Gloudemans uitsprakenUitspraken

22-08-2018 / ABRS – Taxatiemethode

Bekijk uitspraak

Appellant betoogt in de zienswijze dat de door de StAB gehanteerde residuele waardemethode niet de juiste methode is om te bepalen of hij planschade lijdt, waarbij hij verwijst naar een bij zijn zienswijze gevoegd rapport van iTX BouwConsult. Volgens het iTX-rapport is de StAB ten onrechte uitgegaan van de maximalisatie van de bouwmogelijkheden op het perceel en heeft zij ten onrechte de residuele waardemethode gebruikt. Appellant was nooit van plan om op de tweede bouwkavel op het perceel een tweede woning te realiseren. Hij wilde slechts op enig moment de tweede bouwkavel voor een marktconforme prijs kunnen verkopen. Hantering van de residuele waardemethode leidt altijd tot een lagere grondprijs dan wanneer wordt uitgegaan van winstmaximalisatie bij de verkoop van de tweede bouwkavel en is daarom niet bruikbaar. Bij hantering van de residuele waardemethode worden allerlei kosten, btw en winsten betrokken, die appellant niet maakt bij de verkoop van de tweede bouwkavel, aldus het iTX-rapport.

Uit vaste rechtspraak van de Afdeling volgt dat de StAB terecht is uitgegaan van de maximale bouw- en gebruiksmogelijkheden van het oude bestemmingsplan. iTX verliest verder uit het oog dat appellant heeft gesteld dat de waarde van zijn perceel is gedaald, omdat in het nieuwe bestemmingsplan de tweede bouwkavel is vervallen. De StAB heeft voor het antwoord op de vraag of appellant ten gevolge van het vervallen van de tweede bouwkavel planschade lijdt met juistheid de residuele waardemethode gehanteerd, omdat met deze methode objectief kan worden bepaald of de tweede bouwkavel bijdroeg aan de marktwaarde van het perceel onder het regime van het oude bestemmingsplan. Dat de waarde van de tweede bouwkavel mogelijk ook via een andere taxatiemethode kan worden bepaald, zoals appellant betoogt, betekent niet dat de residuele waardemethode, die de StAB heeft gehanteerd, onjuist is of in dit geval tot een onredelijk resultaat heeft geleid.

De Afdeling stelt tevens dat bij de residuele waardemethode wordt uitgegaan van professionele herontwikkeling van het perceel met de daarmee gemoeide kosten en niet van herontwikkeling in eigen beheer, zoals appellant voorstaat. Als reden noemt de Afdeling dat bij herontwikkeling in eigen beheer de kosten en baten van de herontwikkeling doorgaans onvoldoende inzichtelijk zijn om de marktwaarde van het opnieuw ontwikkelde perceel objectief te kunnen bepalen.

(22-08-2018 / ABRS – Taxatiemethode)

 • Kennissessie Faciliteren van gebiedsontwikkeling: hoe moet dat?

  We nodigen jou van harte uit om deel te nemen aan onze interactieve kennissessie op 15 november a.s. Een kennismiddag om samen tot handvatten te komen voor het faciliteren van gebiedsontwikkelingen! We willen de verbinding maken tussen markt en overheid.

 • Ammerzoden, pachtgrond bij inschrijving

  Bij inschrijving worden in pacht aangeboden twee percelen cultuurgrond, totaal groot 3.66.65 ha, gelegen aan de Lange Achterdijk te Ammerzoden. De inschrijving eindigt op 19 november 2018 om 12.00 uur.

 • 10-10-2018 / ABRS – Onregelmatigheden bij vaststelling bestemmingsplan

  Aanvrager stelt schade te hebben geleden als gevolg van onregelmatigheden die bij de vaststelling van een bestemmingsplan hebben plaatsgevonden. Onder verwijzing naar eerdere rechtspraak overweegt de Afdeling dat de gestelde onregelmatigheden niet kunnen leiden tot het oordeel dat een besluit op een aanvraag om een tegemoetkoming in de planschade niet rechtmatig is.

 • 10-10-2018 / ABRS – Normaal maatschappelijk risico inbreidingslocatie

  Aanvragers kunnen zich niet verenigen met het normaal maatschappelijk risico zoals dat door het college is vastgesteld.

 • 03-10-2018 / ABRS – NMR en gelijkheidsbeginsel

  Naar het oordeel van de rechtbank kunnen wederpartij sub 1 en 2 zich met succes beroepen op het gelijkheidsbeginsel. De rechtbank heeft overwogen dat aan de aanvragen van wederpartij sub 1 en 2 hetzelfde schadeveroorzakende besluit ten grondslag ligt, dat ook aan de aanvragen in de andere zaken ten grondslag lag.

 • 03-10-2018 / ABRS – directe schade, schadebegroting en NMR

  De Lunet is eigenaar van het appartementsrecht op het uitsluitend gebruik van het winkelcentrum De Lunet te Breda. Zij heeft het college verzocht haar tegemoet te komen in de planschade die zij lijdt als gevolg van het bestemmingsplan “Steenakker, Stadionstraat e.o.”, waarin de detailhandels¬bestemming van het winkelcentrum is wegbestemd.

 • 26-09-2018 / ABRS – Waterberging, samenloop Waterwet, gedoogplicht, nmr, taxatie

  Gronden in eigendom bij appellanten zijn in 2005 reeds door het waterschap aangewezen als tijdelijke waterberging. In het bestemmingsplan ”Buitengebied 2009” hebben de gronden de dubbelbestemming “tijdelijke waterberging” verkregen. Appellanten stellen schade te ondervinden als gevolg van de dubbelbestemming.

 • 26-09-2018 / ABRS – Passieve risicoaanvaarding verhuurd pand

  Eigenaar van een bedrijfspand heeft het pand verhuurd voor kantoordoeleinden. Onder het oude planologische regime was het mogelijk het pand te gebruiken voor zowel kantoor- als horecadoeleinden. Onder het nieuwe bestemmingsplan is gebruik als kantoor alleen mogelijk als dat gebruik al bestond. Op grond van het in het plan opgenomen overgangsrecht geldt voor horeca hetzelfde.

 • Besluit van 27 augustus 2018, nr. 2018001396 (Zevenaar)

  Besluit van 27 augustus 2018, nr. 2018001396 tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeente Zevenaar krachtens artikel 72a van de Onteigeningswet (onteigening voor de aanleg van de Overnachtingshaven Spijk aan de noordoever van de Rijn in de Beijenwaard te Spijk, met bijkomende werken)

 • 19-09-2018 / ABRS – plaatselijke bekendheid taxateur en NMR

  In geschil is onder andere de plaatselijke bekendheid van de taxateur alsmede het NMR.

 • 19-09-2018 / ABRS – NMR directe planschade

  In geschil is of de door appellante geleden directe planschade geheel of gedeeltelijk onder het normaal maatschappelijk risico valt en voor haar rekening blijft.

 • 19-09-2018 / ABRS – voorzienbaarheid

  Appellant heeft een verzoek om nadeelcompensatie ingediend omdat hij schade zou hebben geleden als gevolg van de door een Tracébesluit mogelijk gemaakte ondertunneling van de A2. In deze uitspraak herhaalt de Afdeling eerder gemaakte overweging omtrent de voorzienbaarheid.

 • Besluit van 27 augustus 2018, nr. 2018001493 (Zevenaar)

  Besluit van 27 augustus 2018, nr. 2018001493 tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeente Zevenaar krachtens artikel 78 van de Onteigeningswet (onteigeningsplan Arnhemseweg & Hengelder (gemeente Zevenaar))

 • Besluit van 27 augustus 2018, nr. 2018001468 (Lingewaard)

  Besluit van 27 augustus 2018, nr. 2018001468 tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeente Lingewaard krachtens artikel 78 van de Onteigeningswet (onteigeningsplan N839 Bemmel-Huissen (gemeente Lingewaard))

 • 12-09-2018 / ABRS – Passieve risicoaanvaarding, onderhandelingen

  Appellante heeft verzocht om een tegemoetkoming in de schade als gevolg van het vervallen van verschillende bouw- en gebruiksmogelijkheden.

Spring naar toolbar