Byte
Gloudemans uitsprakenUitspraken

ABRS 8 november 2017, zaaknummer 201701403/1/R6 (Rijswijk, bestemmings- en exploitatieplan “Sion – ‘t Haantje, 2e herziening”)

Bekijk uitspraak

Dit keer (wederom) een korte uitspraak ten aanzien van de financiële uitvoerbaarheid van een vastgesteld bestemmingsplan, waarbij dit keer in het verweer van de raad het exploitatieplan wordt “gebruikt”.

De appellant geeft aan dat uit het plan niet is op te maken dat bij de uitvoering voldoende financiële waarborgen aanwezig zijn. Waarborgen voor bijvoorbeeld de financiële consequenties voortkomend uit een tegemoetkoming in planschade voor zijn bedrijf.

De raad betoogt dat in dit verband een exploitatieplan is opgesteld dat jaarlijks wordt herzien, en (!) waaruit blijkt dat het plan uitvoerbaar is.

Prima om het exploitatieplan in deze context te noemen in bijvoorbeeld een verweer / betoog van de raad. Maar, wellicht in herhaling, een exploitatieplan laat per definitie niet blijken dat het plan uitvoerbaar is. Dat doet de gemeentelijke grondexploitatie behorende bij het plan. Het exploitatieplan geeft wel enig inzicht in de uitvoerbaarheid van een plan.
Het exploitatieplan laat echter blijken welke exploitatiebijdrage een derde verschuldigd is en aan welke locatie-eisen deze derde bij de uitvoering van het aangewezen bouwplan gehouden is, als deze derde op basis van het bestemmingsplan zelf een aangewezen bouwplan realiseert.

Dan zou het voor de praktijk goed zijn als dit in de uitspraak te lezen is of als verwezen wordt naar eerdere uitspraken, waarin dit onderscheid van een exploitatieplan en de financiële uitvoerbaarheid van een bestemmingsplan (mijns inziens) zeer zuiver naar voren komt (bv. 2014071171/1/R6 (Castricum, bestemmingsplan “Startingerweg te Akersloot – Woonfase 1”, rechtsoverweging 7.6)).

De uitspraak van vandaag, en ook de vorige uitspraak (Amsterdam, Buiksloterham 4e herziening, 201701682/1/R6), zorgt wat mij betreft voor “ruis op de lijn” van de wettelijke aanleiding, definitie en gebruik van het exploitatieplan.

Uitspraak
37. [appellant sub 2A] is mede-eigenaar van [appellante sub 2B], gevestigd aan [locatie] te Rijswijk. Hij heeft er bezwaar tegen dat het plan de mogelijkheid biedt om de gelijkvloerse spoorwegovergang ter plaatse van het Haantje te sluiten en te vervangen door een fietstunnel. Dat zou tot gevolg hebben dat zijn bedrijf voor gemotoriseerd verkeer alleen nog via de Lange Kleiweg, vanuit het oosten, te bereiken zou zijn en niet meer direct vanuit het westen. Op dit moment kunnen auto’s direct via de Prinses Beatrixlaan en via de Lange Kleiweg zijn bedrijf bereiken.

Voorts betoogt [appellant sub 2A] dat uit het plan niet is op te maken dat bij de uitvoering voldoende
financiële waarborgen aanwezig zijn dat financiële consequenties, bijvoorbeeld voor zijn bedrijf, gedragen
kunnen worden.

37.1. De raad stelt dat de spoorwegverdubbeling en de sluiting van de bestaande overweg zijn voorzien in
het Tracébesluit ‘Programma Hoogfrequent Spoorvervoer viersporigheid Rijswijk – Delft Zuid’. De raad heeft
toegelicht dat het ministerie van Infrastructuur en Milieu de positie heeft bepaald van de nieuwe ongelijkvloerse kruising. Op grond van artikel 13, tiende lid, van de Tracéwet dient de raad het bestemmingsplan overeenkomstig het tracébesluit vast te stellen. Voor zover [appellant sub 2A] daardoor
schade lijdt die redelijkerwijs niet voor zijn rekening behoort te blijven kan hij een beroep op een
tegemoetkoming in de planschade doen.

De raad betoogt in dit verband dat een exploitatieplan is opgesteld dat jaarlijks wordt herzien, en waaruit blijkt dat het plan uitvoerbaar is. [appellant sub 2A] heeft niet aannemelijk gemaakt dat er onvoldoende middelen zijn om eventuele planschade te vergoeden.

37.2. Er is gelet op de niet weersproken toelichting van de raad geen aanleiding voor het oordeel dat de
raad het plan vanwege de belangen van [appellant sub 2A] niet had mogen vaststellen zoals hij heeft gedaan.

Ook geeft hetgeen is aangevoerd geen aanleiding om de financiële uitvoerbaarheid van het plan, ook met
betrekking tot de vergoeding van eventuele planschade, in twijfel te trekken.

Het betoog faalt.

(ABRS 8 november 2017, zaaknummer 201701403/1/R6 (Rijswijk, bestemmings- en exploitatieplan “Sion – ‘t Haantje, 2e herziening”))

 • Bouwbedrijf Van der Hulst op bezoek bij premier

  In het kader van onze samenwerking met Bouwbedrijf Van der Hulst uit Lisse, delen wij u dit bericht van Bouwend Nederland. Vanwege de “Dag van de Ondernemer” mocht Yvonne van der Hulst, directeur van Bouwbedrijf Van der Hulst,  op bezoek bij premier Mark Rutte. Gloudemans adviseert Bouwbedrijf Van der Hulst in diverse ontwikkelingen.  

 • 15-11-2017 / ABRS – passieve risicoaanvaarding (Oss)

  De Afdeling is van mening dat appellant niet aannemelijk heeft gemaakt dat zij met een benuttingsperiode van zeven maanden onvoldoende tijd heeft gehad voor het voorbereiden en indienen van een bouwplan voor een garage / showroom.

 • ABRS 8 november 2017, zaaknummer 201701403/1/R6 (Rijswijk, bestemmings- en exploitatieplan “Sion – ‘t Haantje, 2e herziening”)

  Dit keer (wederom) een korte uitspraak ten aanzien van de financiële uitvoerbaarheid van een vastgesteld bestemmingsplan, waarbij dit keer in het verweer van de raad het exploitatieplan wordt “gebruikt”.

 • 01-11-2017 / ABRS – voorzienbaarheid (Utrecht)

  Voorzienbaarheid werd aangenomen op basis van een bestemming waaraan goedkeuring onthouden was. De rechtbank ging mee in de gedachte dat de onthouding goedkeuring niet weg neemt dat het beleidsvoornemen van de gemeente niet is gewijzigd. Hier gaat de Afdeling niet in mee.

 • 01-11-2017 / ABRS – passieve risicoaanvaarding, uitlatingen gemeente (Apeldoorn)

  Appellant had geen gebruikgemaakt van de mogelijkheid om in de periode tussen het voorontwerp- en het ontwerpbestemmingsplan (17 maart 2011) zijn rechten veilig te stellen. Appellant betoogt dat de rechtbank heeft miskend dat zij niet hoefden te verwachten dat de bouwmogelijkheden op het perceel zouden worden beperkt.

 • 25-10-2017 / ABRS – Te laat inbrengen van gegevens m.b.t. loonkostenbesparing

  Appellante exploiteert een woonwinkel in Soest en heeft een verzoek om nadeelcompensatie ingediend vanwege de omzetschade die is geleden als gevolg van verkeersbesluiten ten behoeve van de herinrichtingswerkzaamheden in de Van Weedestraat, de Burgemeester Grothestraat, de Koninginnelaan, de Vredehofstraat en het Nieuwerhoekplein in de jaren 2012 en 2013, waarbij de toegangswegen naar en de parkeergelegenheden bij haar woonwinkel gedurende langere tijden niet of nauwelijks bereikbaar waren.

 • 25-10-2017 / ABRS – onafhankelijkheid adviseur en noodzaak opname locatie (Helmond)

  Deze uitspraak is het sluitstuk van de uitspraak van 16 december 2014 waarin aan de orde kwam dat de schijn was gewekt dat de adviseur in het onderhavige geval als planschadeadviseur niet onpartijdig was. De aanvraag is door de gemeente voorgelegd aan een andere partij.

 • 25-10-2017 / ABRS – normaal maatschappelijk risico supermarkt met bovenwoningen in dorp (Hoogezand-Sappemeer)

  De ontwikkeling (supermarkt met bovenwoningen) is terecht aangemerkt als een normale ontwikkeling in een omgeving die behoort tot het centrumdorps milieu.

 • 25-10-2017 / ABRS – normaal maatschappelijk risico kleinschalig appartementencomplex in centrumgebied (Terneuzen)

  Het perceel waarop de bouw van het appartementencomplex mogelijk is gemaakt ligt in een woongebied in het centrum van Terneuzen. Voorheen kende het perceel ook een woonbestemming, zij het minder volumineus en hoog. De inbreiding van woningen in een bestaande woonkern op zo een locatie is een normale maatschappelijke ontwikkeling, die zich voordoet in veel centra van steden en dorpen in Nederland. Hierbij heeft de Afdeling in aanmerking genomen dat de bouw van het appartementencomplex in zoverre past binnen de ruimtelijke structuur.

 • 19-10-2017 / RB Noord-Nederland – bewijslast bij twijfel over juistheid gegevens (raamprostitutie-inrichtingen)

  Bij besluit van 17 augustus 2010 heeft de gemeente Groningen de Algemene Plaatselijke Verordening Groningen 2009 gewijzigd vastgesteld. Dit besluit tot wijziging heeft tot gevolg gehad dat het exploiteren van prostitutie-inrichtingen in het A-kwartier te Groningen vanaf 1 januari 2016 niet meer is toegestaan. Dit besluit staat in rechte vast.

 • 18-10-2017 / ABRS – beleid over maatschappelijk risico (Oosterhout)

  De gemeente Oosterhout had voor een bepaald project een eigen procedureregeling planschade vastgesteld waarin bepaald was dat bepaalde eigenaren de schade volledig vergoed kregen. De woning van benadeelde was niet in dit beleid opgenomen.

 • 18-10-2017 / ABRS – Tracéwet en materiële beoordeling / consequent toepassen maximale invulling bij schadefactoren (I&M A74)

  Een hele leuke uitspraak waarin verschillende aspecten aan bod komen. Het verdient dan ook de aanbeveling om de hele uitspraak goed te lezen.

 • 04-10-2017 / RB Den Haag – Berekening hoogte winstderving / vermogensnadeel niet aangetoond

  Niet is in geschil dat eiseres recht heeft op nadeelcompensatie, maar partijen zijn verdeeld met betrekking tot de hoogte daarvan. Dit ziet met name op de posten: de hoogte van de winstderving, het aanpassen van het GPS-systeem en de waardevermindering van de onderneming van eiseres.

 • ABRS 27 september 2017, zaaknummer 201701682/1/R6 (Amsterdam, bestemmings- en exploitatieplan “Buiksloterham, 4e herziening”)

  Politieke antwoorden op vragen van een journalist lijken hun intrede te doen in uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Hoort het antwoord wel bij de gestelde vraag? Of toch niet …

 • Actief weekend voor Gloudemans

  Op zaterdag 16 september heeft Gloudemans haar jaarlijkse personeelsuitje gehad. Deze keer stond een bezoek aan Rotterdam op het programma.
  Zondag 17 september hebben Christiaan Weytmans, Joyce de Graaff en Robbin Bouten deelgenomen aan de Swim to Fight Cancer Den Bosch.
  Zaterdagavond 16 september heeft Janneke van der Burgt deelgenomen aan de Damloop by night.