Gloudemans uitsprakenUitspraken

U hebt een vraag over taxaties, grondzaken, rentmeesterij of vastgoed? Dan willen wij u graag helpen. Gloudemans is gespecialiseerd in onroerende zaken en gebiedsontwikkeling. Kijk eens rond op deze site. Met meer dan 100 jaar ervaring blijven wij gewoon Down to Earth. 

 • Verjaringstermijn clandestien grondgebruik geen 20 maar 40 jaar

  Op 24 februari 2017 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat landjepik kan leiden tot schadevergoeding op grond van onrechtmatige daad. Hierbij kan de nieuwe eigenaar worden verplicht tot teruglevering van de verkregen grond aan de oorspronkelijke eigenaar. Lees hier het hele artikel

 • 17-05-2017 / ABRS – kenbaarheid / wijze schadebegroting detailhandelsbestemming / maatschappelijk risico / compensatie in natura (Breda)

  Een uitspraak waar meerdere onderdelen aan bod komen: Kenbaarheid voornemen tot vervallen detailhandel; Begroting schade; Maatschappelijk risico; Compensatie in natura.

 • Gloudemans letterlijk ‘Down to Earth’

  Zaterdag 27 mei 2017 zullen 15 sportievelingen binnen ons bedrijf meedoen aan de Breakout Run en als team Gloudemans deze enorme uitdaging aangaan. In teamverband zullen ze alle hindernissen overwinnen om het ultieme doel te bereiken: UITBREKEN.

 • Twee nieuwe RICS-leden bij Gloudemans

  Giem Broekmans en Robbin Bouten zijn per 5 mei 2017 geregistreerd als nieuwe RICS-leden

 • 10-04-2017 (publicatie 01-05-2017) / Rechtbank Midden-Nederland – compensatie in natura (Utrecht)

  De rechtbank is van mening dat de 1e herziening van het gewraakte bestemmingsplan leidt tot een voordeel. Er is sprake van compensatie in natura.

 • ABRS 26 april 2017, zaaknummer 201600888/1/R3 (Midden-Delfland, bestemmings- en exploitatieplan “Harnaschpolder Zuid 2014”)

  In deze uitspraak komt ten aanzien van 3 onderdelen van een exploitatieplan interessante jurisprudentie naar voren:
  1. Raming inbrengwaarde (r.o. 28-34);
  2. Kosten werken en werkzaamheden (r.o. 35);
  3. Gronduitgifte en afzettempo (r.o. 36).

 • 19-04-2017 / ABRS – causaal verband / terugkomen op tussenuitspraak (minister van I&M)

  Het komt niet vaak voor, maar de Afdeling komt hier terug op een eerdere tussenuitspraak. Uiteindelijk is de Afdeling het met de minister eens dat uit het tracébesluit niet valt af te leiden dat de weg waaraan het bedrijf van appellant ligt in planologische zin in zijn geheel uit de wegenstructuur wordt verwijderd.

 • 19-04-2017 / ABRS – directe schade (Brunssum)

  Naar aanleiding van een eerdere tussenuitspraak van de Afdeling heeft de gemeente ons verzocht te beoordelen of er sprake is van (directe) schade. De gemeente heeft ons advies overgenomen. Terecht zo concludeert de Afdeling. Appellant heeft geen aanknopingspunten gegeven voor twijfel aan de juistheid of volledigheid van ons advies.

 • 31-03-2017 (publicatie 14-04-2017) / Rechtbank Zeeland-West-Brabant – passieve risicoaanvaarding (Breda)

  De rechtbank is van mening dat de gemeente terecht heeft gesteld dat de periode 31 mei 2012 tot en met 20 maart 2013 beschouwd mag worden als de periode waarin eiseres concrete pogingen had moeten ondernemen om alsnog de (toen bestaande en inmiddels vervallen) planologische mogelijkheden te benutten.

 • 12-04-2017 / ABRS – categorie-indeling schade (licht, zwaar enz.), kwalificatie nadeel

  De Afdeling gaat hier nader in op de kwalificatie van het nadeel in relatie tot de omvang van de schade. De Afdeling hanteert daarbij de door de deskundige zelf aangehaalde categorie-indeling.

 • 12-04-2017 / ABRS – maximaal of reëel (Kerkrade)

  De rechtbank in deze had overwogen dat moest worden uitgegaan van hetgeen reëel was in plaats van hetgeen maximaal kon worden gerealiseerd en had volgens de Afdeling ten onrechte aan de StAB de opdracht gegeven om bij de te maken planvergelijking uit te gaan van hetgeen redelijkerwijs ten behoeve van de bestemming “Spoorwegdoeleinden” zou zijn gerealiseerd. De Afdeling stelt dat bij een planvergelijking moet worden uitgegaan van hetgeen maximaal kon worden gerealiseerd.

 • 15-03-2017 (publicatie 12-04-2017) / Rechtbank Midden-Nederland – Waterwet versus Wro (Leusden)

  Eventuele vergoeding op grond van de Waterwet (inundatie) sluit een tegemoetkoming in de planschade niet uit. De rechtbank acht het voldoende aannemelijk dat het waterschap het beleid heeft dat het in het bestemmingsplan aangewezen waterbergingsgebied niet actief als zodanig wordt gebruikt, zodat een toename van de frequentie waarmee het gebied onderloopt vanwege niet natuurlijke factoren op dit moment niet te verwachten is. Dit neemt echter niet weg dat niet uitgesloten is dat het beleid van het waterschap wijzigt en dat het gebied in de toekomst niet alsnog actief als waterbergingsgebied zal worden gebruikt. Juist de planologische aanwijzing van het gebied als waterbergingsgebied maakt een dergelijke ontwikkeling mogelijk.

 • Plankostenscan vanaf 1 april 2017 in werking getreden voor exploitatieplannen

  Met ingang van 1 april 2017 is de ministeriële regeling plankosten exploitatieplan, de zogenaamde plankostenscan, van kracht. Hiermee is invulling gegeven aan de in artikel 6.2.6 van het Besluit ruimtelijke ordening genoemde ministeriële regeling. Deze regeling voorziet voor een vast te stellen exploitatieplan in de maximaal op te nemen plankosten, en moet bij een vast […]

 • Heesch, pachtgrond aan de Raktstraat/Zoggelsestraat – bij inschrijving (gesloten)

  Bij inschrijving wordt aangeboden de pachtgrond gelegen aan de Raktstraat/Zoggelsestraat te Heesch, totaal groot 5.16.70 ha. De inschrijving eindigt op 12 april 2017 om 12.00 uur. Meer informatie? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jean-Paul Vugts.

 • Oudenbosch investeert in religieus erfgoed

  Door verschillende partijen is een plan gemaakt voor een aantal beeldbepalende, religieuze gebouwen in het centrum van Oudenbosch, met een totale investering van 23 miljoen euro. Daarmee wordt de leefbaarheid en de aantrekkelijkheid van Oudenbosch verhoogd en wordt met de herbestemming van erfgoed het verhaal van Religieus Brabant verder geschreven.