Byte
Gloudemans uitsprakenUitspraken

ABRS 8 november 2017, zaaknummer 201701403/1/R6 (Rijswijk, bestemmings- en exploitatieplan “Sion – ‘t Haantje, 2e herziening”)

Bekijk uitspraak

Dit keer (wederom) een korte uitspraak ten aanzien van de financiële uitvoerbaarheid van een vastgesteld bestemmingsplan, waarbij dit keer in het verweer van de raad het exploitatieplan wordt “gebruikt”.

De appellant geeft aan dat uit het plan niet is op te maken dat bij de uitvoering voldoende financiële waarborgen aanwezig zijn. Waarborgen voor bijvoorbeeld de financiële consequenties voortkomend uit een tegemoetkoming in planschade voor zijn bedrijf.

De raad betoogt dat in dit verband een exploitatieplan is opgesteld dat jaarlijks wordt herzien, en (!) waaruit blijkt dat het plan uitvoerbaar is.

Prima om het exploitatieplan in deze context te noemen in bijvoorbeeld een verweer / betoog van de raad. Maar, wellicht in herhaling, een exploitatieplan laat per definitie niet blijken dat het plan uitvoerbaar is. Dat doet de gemeentelijke grondexploitatie behorende bij het plan. Het exploitatieplan geeft wel enig inzicht in de uitvoerbaarheid van een plan.
Het exploitatieplan laat echter blijken welke exploitatiebijdrage een derde verschuldigd is en aan welke locatie-eisen deze derde bij de uitvoering van het aangewezen bouwplan gehouden is, als deze derde op basis van het bestemmingsplan zelf een aangewezen bouwplan realiseert.

Dan zou het voor de praktijk goed zijn als dit in de uitspraak te lezen is of als verwezen wordt naar eerdere uitspraken, waarin dit onderscheid van een exploitatieplan en de financiële uitvoerbaarheid van een bestemmingsplan (mijns inziens) zeer zuiver naar voren komt (bv. 2014071171/1/R6 (Castricum, bestemmingsplan “Startingerweg te Akersloot – Woonfase 1”, rechtsoverweging 7.6)).

De uitspraak van vandaag, en ook de vorige uitspraak (Amsterdam, Buiksloterham 4e herziening, 201701682/1/R6), zorgt wat mij betreft voor “ruis op de lijn” van de wettelijke aanleiding, definitie en gebruik van het exploitatieplan.

Uitspraak
37. [appellant sub 2A] is mede-eigenaar van [appellante sub 2B], gevestigd aan [locatie] te Rijswijk. Hij heeft er bezwaar tegen dat het plan de mogelijkheid biedt om de gelijkvloerse spoorwegovergang ter plaatse van het Haantje te sluiten en te vervangen door een fietstunnel. Dat zou tot gevolg hebben dat zijn bedrijf voor gemotoriseerd verkeer alleen nog via de Lange Kleiweg, vanuit het oosten, te bereiken zou zijn en niet meer direct vanuit het westen. Op dit moment kunnen auto’s direct via de Prinses Beatrixlaan en via de Lange Kleiweg zijn bedrijf bereiken.

Voorts betoogt [appellant sub 2A] dat uit het plan niet is op te maken dat bij de uitvoering voldoende
financiële waarborgen aanwezig zijn dat financiële consequenties, bijvoorbeeld voor zijn bedrijf, gedragen
kunnen worden.

37.1. De raad stelt dat de spoorwegverdubbeling en de sluiting van de bestaande overweg zijn voorzien in
het Tracébesluit ‘Programma Hoogfrequent Spoorvervoer viersporigheid Rijswijk – Delft Zuid’. De raad heeft
toegelicht dat het ministerie van Infrastructuur en Milieu de positie heeft bepaald van de nieuwe ongelijkvloerse kruising. Op grond van artikel 13, tiende lid, van de Tracéwet dient de raad het bestemmingsplan overeenkomstig het tracébesluit vast te stellen. Voor zover [appellant sub 2A] daardoor
schade lijdt die redelijkerwijs niet voor zijn rekening behoort te blijven kan hij een beroep op een
tegemoetkoming in de planschade doen.

De raad betoogt in dit verband dat een exploitatieplan is opgesteld dat jaarlijks wordt herzien, en waaruit blijkt dat het plan uitvoerbaar is. [appellant sub 2A] heeft niet aannemelijk gemaakt dat er onvoldoende middelen zijn om eventuele planschade te vergoeden.

37.2. Er is gelet op de niet weersproken toelichting van de raad geen aanleiding voor het oordeel dat de
raad het plan vanwege de belangen van [appellant sub 2A] niet had mogen vaststellen zoals hij heeft gedaan.

Ook geeft hetgeen is aangevoerd geen aanleiding om de financiële uitvoerbaarheid van het plan, ook met
betrekking tot de vergoeding van eventuele planschade, in twijfel te trekken.

Het betoog faalt.

(ABRS 8 november 2017, zaaknummer 201701403/1/R6 (Rijswijk, bestemmings- en exploitatieplan “Sion – ‘t Haantje, 2e herziening”))

 • Besluit van 19 juni 2018, nr. 2018001050 (Alkmaar)

  Besluit van 19 juni 2018, nr. 2018001050 tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeente Alkmaar krachtens artikel 72a van de Onteigeningswet (onteigening voor de reconstructie van de Provinciale weg N246 vanaf de aansluiting met de Provinciale weg N203 tot de aansluiting met de N244/Zuiddijk, de aanleg van 2 nieuwe bruggen, de aanleg van een fietspad en de aanleg van een fietsbrug, met bijkomende werken, in de gemeenten Zaanstad, Castricum en Alkmaar)

 • ABRS 11 juli 2018, zaaknummer 201701607/1/R3 en 201701611/1/R3 (Hendrik-Ido-Ambacht, bestemmings- en exploitatieplan “Bedrijvenpark Ambachtsezoom”)

  In deze uitspraak wordt een “nieuw” licht op de raming van de waarde van de gronden / opstallen (taxatie inbrengwaarde) van reeds verworven eigendommen, met inmiddels gesloopte opstallen, geworpen. Ook worden de (gerealiseerde en geraamde) sloopkosten in de uitspraak betrokken.

 • Artikel “Het opstellen van de eindafrekening van een exploitatieplan”

  In het vakblad Grondzaken in de Praktijk van juni 2018 is het artikel “Het opstellen van de eindafrekening van een exploitatieplan” geplaatst, geschreven door Robbin Bouten.

 • 28-06-2017 (publicatie 20-06-2018) Rb Midden-Nederland – wijzigingsplan

  Op 23 januari 2001 is er een wijzigingsplan vastgesteld ter plaatse van het perceel van eiser waar zich twee loodsen bevinden. Beide loodsen zijn onder het overgangsrecht gebracht. Bij besluit van 5 november 2002 is aan eiser vrijstelling verleend van het wijzigingsplan, voor de opslag van bouwmaterialen in de grote loods. Op 25 juni 2012 is er een bestemmingsplan vastgesteld waarbij op de grote loods een bedrijfsbestemming met opslag functieaanduiding rust. De kleine loods is niet meer ingetekend en niet bestemd.

 • Save the date, workshop Gloudemans en Urban Reality

  Faciliteren van gebiedsontwikkelingen: hoe moet dat?

  Een kennismiddag om samen tot handvatten te komen voor het faciliteren van gebiedsontwikkelingen! We willen de verbinding maken tussen markt en overheid.

  Save the date: omcirkel donderdagmiddag 15 november 2018 alvast in je agenda.

 • 18-04-2018 (publicatie 13-06-2018) Rb Gelderland – NMR door rechtbank vastgesteld

  Het nieuwe bestemmingsplan voorziet in de mogelijkheid van nieuwbouw van 64 woningen. Adviesbureau Langhout & Wiarda stelt het normaal maatschappelijk risico vast op 4% hetgeen naar oordeel van eiser ten onrechte is. De rechtbank voorziet zelf in de zaak en stelt het normaal maatschappelijk risico vast.

 • 13-06-2018 / ABRS – NMR inbreidingslocatie

  Appellant betreft de derdebelanghebbende en initiatiefnemer van de bouw van een vrijstaande woning waarvoor belanghebbende een verzoek tot tegemoetkoming in planschade heeft ingediend. Appellant is van mening dat de planologische verandering in de lijn der verwachting lag en dat de schade geheel binnen het normaal maatschappelijk risico valt. De Afdeling overweegt als volgt.

 • 13-06-2018 / ABRS – ontbreken definitie in planregels

  De Afdeling oordeelt hier dat nu in de bij het oude bestemmingsplan behorende planregels geen definitie van een melkstal of een schuilstal is gegeven een redelijke uitleg van deze begrippen met zich brengt, in aansluiting op het algemeen spraakgebruik, dat onder een melkstal een speciaal voor het melken van koeien ingerichte stal wordt verstaan en onder een schuilstal een stal, waarin dieren zelf in en uit kunnen lopen ter beschutting tegen bijvoorbeeld regen. Gelet op die functies, was het oprichten van een gebouw met een bouwhoogte van meer dan 5 m¹, bijvoorbeeld ten behoeve van de opslag van goederen in de kap van dat gebouw, met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid uitgesloten.

 • 08-06-2018 (publicatie 13-06-2018)/ Rb Gelderland – NMR en taxatie

  Eisers betogen dat de taxatie die aan de besluitvorming ten grondslag ligt onjuist is en dat de waarde van de villa op de peildatum te laag is vastgesteld. De rechtbank is van oordeel dat verweerder zich op het standpunt heeft kunnen stellen dat de taxatie op inzichtelijke wijze is vastgesteld.

 • Ad van Heesbeen en Jean-Paul Vugts betrokken bij opdracht “Verplaats een havencomplex”

  Ad van Heesbeen en Jean-Paul Vugts zijn betrokken bij de opdracht “Verplaats een havencomplex”. Hierover is een artikel opgenomen in de Themapublicatie “Opdrachtgeverschap” van de NVR van juni 2018.

 • Profiel Mathijs van de Ven in Themapublicatie “Opdrachtgeverschap” NVR

  Profiel Mathijs van de Ven in Themapublicatie “Opdrachtgeverschap” NVR

 • 06-06-2018 / ABRS – Voorzienbaarheid varianten rondweg

  Appellanten ondervinden schade als gevolg van de komst van een rondweg. In hoger beroep ligt de vraag voor of deze rondweg ten tijde van de aankoop voorzienbaar was.

 • 28-03-2018 (publicatie 30-05-2018)/ Rb Midden-Nederland – gelijkheidsbeginsel

  Eisers beroepen zich op het gelijkheidsbeginsel en betogen dat verweerder in hun geval niet een percentage van 3% als normaal maatschappelijk risico kon hanteren, terwijl verweerder in vergelijkbare gevallen een percentage van 2% als normaal maatschappelijk risico heeft gehanteerd. Dat eisers hun planschadeverzoek op een latere datum hebben ingediend, is volgens hen niet relevant, omdat de schade is veroorzaakt door hetzelfde projectbesluit en ook dezelfde peildatum van toepassing is.
  Het beroep op gelijkheidsbeginsel slaagt.

 • Privacyverklaring (AVG)

  Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Lees hier de privacyverklaring van Gloudemans.

 • 23-05-2018 / ABRS – Voorbereidingsbesluit, schaduwschade

  Appellant heeft verzocht om vergoeding van planschade als gevolg van een voorbereidingsbesluit. Volgens appellant bieden de redelijkheid en billijkheid een grondslag voor het vergoeden van schaduwschade. De Afdeling gaat hier niet in mee.

Spring naar toolbar