploitatie

  Op vrijdag 16 maart jl. zijn door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State het volgende persbericht en de bijbehorende uitspraak geplaatst: “Uitspraak over kostenraming bij grondexploitatie”

 • 14-03-2018 ABRS – tussenuitspraak StAB (verkeersintensiteit, trillinghinder, taxatie)

  Appellant is eigenaar van de woning te Montfoort en heeft het college verzocht om een tegemoetkoming in planschade. Het college heeft een advies van Thorbecke aan het besluit ten grondslag gelegd en dat besluit in bezwaar gehandhaafd. De rechtbank heeft overwogen dat zij geen aanleiding ziet om te oordelen dat aan het door Thorbecke verrichte onderzoek zodanige gebreken kleven, dat het college het advies niet aan zijn besluitvorming ten grondslag had mogen leggen. Appellant betoogt dat de rechtbank een groot aantal gestelde feiten en aangevoerde argumenten en beroepsgronden heeft genegeerd en dat zij voorts verscheidene onbegrijpelijke oordelen heeft gegeven. Hetgeen de Afdeling heeft overwogen betrekking hebbende op de verkeersintensiteit, trillinghinder en de taxatie is hierna uiteengezet.

 • 14-03-2018 ABRS – NMR en inbreidingslocatie

  Het college betoogt dat de rechtbank ten onrechte heeft geoordeeld dat het college ontoereikend heeft gemotiveerd dat moet worden uitgegaan van een hoger normaal maatschappelijk risico dan 2%.

 • 07-03-2018 ABRS – Front van bouwwerken, geen gebouwen zijnde

  Deskundige oordeelde dat in de oude planologische situatie reeds een aaneengesloten front van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mogelijk was. Het oude planologische regime bepaalde dat buiten het bouwvlak bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mogelijk waren met een maximale bouwhoogte van 6 meter alsmede lichtmasten en antennes van maximaal 15 en 12 meter hoog. Volgens appellant kon een dergelijk front met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid niet gerealiseerd worden, omdat het ingevolge het bestemmingsplan en jurisprudentie binnen de (horeca)bestemming diende te passen.

 • 07-03-2018 ABRS – Gewijzigd beleidsvoornemen en NMR

  Appellant heeft in augustus 2000 de woning gekocht. Op grond van de documenten behorende bij het voorontwerpbestemmingsplan 1998 en het ontwerpbestemmingsplan 1999 oordeelde de rechtbank dat een redelijk denkend en handelend koper rekening zou houden met de kans dat de situatie ter plaatse in ongunstige zin zou veranderen. In hoger beroep heeft het college enkele aanvullende stukken in het geding gebracht, onder meer het vaststellingsbesluit van het bestemmingsplan op 7 februari 2000.

 • 07-03-2018 ABRS – Gelijkheidsbeginsel en NMR

  De deskundige oordeelde dat een normaal maatschappelijk risico van drie procent redelijk is. Omstandigheden die de deskundige daarbij heeft betrokken betreffen het gegeven dat het plangebied door bestaande woningbouw omsloten is, dat het plangebied een inbreidingslocatie betreft en dat nieuwbouw op een inbreidingslocatie als een normaal maatschappelijke ontwikkeling kan worden aangemerkt.

 • 28-02-2018 ABRS – Verordening en voorzienbaarheid

  Appellante heeft verzocht om een tegemoetkoming in planschade ten gevolge van de door provinciale staten vastgestelde en in werking getreden Ruimtelijke Verordening Gelderland. Volgens appellante is door deze vaststelling de waarde van de percelen gedaald, onder meer omdat zij daardoor geen gebruik meer mag maken van de verleende vrijstelling en omgevingsvergunning.

 • Alem, cultuurgrond aan de Veerweg, te koop bij inschrijving

  Te koop zijn vijf percelen cultuurgrond, ter gezamenlijke grootte van 2.24.45 ha, gelegen aan de Veersteeg te Alem. Verkoop geschiedt bij openbare inschrijving.

  De inschrijving eindigt op 28 maart 2018 om 14.00 uur.

 • 22-02-2018 / RB Gelderland – TB “Rijksweg 31 Leeuwarden”, Samenhang taxatie en berekening waardedaling

  Ten gevolge van het Tracébesluit ligt het bedrijfspand van eiseres niet meer op een zichtlocatie aan een drukke doorgaande route, maar aan een weg met uitsluitend bestemmingsverkeer. Het bedrijfspand is daardoor in waarde gedaald. Eiseres heeft daarom een verzoek om schadevergoeding ingediend.

 • 14-02-2018 / ABRS – Processuele connexiteit, uitsluitend burgerlijke rechter bevoegd

  Appellanten stellen schade te hebben geleden bij de exploitatie van de snackbar te Leusden. De beslissing om te investeren in de snackbar was gebaseerd op de verwachting dat zij de snackbar winstgevend zouden kunnen exploiteren vanwege de herontwikkeling van het winkelcentrum Biezenkamp en omgeving tot een duurzaam buurtwinkel-, zorg- en dienstencentrum. De herontwikkeling heeft echter lang op zich laten wachten en het winkelcentrum De Biezenkamp heeft langdurig de aanblik van een bouwput geboden. Appellanten stellen dat zij daardoor in de periode 2009 – 2014 schade hebben geleden.

 • 07-02-2018 / ABRS – Onafhankelijkheid nader adviseur

  Naar aanleiding van een tussenuitspraak heeft het college een nader advies verzocht aan de deskundige die tevens heeft geadviseerd bij de primaire besluitvorming. De Afdeling stelt voorop dat het college in beginsel vrij is zelf een deskundige te benaderen die naar zijn idee geschikt is een advies uit te brengen dat het bij zijn besluitvorming kan betrekken.

 • 07-02-2018 / ABRS – Uit te werken bestemming, bouwverbod

  Het nieuwe bestemmingsplan voorziet op het perceel van appellant in een bestemming “Wonen” en “Wonen- Uit te werken”. Onder verwijzing naar eerdere rechtspraak overweegt te Afdeling dat de uitwerkingsplicht en uitwerkingsregels niet bij de planvergelijking moeten worden betrokken. Dit betekent volgens de Afdeling echter niet dat een bouwverbod van het nieuwe bestemmingsplan niet bij de planvergelijking moet worden betrokken.

 • 07-02-2018 / ABRS – Geen referentieobjecten bij taxatie

  In de taxatie bij het advies zijn geen referentieobjecten opgevoerd. Dit maakt op zichzelf niet dat het college dat advies niet aan zijn besluitvorming ten grondslag mocht leggen. Hiertoe is van belang dat onroerende zaken niet alleen op basis van gevalsvergelijking worden getaxeerd, maar ook de kennis, ervaring en intuïtie van de deskundige een rol spelen. Dat dit met zich brengt dat een gemaakte taxatie lastig te beoordelen is, is inherent aan taxatie.

 • 05-02-2018 (publicatie 20-02-2018)/ Rb Oost-Brabant – NMR inbreidingslocatie

  Betreft een planologische wijziging van kort gezegd agrarisch naar wonen. De rechtbank is van oordeel dat de deskundige het normaal maatschappelijk risico te hoog heeft vastgesteld. Volgens de rechtbank past de ontwikkeling in het gemeentelijk beleid maar is er – anders dan de deskundige had geoordeeld – geen sprake van een inbreidingslocatie maar van een uitbreidingslocatie.

 • Artikel “Planschade, te dragen door de gemeenschap of door het individu?”

  In het vakblad PRO (Praktijk Omgevingsrecht) is het artikel “Planschade, te dragen door de gemeenschap of door het individu?” geplaatst, geschreven door Stijn Berns en Paul Herder.

Spring naar werkbalk