Byte
Gloudemans uitsprakenUitspraken

U hebt een vraag over taxaties, grondzaken, rentmeesterij of vastgoed? Dan willen wij u graag helpen. Gloudemans is gespecialiseerd in onroerende zaken en gebiedsontwikkeling. Kijk eens rond op deze site. Met meer dan 100 jaar ervaring blijven wij gewoon Down to Earth. 

 • Alem, cultuurgrond aan de Veerweg, te koop bij inschrijving

  Te koop zijn vijf percelen cultuurgrond, ter gezamenlijke grootte van 2.24.45 ha, gelegen aan de Veersteeg te Alem. Verkoop geschiedt bij openbare inschrijving.

  De inschrijving eindigt op 28 maart 2018 om 14.00 uur.

 • 07-02-2018 / ABRS – Onafhankelijkheid nader adviseur

  Naar aanleiding van een tussenuitspraak heeft het college een nader advies verzocht aan de deskundige die tevens heeft geadviseerd bij de primaire besluitvorming. De Afdeling stelt voorop dat het college in beginsel vrij is zelf een deskundige te benaderen die naar zijn idee geschikt is een advies uit te brengen dat het bij zijn besluitvorming kan betrekken.

 • 07-02-2018 / ABRS – Uit te werken bestemming, bouwverbod

  Het nieuwe bestemmingsplan voorziet op het perceel van appellant in een bestemming “Wonen” en “Wonen- Uit te werken”. Onder verwijzing naar eerdere rechtspraak overweegt te Afdeling dat de uitwerkingsplicht en uitwerkingsregels niet bij de planvergelijking moeten worden betrokken. Dit betekent volgens de Afdeling echter niet dat een bouwverbod van het nieuwe bestemmingsplan niet bij de planvergelijking moet worden betrokken.

 • 07-02-2018 / ABRS – Geen referentieobjecten bij taxatie

  In de taxatie bij het advies zijn geen referentieobjecten opgevoerd. Dit maakt op zichzelf niet dat het college dat advies niet aan zijn besluitvorming ten grondslag mocht leggen. Hiertoe is van belang dat onroerende zaken niet alleen op basis van gevalsvergelijking worden getaxeerd, maar ook de kennis, ervaring en intuïtie van de deskundige een rol spelen. Dat dit met zich brengt dat een gemaakte taxatie lastig te beoordelen is, is inherent aan taxatie.

 • 31-01-2018 / ABRS – Aanvullende werking Bouwverordening, verbindingsweg

  Het oude planologische regime was opgenomen in het uitbreidingsplan waarin de gronden waren bestemd voor agrarische doeleinden. Volgens aanvrager was er binnen die bestemming geen ruimte voor het realiseren van openbare infrastructuur. Het college heeft zich op het standpunt gesteld dat aan het uitbreidingsplan geen gebruiksvoorschriften waren verbonden die zich verzetten tegen het gebruik van dat deel in strijd met de agrarische bestemming en dat er, gelet op de aanvullende werking van de Bouwverordening, bovendien een verplichting was tot het aanleggen van verbindingswegen ter ontsluiting/verbinding. In hoger beroep is dat standpunt niet, althans onvoldoende, want in te algemene bewoordingen en niet onderbouwd, weersproken.

 • 31-01-2018 / ABRS – Beleidsvoornemen onvoldoende concreet

  In het nieuwe bestemmingsplan zijn de bebouwingsmogelijkheden beperkt. In een openbaar beleidsvoornemen stond opgenomen dat het nieuwe bestemmingsplan hoofdzakelijk consoliderend van aard zal zijn, waarbij de bestaande situatie als uitgangspunt voor de regeling wordt genomen. Naar oordeel van de Afdeling is dit onvoldoende concreet om aan te nemen dat de planologische verslechtering op de percelen voorzienbaar was.

 • 24-01-2018 / ABRS – Windturbine, woz

  Uitspraak waarin het verschil tussen de waardedaling woz en planschade bij windturbines aan bod komt. Ook komt ter sprake het verschil in weging van schadefactoren bij een burgerwoning en bedrijfswoning.

 • Besluit van 21 november 2017, nr. 2017002005 (Purmerend)

  Besluit van 21 november 2017, nr. 2017002005 tot aanwijzing van een onroerende zaak ter onteigening in de gemeente Purmerend krachtens artikel 78 van de Onteigeningswet (onteigeningsplan Klein Where 2016)

 • Besluit van 21 november 2017, nr. 2017002002 (Gennep)

  Besluit van 21 november 2017, nr. 2017002002 tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeente Gennep krachtens artikel 78 van de Onteigeningswet (onteigeningsplan Onteigening ten behoeve van ontsluiting bedrijventerrein De Brem)

 • Besluit van 11 december 2017, nr. 2017002150 (Utrechtse Heuvelrug en Zeist)

  Besluit van 11 december 2017, nr. 2017002150 tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeenten Utrechtse Heuvelrug en Zeist krachtens artikel 72a van de Onteigeningswet (onteigening voor de realisatie van deelproject 1 van het project stationsgebied Driebergen-Zeist, met bijkomende werken in de gemeenten Utrechtse Heuvelrug en Zeist)

 • Besluit van 21 november 2017, nr. 2017002003 (Asten)

  Besluit van 21 november 2017, nr. 2017002003 tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeente Asten krachtens artikel 78 van de Onteigeningswet (onteigeningsplan Fietsvoorziening Meijelseweg)

 • Besluit van 15 november 2017, nr 2017001974 (Raalte, Dalfsen en Ommen)

  Besluit van 15 november 2017, nr 2017001974 tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeenten Raalte, Dalfsen en Ommen krachtens artikel 72a van de Onteigeningswet (onteigening voor de herinrichting van de provinciale weg N348 wegvak Raalte – Ommen; de opheffing van zes aansluitingen/oversteken, de aanleg van twee nieuwe aansluitingen, de bouw van twee onderdoorgangen en de bouw van een voetgangersbrug vanaf vlak voor de aansluiting Lemelerveldseweg (km 70.53) in de gemeente Raalte tot en met de aansluiting Achterveldseweg (km 79.03) in de gemeente Ommen met bijkomende werken in de gemeenten Raalte, Dalfsen en Ommen)

 • Lithoijen, twee percelen cultuurgrond aan de Valkseweg

  Te koop zijn twee percelen cultuurgrond, gelegen aan de Valkseweg te Lithoijen, ter gezamenlijke grootte van 3.68.50 ha.

 • 27-12-2017 / ABRS – reikwijdte aanvraag (Bodegraven – Reeuwijk)

  De gemeente had de aanvraag van appellant waarin schade wordt gesteld als gevolg van bestemmingsplan A afgewezen. Pas in bezwaar stelt appellant dat ook schade wordt geleden als gevolg van het bestemmingsplan B. De gemeente wijst het bezwaar af welk besluit bij de rechtbank in stand blijft. Ook de Afdeling is het eens met de afwijzing.

 • ABRS 20 december 2017, zaaknummer 201702667/1/R6 (Heeze-Leende, bestemmingsplan “Bulders”)

  Ook in deze uitspraak gaat het (hoofdzakelijk) om de financiële uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan. De appellanten stellen onder andere dat de anterieure overeenkomst niet ter inzage is gelegd en dat de contractpartij “slechts” een ontwikkelingsvennootschap is, waardoor de gemeente een financieel risico heeft bij de vaststelling van het bestemmingsplan. In deze uitspraak wordt geen nieuwe jurisprudentie “geschreven”.

Spring naar werkbalk